Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4376 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1859

 • Pismo ogólne
 • Wybór wykonawcy - kompleksowy nadzór inwestorski
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Głubczycach
  ...   szczegółowy program: ...
 • Informacje dla stowarzyszeń zwykłych
  ... dla stowarzyszeń zwykłych: 20 maja 2016 r. ...... weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. ...... Zmiany dotyczą także stowarzyszeń zwykłych powstałych przed tą datą, które ...... szą „przerejestrować się" w ewidencji ...... stowarzyszeń zwykłych. ...... - możliwości korzystania z dotacji, -sposobu rejestracji stowarzyszenia zwykłego, ...... - koncepcji tworzenia - funkcjonowania stowarzyszeń Zmiany te dotyczą także ...... stowarzyszeń zwykłych założonych przed 20 maja ...... stowarzyszenia zwykłe mają czas na dostosowanie do nowych przepisów do 20 maja 2018 ...... W CELU DOsTOsOWANIA sTOWARZYsZENIA ZWYKŁEGO DO NOWYCH PRZEPIsÓW NALEŻY: ...... sp; sprawdzić regulamin stowarzyszenia ...... 40 ustawy Prawo o stowarzyszeniach regulamin musi określać: Nazwę ...... stowarzyszenia, Cel lub cele i środki ...... (sposób realizacji celów), Teren działania, ...... siedzibę stowarzyszenia, Zasady wyboru ...... stawiciela reprezentującego stowarzyszenie ...... albo zarządu zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, ...... sposób nabycia i utraty członkostwa sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego, ...... regulaminie warto również wpisać źródła środków finansowych na działalność ...... stowarzyszenia. ...... Jeżeli stowarzyszenie chce mieć zarząd i komisję rewizyjną, ...... s w regulaminie muszą znaleźć się zapisy ...... tryb wyboru i uzupełniania składu zarządu i komisji rewizyjnej ...... organów, warunki ważności uchwał zarządu sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, ...... w tym w szczególności zaciągania zobowiązań ...... Jeśli w regulaminie stowarzyszenia zwykłego nie ma wszystkich wymaganych ...... stawowo zapisów – należy je wprowadzić. ...... Przedstawiciel lub zarząd stowarzyszenia zwykłego stowarzyszenie zwykłe ...... być zarządzane, reprezentowane przez przedstawiciela albo przez zarząd. ...... Komisja rewizyjna stowarzyszenie zwykłe może powołać komisję rewizyjną. ...... sp; Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu ...... nie jest obowiązkowym organem. ......   zebranie członków stowarzyszenia zwykłego Dotychczasowy ...... stawiciel stowarzyszenia zwykłego powinien ...... Na zebraniu należy podjąć następujące uchwały: o zmianie regulaminu, ...... o wyborze zarządu – jeśli stowarzyszenie zdecydowało, że chce powołać zarząd do ...... stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela – w sytuacji gdy przedstawicielem ...... nowa osoba, o wyborze komisji rewizyjnej - jeśli stowarzyszenie zwykłe ...... się mieć organ nadzoru. ...... Z zebrania członków należy przygotować następujące dokumenty: lista obecności – ...... imiona i nazwiska członków, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, ...... snoręczne podpisy, protokół zebrania ......   Dokumenty wymagane przez starostwo Powiatowe w Głubczycach przy wpisie ...... strowaniu) do ewidencji stowarzyszeń zwykłych ...... wniosek o wpisanie (przerejstrowanie) do ewidencji stowarzyszeń ...... działalności  protokół z zebrania, podjęte uchwały ...... sta obecności  dane ...... stawiciela albo wszystkich  ...... zarządu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PEsEL. ...... dane członków komisji rewizyjnej – jeśli została wybrana – imię i nazwisko, ...... s zamieszkania, numer PEsEL. ...... Wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych urząd dokonuje w terminie 7 dni ...... daty wpłynięcia wniosku. ...... Wpis do ewidencji jest nieodpłatny. ......   WAŻNE: Na podstawie art. ...... 10 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ...... stawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ...... innych ustaw stowarzyszenie zwykłe ma wyznaczony termin do 20 maja ...... na zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. ...... Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. ......  Do dnia dokonania wpisu (przerejestrowania) do ewidencji stowarzyszenia zwykłe ...... na podstawie przepisów dotychczasowych. ...... Więcej szczegółowych informacji zawiera artykuł pani ...... Jak dostosować stowarzyszenie zwykłe do nowych przepisów. ...... 7 wskazówek dostępny pod adresem:  http://poradnik. ...... sc/1991867. ......         ...
 • Zaproszenie do składania ofert - wykonanie i dostawa tablicy infomacyjno-promocyjnej
  ... szenie do składania ofert - wykonanie i ...... stawa tablicy infomacyjno-promocyjnej ...
 • Budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  ... centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ...
 • NIEODPŁATNA  POMOC PRAWNA
  ... sp; POMOC PRAWNA   Nieodpłatna  ...... Pomoc  Prawna w  Powiecie  Głubczyckim  realizowana  ...... st  w 2 lokalizacjach : Punkt ...... sp; Pomocy  Prawnej w  Głubczycach ...... Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie, ul. ...... sobieskiego 5a, Dni i  godziny  udzielania porad:       ...... sp;     poniedziałek, wtorek   ...... sp;   -8. ......  -12. ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      Środa, ...... piątek   - 8. ......  - 12. ...... Nieodpłatna  Pomoc  Prawna w  Głubczycach  prowadzona  ...... st  przez  radców prawnych ...... przez OIRP w  Opolu. ......   Punkt Nieodpłatnej Pomocy  Prawnej w Kietrzu z  siedzibą w ...... sp; Miejskim  w Kietrzu, ul 3 Maja 1, ...... Dni  i  godziny  udzielania  porad:        ......  poniedziałek   -  13. ...... sp; - 17. ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... środa, czwartek  -7. ......        Piątek – 10. ...... Nieodpłatna Pomoc  Prawna  w Kietrzu  prowadzona  jest ...... Fundację Togatus Pro  Bono z siedzibą  w  Olsztynie  ,ul. ...... Warminska  7, porady  udzielane  są  przez  radców prawnych  ...... sp; adwokatów. ......   ...
 • Zaproszenie do składania ofert - wykonanie i dostawa tablicy infomacyjno-promocyjnej
 • Prestiżowe statuetki „Głubczyckiego Lwa” wręczone!
  ... przed świętami odbyła się XLI uroczysta sesja Rady Powiatu, na której zostały wręczone ...... sze wyróżnienia w powiecie głubczyckim. ...... Każdego roku Rada Powiatu spośród zgłoszonych wniosków wybiera osoby, które ...... się do promocji, rozwoju i integracji naszego regionu. ...... Tegorocznymi laureatami nagrody zostali: - w kategorii indywidualnej PROMOCJA ...... – Pani Aleksandra szpak – Listopadzka - w kategorii indywidualnej ...... BEZPIECZEŃsTWA I sPOKOJU MIEsZKAŃCÓW – mjr Dariusz Chądziński. ...... Pani Aleksandra szpak – Listopadzka od wielu lat jest choreografem i ...... Branickich Mażoretek „Kaprys” wielokrotnych Mistrzyń Polski, Mistrzyń ...... Wicemistrzyń i Mistrzyń Świata Tańców Mażoretkowych. ...... Zespół „KAPRYs” odnosi wiele sukcesów w kraju i za granicą a podczas swoich ...... stępów promuje rodzimą kulturę oraz powiat ...... Pani Aleksandra szpak – Listopadzka podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w ramach ...... za to zaszczytne wyróżnienie oraz w imieniu wszystkich Mażoretek przekazała na ręce ...... starosty pamiątkową fotografię Zespołu ...... s”. ...... Major Dariusz Chądziński jest szefem sekcji wychowawczej 10 Brygady Logistycznej w ...... , która od 18 lat współpracuje ze Związkiem Harcerstwa Polskiego ...... Dzięki współpracy dla uczestników Harcerskiej Akcji Zimowej oraz Harcerskiej Akcji ...... organizowane są przez żołnierzy m. ...... szkolenia z pierwszej pomocy. ...... Ponadto 10 Opolska Brygada Logistyczna w Opolu zabezpiecza oraz pomaga w ...... Jesiennego Rajdu Harcerskiego. ...... serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy ...... szych sukcesów w  życiu osobistym i ......   ...
 • Zaproszenie do składania ofert - Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Głubczycach
  ... szenie do składania ofert - Nadzór inwestorski ...... Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Głubczycach ...
 • Zaproszenie do składania ofert - Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Głubczycach
 • Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie głubczyckim na rok 2018
  ... dyżurów aptek ogólnodostępnych w 2018 roku na terenie powiatu głubczyckiego ...
 • Decyzja ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 18/112
 • Mobilny Punkt Informacyjny
 • Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (Stara część wraz ze starą salą gimnastyczną) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O." w ramach projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publiczne
  ... budynków Zespołu szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (stara część wraz ze ...... starą salą gimnastyczną) przy ul. ...... Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C. ...... obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu Południowego. ...... przetargowej oraz projektowej znajduje się pod adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...