Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5319 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2129

 • Pismo ogólne
 • Spot filmowy projektu pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej"
  ... sp; spot filmowy pod linkiem: https: ...... s/jnpl2zgrsn6jz3m/Prudnik%204K%20H. ......   "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo ...... i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej" ...... sp; Projekt realizowany na podstawie umowy ...... dofinansowanie Nr RPOP. ...... Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi ...... V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, ...... – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych. ......   2. ...... OKREs REALIZACJI PROJEKTU: 16. ...... Całkowita wartość projektu: 21 642 099,76 zł Wartość wydatków ...... 21 426 705,71 zł Dofinansowanie ze środków EFRR: 18 212 699, ...... zł   4. ...... OPIs PROJEKTU: Projekt realizowany w ...... stwie: Lider – Gmina Prudnik i 5 partnerów: ...... oferty kulturowej regionu (w tym jego obszarów przygranicznych) jest jednym z celów ...... WO 2014-2020 koniecznych do osiągnięcia, dla skutecznego wzrostu potencjałów woj. ...... opolskiego. ...... Wśród mocnych stron woj. ...... opolskiego wymieniane są zarówno walory przyrodniczo-krajobrazowe, ...... i dziedzictwo kulturowe, którym towarzyszyć powinna wysoka aktywność mieszkańców ...... korzystających z tychże walorów oraz dziedzictwa ...... i skoordynowanym działaniom 6 partnerów ...... na terenie wszystkich trzech przygranicznych powiatów ...... dedykowany jest niniejszy projekt. ...... dziedzictwa kulturowego na terenie 5 gmin sprawiają, iż działania planowane przez 6 ...... na rzecz wspomnianych zasobów mają charakter zintegrowanego podejścia. ...... to możliwość zrównoważonego rozwoju obszaru, przy uwzględnieniu specyficznego ...... terytorium, co przełoży się zarówno na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych ...... W wyniku realizacji projektu powstaną produkty w postaci: 6 obiektów ...... stosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ...... Prudniku: Park Miejski, Park „Małpi Gaj”, sanitariaty na Koziej Górze, Rynek w Kietrzu, ...... Kultury w Branicach, ciąg pieszo-jezdny: Aleja Lipowa i ul. ...... Żeromskiego w Głubczycach) 4 zabytków nieruchomych ...... wsparciem (Park Miejski w Prudniku, Park Zdrojowy w Głuchołazach, ...... w Branicach) 4 zabytków ruchomych objętych wsparciem (zespół kapliczek drogi krzyżowej w ...... zabytkowa Kolumna Maryjna w Kietrzu) 4 wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego (w ...... Park Miejski, w Głuchołazach Park Zdrojowy oraz zespół ...... krzyżowej, Dom Kultury w Branicach) 1 instytucji kultury objętej wsparciem (Dom ...... w Branicach) oraz 1 obiektu zasobu kultury objętego wsparciem (Dom Kultury w ...... Zakres rzeczowy projektu realizowany przez poszczególnych partnerów obejmuje: Gmina ...... budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Poniatowskiego, ...... parku „Małpi Gaj”, zagospodarowanie terenu „Kozia Góra”, ...... zabytkowego Parku Miejskiego;   Gmina Branice: Rewaloryzacja miejsc ...... – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu, budowa wiat ...... stankowych dla rowerzystów w miejscowościach: ...... Boboluszki, Branice, zagospodarowanie terenu Parku wraz z ...... strukturą techniczną i małą architekturą; ...... Głubczyce: Rewaloryzacja Parku Miejskiego Gmina Głuchołazy: zakup ...... parku zdrojowego, rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego, remont konserwatorski ...... Rewaloryzacja rynku Powiat Głubczycki: Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego ul. ...... sp;Żeromskiego – Aleja Lipowa (Pomnik ......   CEL REALIZACJI PROJEKTU: Południowa ...... regionu jest obszarem o cennych przyrodniczo i kulturowo ...... sobach, gdzie obok Parku Krajobrazowego Gór ...... skich oraz sąsiadującej z nią Bramą Morawską ...... przyrody i parków miejskich funkcjonują liczne obiekty historyczne, ...... – tereny z potencjałem przyrodniczym, turystycznym, o bogatej historii. ...... Problemem obszaru, na którym realizowany będzie niniejszy ...... (realizowany przez 6-ciu partnerów na obszarze 5-ciu gmin zlokalizowanych w każdym z ...... powiatów) jest utrudniona dostępność – obarczona barierami ...... Istniejący stan powoduje, iż poziom wskaźników określających uczestnictwo ...... szkańców w rozwoju kultury regionu utrzymuje ...... się na zauważalnie niższym pułapie niż ...... w Polsce. ...... powyżej problemy powodują, iż celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności ...... sobów kulturowych 6-ciu partnerów projektu ...... podejście do zrównoważonego rozwoju obszaru projektu, które uwzględniając specyfikę ...... projektu przełoży się na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań ...
 • Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Wykonanie szacunku brakarskiego drzew na pniu przeznaczonych do wycięcia, rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego
 • Konkurs plastyczny "Zaprojektuj Silesiankę"
  ... stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry ...... spólnie z Euroregionem silesia – CZ oraz ...... projektu w ramach projektu "silesianka" ogłasza międzynarodowy publiczny ...... s plastyczny pod tytułem „Zaprojektuj ...... silesiankę”. ...... silesia. ...... show_text. ...... silesianka&open_menu=210 https://www. ...... silesia. ...
 • Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/
  ... szanowni Państwo W zawiązku z wystąpieniem ...... obszarze naszego kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków A/H5N8/ ...... że: wirus A/H5N8/, który wykryto w stadach drobiu hodowlanego na terenie ...... lubelskiego i wielkopolskiego jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie jest ...... W związku z tym, ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie ...... stnieje. ...... Należy jednak pamiętać, że wirusy grypy mogą zmieniać swoje cechy. ...... Dlatego też należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby mieć pewność uniknięcia ...... zakażenia wirusem grypy ptaków: - stosuj się do zaleceń wydawanych lokalnie przez ...... stwową Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową ...... spekcję sanitarną, - unikaj miejsc ...... kontakcie z jakimkolwiek ptactwem, - spożywaj mięso drobiowe,  przetwory ...... skie i jaja, które były poddane obróbce ...... powyżej 70˚C, - dokładnie myj wszystkie przedmioty, które miały kontakt z ...... surowym drobiem (talerze, noże, deski), - ...... że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy, - nie dopuszczaj do ...... surowego mięsa drobiowego z innymi produktami ......   W przypadku znalezienia martwego ...... należy stosować się bezwzględnie do powyższych zasad oraz powiadomić Wojewódzkie ...... Zarządzania Kryzysowego (bezpłatna infolinia 800 163  ......     Opracowano na podstawie komunikatu Głównego Inspektora ...... sanitarnego w związku z wystąpieniem u ...... na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/ ...
 • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach
  ... Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ......  ul. ...... Telefon(fax): 77-485-04-78 e-mail:  gniazdo4@wp. ...... Dyrektor: Agnieszka Klein   Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza ...... socjalizacyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu ...... sp;Krasne Pole 20 B 48-100 Głubczyce ...... : Joanna Tokarczyk Pedagog : Dorota szczombrowska - Dapa Pracownik socjalny: ...... Kowalska   Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza ...... „Gniazdo” w Głubczycach  ul Niepodległości 1 telefon (fax): ...... Koordynator Placówki : Jolanta Tomaszewska Pedagog : Barbara Waliduda Pracownik ...... socjalny:  Anna Barańska   ...... sp;        ...... sp;   Centrum Administracyjne ...... Opiekuńczo- Wychowawczych w Głubczycach  jest jednostką organizacyjną Powiatu  ...... zapewniającą wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i ...... placówek opiekuńczo-wychowawczych :   Placówki Opiekuńczo- Wychowawcza ...... socjalizacyjnej Dom Dziecka w Krasnym ...... sp;    Placówki ...... „Gniazdo” w Głubczycach            ...... sp;   Placówka Opiekuńczo- ...... socjalizacyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu przeznaczona jest  dla 30 ......                 ...... szczane są w niej dzieci powyżej 10 roku życia, ...... wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w ...... stosowaniu się do życia w rodzinie. ......       Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku  jest ...... w przypadku, gdy w placówce  umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka ...... w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia ...... lub dotyczy to rodzeństwa. ......    Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz ...... dzieciom oraz  zaspokaja niezbędne potrzeby, zgodnie  z ...... przepisami i  standardami wychowania i opieki. ......   Do głównych celów Placówki należą : ......      zapewnienie dziecku pozbawionemu trwale ...... okresowo opieki rodzicielskiej całodobowej opieki i wychowania ...... zaspokajanie niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, ...... bytowych, społecznych i religijnych, realizowanie ...... pomocy dziecku, przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny, umożliwienie ...... dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej, ...... dziecka do rodziny, zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego ...... terapeutycznymi, zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. ...... dziecka i wewnętrznej motywacji,       Do zadań Placówki ...... tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, ...... szanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchanie ...... i w miarę możliwości uwzględnianie jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach ...... zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, dbałość o poszanowanie i ...... emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, nauka nawiązywania ...... uczuciowych oraz interpersonalnych, nauka poszanowania tradycji, ...... kulturowej, nauka organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach ...... rekreacyjnych i sportowych, nauka organizowania czasu ...... w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, ...... i sportowych,     nauka planowania i organizowania ...... zajęć stosownie do wieku dziecka,     kształtowanie u dzieci nawyków ...... do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w ......     wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci, ......     uzgodnienie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego ...... i opiekunami   Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza ...... „Gniazdo” w Głubczycach   jest placówką przeznaczoną dla  14 ......             Całodobową opieką ...... są dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia nie ...... sp; Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia ...... st możliwe w wyjątkowych przypadkach, ...... szczególnie gdy przemawia za tym stan jego ...... lub dotyczy to rodzeństwa. ...... Placówka  „Gniazdo” zapewnia całodobową opiekę i ...... dzieciom i młodzieży skierowanym  do placówki na podstawie orzeczenia sądu, ...... także w sytuacjach nagłych w przypadku:   ...... sp;    gdy dziecko zostało ...... przez Policję lub straż Graniczną;       na wniosek ...... dziecka, osoby trzeciej lub w trybie art. ...... 12a ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. ......  Celem udzielanej wychowankom pomocy jest: ...... bytowa i wychowawcza nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej - w ...... szczególności w przypadkach wymagających ...... stowego zapewnienia opieki dziecku; ...... kompleksowej diagnozy, z uwzględnieniem wskazań pozwalających na przygotowanie ...... dla danej sytuacji planu pomocy; organizacja pomocy ...... służącej integracji rodziny w oparciu o jej ...... środowisko, a tym samym przeciwdziałanie włączaniu dziecka w ...... system wieloletniej całodobowej opieki ...... stytucjonalnej wszędzie tam, gdzie jest ...... pozytywna prognoza diagnostyczna dotycząca:     ...... sp;    ►potencjału rozwojowego ...... wykluczającego konieczność stosowania specjalnych środków wychowawczych prowadzonych ...... oderwaniu od naturalnego środowiska rówieśniczego i rodzinnego, ►  ...... członków rodziny w zakresie przezwyciężania własnych słabości ze ...... szczególnym uwzględnieniem sfery wolicjonalnej, ...... ►   możliwości wprowadzenia konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu rodziny ...... służących zapewnieniu dzieciom efektywnej ...... sobistej opieki w oparciu o naturalne ...... sko rodzinne. ......  Placówka  zapewnia podopiecznym: całodobową ...... bytową i wychowawczą do czasu powrotu do rodziny naturalnej, a tam gdzie ...... st to niemożliwe, umieszczenie w rodzinie ...... albo zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej ...... rodzinnego, socjalizacyjnego lub specjalistyczno- terapeutycznego; dostęp do ...... ształcenia dostosowanego do wieku i możliwości ...... dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; dostęp do pomocy ...... sychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do ...... i sytuacji dziecka; warunki do bezstresowego uczestnictwa dziecka w postępowaniu ...... przez sąd, prokuraturę lub policję; warunki do ...... kontaktów z rodziną i osobami bliskimi dziecku (o ile sąd nie zakazał takich ......  Placówka prowadzi pracę: z dzieckiem, ...... zapewnienia mu doraźnej opieki, bezpieczeństwa, zdiagnozowania przyczyn doświadczanych ...... źródła i zakresu przeżyć o charakterze traumatycznym, ...... i ukierunkowania dalszych działań pomocowych; z rodzicami ...... w celu usprawnienia i podwyższenia ich kompetencji rodzicielskich i ...... społecznych oraz utrzymania wzajemnych więzi, ...... jej integracji w oparciu o naturalne środowisko rodzinne. ......   ...
 • Petycje 2019
  ...   ...
 • Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich
  ... stycznia br. ...... w starostwie Powiatowym w Głubczycach odbędzie się ...... specjalisty ds. ...... funduszy europejskich. ...... Podczas dyżuru będzie można dowiedzieć się m. ......   - czy istnieje możliwość dofinansowania danego przedsięwzięcia ze środków ......   -  jakie są terminy konkursów;   -  gdzie składać ewentualne ...... ski;   -  jak przebiega procedura ...... się o dofinansowanie; ...
 • Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego
 • Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku
  ... sp; POMOC PRAWNA w 2020 roku będzie ...... sp;każdej osobie fizycznej, która złoży ...... że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. ......   Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, ...... poradnictwa obywatelskiego oraz mediacje odbywa się według ...... zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. ...... Zgłoszeń dokonuje się: Telefonicznie pod nr telefonu: (77) 406 36 60 - ...... w godzinach pracy Urzędu;   Nieodpłatna  Pomoc  Prawna ...... sp; Powiecie  Głubczyckim  ...... sp; jest  w 2 punktach, 4 godziny ...... Punkt Nieodpłatnej  Pomocy  Prawnej w  Głubczycach w ...... Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie, ul. ...... sobieskiego 5a, Dni i  godziny  udzielania porad:   ......   Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają ......                 ...... sp;            ...... Punkt Nieodpłatnej Pomocy  Prawnej w Kietrzu z  siedzibą w ...... sp; Miejskim  w Kietrzu, ul 3 Maja 1, ...... sp; i  godziny  udzielania  ...... sp;  Poniedziałek ...... Punkt jest obsługiwany przez Fundację Togatus Pro Bono z ...... sztyna. ......     ...
 • XV Sesja Rady Powiatu - 24.12.2019
 • Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego roku!
 • Pierwsze kroki w kierunku SSE
  ... w starostwie Powiatowym w Głubczycach odbyło sspotkanie starosty Głubczyckiego, włodarzy ...... i Kietrz z Panem Jackiem Bialik Wiceprezesem Katowickiej specjalnej strefy Ekonomicznej. ...... Na spotkaniu poruszone zostały formalno-prawne warunki umożliwiający ...... terenów publicznych leżących na terenie naszego powiatu do Gliwickiej Podstrefy ...... Kolejnymi niezbędnymi krokami jest wskazanie przez Gminy terenów, które będą miały ...... szansę sprostać warunkom włączenia oraz ...... szeregu działań formalno-prawnych i inwestycyjnych wymaganych od gruntów ...... do ssE. ...... Jest to ważna inicjatywa, ponieważ włączenia do ...... strefy ekonomicznej daje, jak wskazuje ...... instrumenty przyciągania inwestorów, stwarza nowe miejsca pracy i jest impulsem do ...... szeroko rozumianego rozwoju obszaru. ...
 • Rzecz Powiatowa info - nr 5
 • Badmintoniści Mistrzem Polski!
  ... w  Białymstoku odbyły się Klubowe Drużynowe  Mistrzostwa Polski. ...... Klub LKs Technik Głubczyce reprezentowany był na tych ...... strzostwach przez dwie drużyny:  ...... i chłopców kategorii Młodzików Młodszych U 13. ...... Świetnie spisały się obie drużyny. ...... sp; Dziewczęta  zdobyły drużynowo złoty ...... w składzie - Anna Gałaszkiewicz, Maja Janko, Anna Paruszewska i ...... Zielińska natomiast chłopcy drużynowo wywalczyli srebrny medal ...... składzie - Jakub Gałązka, Paweł Kiszczyk, Dominik Lenartowicz i Rafał Mielnik. ...... starosta Piotr soczyński złożył  ...... zwycięzcom, dziękując za aktywną postawę oraz zaangażowanie w rozwijanie tej ...... pasji, a także życząc satysfakcji i wytrwałości w dążeniu do obranych ...... sp; serdecznie  gratulujemy! ......   ...