Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 7639 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3097

 • Pismo ogólne
 • LVI sesja Rady Powiatu w Głubczycach. - 25.05.2023 r.
  ...   ...
 • Zarządzenie Nr 31/2023 Starosty Głubczyckiego z dnia 01-06-2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Komisji Ruchu Drogowego
  ... podstawie art. ...... 10 ust. ...... 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ...... 2589) oraz § 8 ust. ...... 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. ...... w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na ...... 784), zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... Treść § 3 Zarządzenia Nr 15/2016 starosty Głubczyckiego z dnia 18 maja 2016 roku w ...... sprawie powołania Powiatowej Komisji Ruchu ...... otrzymuje następujące brzmienie: „ „W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: 1) ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach – Dominik ...... - Przewodniczący Komisji, Klaudia Zięba, 2) Komendy Powiatowej ...... w Głubczycach –Krzysztof Andrusiak, Marek Dąbrowski, 3) Gminy Baborów ...... dróg gminnych – Wiesław Kozyra, Justyna Nawara, 4) Gminy Branice – zarządcy dróg ...... – Beata sakwerda, Beata Ignasiak, 5) Gminy Głubczyce – zarządcy dróg ...... – Józef Matela, Jarosław Horodecki, 6) Gminy Kietrz – zarządcy ...... Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Oświadczenie majątkowe za 2023 r - rozwiązanie stosunku pracy - Paweł Janeczek
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Dzierżysław, dnia 31. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Paweł Tadeusz Janeczek, (imiona i ...... sko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 11. ...... w Kietrzu starostwo Powiatowe w Głubczycach, kierownik ...... Drogownictwa,              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      (miejsce ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej:  zł. ......   – środki pieniężne zgromadzone w ......   – papiery wartościowe: nie dotyczy. ......    na kwotę: nie dotyczy II. ...... Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy ...... tytuł prawny: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(am) w roku  2023r  dochód ...... w wysokości: 35043,02  zł. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w ...... spółce: nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(am) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy IV. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce ...... dotyczy   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości nie dotyczy V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... nie dotyczy – nie dotyczy   – wspólnie z innymi osobami nie dotyczy Z tego ...... osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... i przedmiot działalności): nie dotyczy – osobiście nie dotyczy – wspólnie z innymi ...... sobami nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy – jestem członkiem ...... (od kiedy): nie dotyczy – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy 2. ...... W spółdzielniach: nie dotyczy – jestem członkiem zarządu (od kiedy nie dotyczy ......   – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...... dotyczy – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ...... sp; Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ...... dochód w wysokości: nie dotyczy 3. ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: nie dotyczy – jestem ...... zarządu (od kiedy nie dotyczy   – jestem członkiem rady nadzorczej (od ...... nie dotyczy – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Umowa o pracę ...... ,  zł. ...... dieta sołtysa IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości. ...... Mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny dla osób ...... sp; 224324,32 zł. ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  ...... sce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... nie dotyczy     Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na ...... stawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ...... Dzierżysław 31. ...... 2023               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Janeczek Paweł (miejscowość, ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... s) ____________________________ 1  ...... skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Oświadczenie majątkowe za 2023 r - Upoważnienie do decyzji Paweł Janeczek
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Dzierżysław, dnia 12. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Paweł Tadeusz Janeczek, (imiona i ...... sko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 11. ...... w Kietrzu starostwo Powiatowe w Głubczycach, kierownik ...... Drogownictwa,              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      (miejsce ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: 3051,96 zł. ......   – środki pieniężne zgromadzone w ......   – papiery wartościowe: nie dotyczy. ......    na kwotę: nie dotyczy II. ...... Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy ...... tytuł prawny: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku  2023r  ...... netto w wysokości: 22371,60  zł. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w ...... spółce: nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy IV. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce ...... dotyczy   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości nie dotyczy V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... nie dotyczy – nie dotyczy   – wspólnie z innymi osobami nie dotyczy Z tego ...... osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... i przedmiot działalności): nie dotyczy – osobiście nie dotyczy – wspólnie z innymi ...... sobami nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy – jestem członkiem ...... (od kiedy): nie dotyczy – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy 2. ...... W spółdzielniach: nie dotyczy – jestem członkiem zarządu (od kiedy nie dotyczy ......   – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...... dotyczy – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ...... sp; Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ...... dochód w wysokości: nie dotyczy 3. ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: nie dotyczy – jestem ...... zarządu (od kiedy nie dotyczy   – jestem członkiem rady nadzorczej (od ...... nie dotyczy – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Umowa o pracę ...... ,  zł. ...... 750 zł dieta sołtysa IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości. ...... Mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny dla osób ...... sp; 224324,32 zł. ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  ...... sce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... nie dotyczy   Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na ...... stawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ...... Dzierżysław 12. ...... 2023               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Janeczek Paweł (miejscowość, ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... s) ____________________________ 1  ...... skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Oświadczenie majątkowe za 2023 r - rozwiązanie stosunku pracy - Sebastian Związek
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 31. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), sebastian Związek, (imiona i nazwisko oraz ...... sko rodowe) urodzony(a) 6. ...... w Opolu, Miejsce zatrudnienia: starostwo Powiatowe w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ...... skiego 15, stanowisko: Kierownik Wydziału ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (miejsce zatrudnienia, ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: 11000zł  . ...... 189,70 m2, o wartości: 400 000zł  tytuł prawny: współwłasność 1/2 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy,  o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy…. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście : nie dotyczy. ...... – wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy…………………. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy…. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... – osobiście : nie dotyczy…. ...... – wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy………. ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy. ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy. ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ...... W spółdzielniach: nie dotyczy. ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy. ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: nie dotyczy. ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy. ......     – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Dochód z tytułu ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... rok produkcji): Toyota Rav4, 2006 rok, własność, wartość 25000 zł. ......   X. ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): Nie dotyczy. ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ………………………. ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ......     Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Irena Sapa
  ... sp;        ...... sp;  OŚWIADCZENIE   MAJATKOWE ......             członka  ...... powiatu               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;  Baborów, 14. ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i ...... Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym ...... zastosowania, należy wpisać  „ nie dotyczy” . ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić  przynależność poszczególnych ...... składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową. ...... Oświadczenie majątkowe  dotyczy majątku w kraju i za granicą. ...... W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ...... dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie  oraz miejsca ......   Część A Ja niżej podpisana   Irena sapa     ...... sępa urodzona  11. ...... r w Radomsku emerytka po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia ...... r o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby  pełniące funkcje ...... sp; Dz. ...... z 2017 r  poz. ...... 1393 oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym  Dz. ...... 1868,  zgodnie z art. ...... 25c tej ustawy oświadczam,  że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne : - środki pieniężne ...... w walucie polskiej 56 099 złotych - środki pieniężne ...... w walucie obcej:  nie dotyczy - papiery wartościowe:  ...... Dom o powierzchni:  nie dotyczy 2. ...... Mieszkanie o powierzchni 64,90m2 o wartości 140 ...... zł tytuł prawny współwłasność  małżeńska 3. ...... Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 4. ...... sp; Inne nieruchomości: powierzchnia  ...... sp;        ...... sp; 0,00 22 ha      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; 0,00 86 ha      ...... sp; działka zabudowana garażem o wartości  ...... sp;    10 000 zł   dz. ...... niezabudowana     6. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   obie nieruchomości ...... spółwłasność małżeńska III. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych:   nie dotyczy. ...... IV Posiadam akcje w spółkach handlowych:   nie dotyczy ...... Nabyłam,  mój małżonek nabył  od  skarbu Państwa, innej  ...... stwowej osoby prawnej , jst lub ich związku, ...... osoby prawnej lub związku  metropolitalnego następujące mienie:  ...... sp; nie dotyczy. ......   VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą:   nie dotyczy 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą: nie dotyczy   VII. ...... W spółkach handlowych , nazwa siedziba spółki:   nie dotyczy 2. ...... W spółdzielniach:  nie dotyczy 3. ...... sp; W fundacjach  prowadzących ...... gospodarczą:  nie dotyczy   VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Emerytura  ...... sp; 42 029,92  zł, dieta radnej  ...... sp;  33 872 zł. ......  działalność wykonywana osobiście  7836 zł. ...... sp;        ...... sp;       IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ......   X. ...... Zobowiązania pieniężne  o wartości powyżej 10 000 zł w tym kredyty ...... pożyczki oraz warunki na jakich  zostały udzielone: Kredyt konsumpcyjny w kwocie ...... zł w Banku spółdzielczym w Baborowie do spłaty pozostało 17000 zł. ......   Część B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  ...... sce położenia   nieruchomości ...... sp; w punkcie II części A   adres: ...... sp; 3. ...... sp; Powyższe oświadczenie składam świadoma, ...... na podstawie art. ...... 233 § 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ......   Baborów, 14 kwietnia 2023 r. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   podpis ...
 • Benedykt Pospiszyl
  ... sp;     OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ...... członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osoba prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1   Branice, dnia 26. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Osoba składająca oświadczenie obowiązana ...... st do zgodnego z prawdą, starannego i ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w ...... przypadku zastosowania, należy wpisać„nie dotyczy”. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Osoba składająca oświadczenie obowiązana ...... st określić przynależność poszczególnych ...... składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz ...... sce położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Benedykt Augustyn Pospiszyl ...... i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 28 maja 1960 r. ...... w Kietrzu   Emeryt (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) ...... zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393 ) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ...... sp;lub stanowiące mój majątek odrębny: I. ...... Zasoby pieniężne: •           ...... sp;        ...... sp; środki pieniężne zgromadzone w walucie ...... skiej:      20000 zł ...... •               ...... sp;     środki pieniężne ...... w walucie obcej:          nie dotyczy ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   papiery wartościowe:  ...... sp;       nie ...... na kwotę:       nie dotyczy II. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Dom o powierzchni:    ...... m2, o wartości:  300. ...... zł     tytuł prawny:  współwłasność, dom o powierzchni 200 m2, o ...... zł, tytuł prawny: współwłasność 2. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Mieszkanie o powierzchni:  46 ...... o wartości:   150. ...... zł, tytuł prawny:    współwłasność 3. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Gospodarstwo rolne: rodzaj ...... spodarstwa:  rolne, powierzchnia:  ...... sp; 1,25 ha o wartości:   50. ...... zł rodzaj zabudowy:     budynek gospodarczy, wiata, garaż tytuł ...... sp;    współwłasność Z tego ...... osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości:   przychód – 6. ...... zł,     dochód – 3. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Inne nieruchomości: powierzchnia: ...... budowlana zabudowana domem – 0,11 ha          ...... sp;        ...... sp;     2) działka ...... zabudowana domem – 0,22 ha o wartości:      1) 100. ...... zł                ...... sp;        ...... zł tytuł prawny: współwłasność III. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziałów:    nie dotyczy udziały te stanowią pakiet ...... szy niż 10% udziałów w spółce:   ...... sp; nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:     nie dotyczy ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcji:    nie dotyczy akcje te stanowią pakiet ...... szy niż 10% akcji w spółce:    ...... dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:    nie dotyczy. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:   ...... sp;   nie dotyczy VI. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Prowadzę działalność gospodarczą ...... dotyczy osobiście:    nie dotyczy . ...... •               ...... sp;     wspólnie z innymi ...... sobami:    nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości:    nie dotyczy 2. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Zarządzam działalnością gospodarczą ...... jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... formę prawną i przedmiot działalności):    nie dotyczy •   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; osobiście:    nie dotyczy ...... •               ...... sp;     wspólnie z innymi ...... sobami:     nie dotyczy ...... tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:     nie dotyczy ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  W spółkach handlowych (nazwa, ...... siedziba spółki):     nie ...... •               ...... sp;     jestem członkiem ...... (od kiedy):      nie dotyczy •     ...... sp;        ...... sp;       jestem ...... rady nadzorczej (od kiedy):        nie dotyczy ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   jestem członkiem komisji ...... (od kiedy):      nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:     nie dotyczy ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  W spółdzielniach:    ...... sp; nie dotyczy •     ...... sp;        ...... sp;       jestem ...... zarządu (od kiedy):     nie dotyczy •     ...... sp;        ...... sp;       jestem ...... rady nadzorczej(od kiedy):     nie dotyczy •    ...... sp;        ...... sp;        ...... stem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... sp;    nie dotyczy Z tego ...... osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:     nie dotyczy ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  W fundacjach prowadzących ...... gospodarczą:  nie dotyczy •          ...... sp;        ...... sp;  jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...... sp;    nie dotyczy •  ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  jestem członkiem rady nadzorczej (od ...... sp;     nie dotyczy ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   jestem członkiem komisji ...... (od kiedy):      nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:     nie dotyczy ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      43045,04 zł ......                ...... sp;     P. ...... Pleśniak Branice             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    38439,53 zł   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Centrum Kształcenia Furtacz  ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    819,20 zł    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; szutowicz – Andragog    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  1750,00 zł     ...... sp;        ...... sp;        ...... sHE w Brzegu      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  5635,13 zł     ...... sp;        ...... sp;        ...... radnego              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    33072,00 zł   ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... podać markę, model i rok produkcji):          ...... sp; Kamper Fiat Ducato 1993 – 20. ...... kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): nie dotyczy CZĘŚĆ B Adres ...... szkania osoby składającej oświadczenie:  ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... sp;             ...... sp;    2. ...... sp;             ...... sp;     3. ...... sp;             ...... sp;     4. ...... sp;             ...... sp;       Powyższe ...... składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ......   Branice, 26. ...... (miejscowość, data) (podpis)   1 Niewłaściwe skreślić. ...... działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych   ...
 • Anita Juchno
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 28. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ......   CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany (a)     Juchno Anita ...... ,                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  (imiona i nazwisko oraz nazwisko ...... urodzony (a)       30 października 1978  w ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach - Wicestarosta       ...... sp;        ...... sp;  (miejsce zatrudnienia, stanowisko ...... funkcja)   po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. ...... o samorządzie powiatowym ( Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... odrębny:   I. ...... Zasoby pieniężne: Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: 506618,44 zł – środki pieniężne ...... Dom o powierzchni:107 m2  położony na działce 800 m2 , o wartości: ...... zł tytuł prawny: własność 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy o ...... tytuł prawny: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 4. ...... o wartości: 60000 zł tytuł prawny: współwłasność ½ powierzchnia: działka 0,01 ...... o wartości: 6000 zł tytuł prawny: współwłasność ½ III. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób ...... lub przedsiębiorców,     w których uczestniczą takie osoby – należy ...... i emitenta udziałów: nie dotyczy     udziały te stanowią pakiet większy ...... 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy     Z tego tytułu osiągnąłem ...... w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 2. ...... Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziałów: nie dotyczy     Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ...... dochód w wysokości: nie dotyczy IV. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób ...... lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i ...... akcji: nie dotyczy     akcje te stanowią pakiet większy  niż ...... akcji w spółce: nie dotyczy     Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w ...... ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 2. ...... Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcji: nie dotyczy     Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ...... dochód w wysokości: nie dotyczy V. ...... mienia przynależnego do jego majątku,  odrębnego) od skarbu Państwa, innej ...... stwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ...... ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które ...... zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: działka ...... sp; 1. ...... Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i ...... działalności): nie dotyczy     - osobiście nie dotyczy     ...... sp;  - wspólnie z innymi osobami nie ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... i przedmiot działalności): nie dotyczy       - osobiście : nie ......      - wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy ...... sp;Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ...... dochód w wysokości: nie dotyczy VII. ...... W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba, spółki): nie dotyczy - jestem członkiem ...... ( od kiedy) : nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ...... dotyczy  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy) : nie dotyczy  ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy VIII. ...... sp; Inne dochody osiągane z tytułu ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 206857,97 zł ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... , BMW R-1200Gs 2016r. ...... Volkswagen T4 2003, instalacja termomodernizacyjna (fotowoltaika i ...... kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone, (wobec kogo, w związku, z ...... zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy   CZĘŚĆ B ...... sp; Adres zamieszkania osoby składającej ...... sp; Miejsce położenia nieruchomości ...... w punkcie II części A (adres):   Nie dotyczy Nie dotyczy   ...... sze oświadczenie składam świadomy(a), iż na ...... stawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ......       Głubczyce, 28. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;  . ...... (miejscowość, data)             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; (podpis)       ...... sp; ...
 • Bogdan Kulik
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 21. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany,           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Bogdan Kulik, ...... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony     ...... sp;      06 – 06 ...... w Głubczycach Zespół szkół w Pietrowicach - Dyrektor (miejsce ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: 35000,00 zł – środki pieniężne ...... nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy    II. ...... nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy  tytuł prawny: nie dotyczy 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy ...... tytuł prawny: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w ...... sokości: nie dotyczy 4. ...... dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy     III. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w ...... spółce: nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... dotyczy   IV. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...... nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... dotyczy   V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy. ......   VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... działalności): nie dotyczy – osobiście nie dotyczy – wspólnie z innymi ...... sobami nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem ...... roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy   2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... i przedmiot działalności): nie dotyczy – osobiście nie dotyczy – wspólnie z innymi ...... sobami nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem ...... roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy – jestem członkiem ...... (od kiedy): nie dotyczy – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy   2. ...... W spółdzielniach: nie dotyczy – jestem członkiem zarządu (od kiedy):  nie ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...... dotyczy – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy   3. ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: nie dotyczy – jestem ...... zarządu (od kiedy): nie dotyczy – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Wynagrodzenie z ...... 203598,36 zł Dieta radnego członka Zarządu starostwa Powiatowego w Głubczycach  ......   IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy skoda superb 2,0  rok ...... sp; Citroen C2 1,4 rok produkcji 2008 wartość ...... skoda Fabia sedan 1,4 rok produkcji 2002 wartość 2000,00 ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości):  Kredyt Bank Credit Agricole kwota 43204 zł ...... konsolidacja. ...... Bank Credit Agricole kwota 28684 zł –konsolidacja. ......     CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): nie dotyczy nie dotyczy nie ...... nie dotyczy       Powyższe oświadczenie składam ...... iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ...... rok               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3              Nie ...... rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniow ...
 • Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.(s)
  ... MAJĄTKOWE  skarbnika powiatu Głubczyce, dnia ……27. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), . ...... Maria Kasperek-Pindur. ...... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) . ...... starostwo Powiatowe w Glubczycach. ...... skarbnik Powiatu. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (miejsce zatrudnienia, ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: . ...... czlonkowski w  PKZP . ...... skarbowe . ...... spolwlasnosc. ...... Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy. ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... spolwlasnosc. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: . ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W spółdzielniach: . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:275976,72. ...... spolne dochody z małżonkiem (wspolnosc ...... ska). ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... samochod Honda Accord z 2010 roku, samochod ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): . ...... BP kredyt na zakup mieszkania 101130,07 limit na karcie kredytowej w ...... w banku santander25000,-. ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ......       Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na ...... stawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Oświadczenie majątkowe za 2022 r (sekretarz)
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 21. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), . ...... Zofia Makselan /Olech/  . ...... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) . ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach. ...... sekretarz Powiatu…………………………. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;   (miejsce zatrudnienia, ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: wkłady w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej – 8. ...... Mieszkanie o powierzchni: . ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ......   4. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: . ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... – osobiście . ...... – wspólnie z innymi osobami . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W spółdzielniach: . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: . ...... – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...... – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: . ...... zł /wraz ze współmałżonkiem/. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... skoda Octavia rok produkcji  2013 r. ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): . ...... Kredyt hipoteczny  w Banku PKO BP w Głubczycach w wysokości ...... spłacany we franku szwajcarskim / spłacany ...... spólnie w małżeństwie . ...... Linia debetowa w santander Consumer 12. ...... Pożyczka mieszkaniowa z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych – 3. ...... Pożyczka z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 18. ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: . ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Zarządzenie Nr 30/2023 Starosty Głubczyckiego z dnia 25-05-2023 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... W Regulaminie korzystania ze środków transportu w starostwie Powiatowym w Głubczycach, ...... stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ...... wprowadza się następujące zmiany: 1. ...... 1) w § 6 ust. ...... 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się normę zużycia paliwa dla samochodów ...... służbowych: 1) Volkswagen Jetta 1. ...... TsI (benzyna) 7,5 l/100 km,2) Volkswagen Passat 1,5 TsI (benzyna) 7,0 l/100 km,3) Dacia ...... 1,6 sD (benzyna) 7,9 l/100 km,4) Volkswagen Transporter 1,9 TDI (olej napędowy) – 8, ...... l/100 km,5) Volkswagen Transporter 1,9 TDI (OGL 38GK) (olej napędowy) – 8, ...... uchyla się Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze środków transportu w starostwie ...... w Głubczycach – Wykaz osób upoważnionych do prowadzenia samochodów ...... służbowych, a w jego miejsce wprowadza się ...... Nr 2 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, § 1 ust. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Mobilność mieszkańców województwa
  ... się badanie ankietowe dotyczące mobilności ...... szkańców województwa opolskiego. ...... Celem badania jest poznanie codziennych nawyków związanych z ...... szaniem się po regionie i poza jego granicami. ...... wykorzystywanych środków transportu, ich oceny oraz lokalizacji i ...... stępności celów podróży - w tym transportem ...... Dzięki uzyskanym informacjom możliwe będzie skuteczniejsze i bardziej dostosowane do ...... mieszkańców kształtowanie polityki transportowej. ...... Zachęcamy mieszkańców województwa opolskiego w wieku co najmniej 15 lat do ...... anonimowej internetowej ankiety znajdującej się pod adresem https://www. ...... skamobilnosc. ...... Twój głos ma znaczenie! ...
 • STAROSTA GŁUBCZYCKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH - Młodszy referent/referent w Powiatowym Biurze Promocji
  ... sTAROsTA GŁUBCZYCKI OGŁAsZA NABÓR NA WOLNE ...... sTANOWIsKO URZĘDNICZE sTAROsTWA ...... W GŁUBCZYCACH Wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent/referent w ...... Biurze Promocji Opis stanowiska          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      Do ...... należało: Podejmowanie działań w zakresie promocji powiatu. ...... Organizacja współpracy międzynarodowej powiatu. ...... Opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii ...... Przygotowywanie wniosków o dotacje, pożyczki i kredyty ...... stycyjne na rozwój powiatu. ...... Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł ...... składanie wniosków o płatność w ramach realizowanych ...... współfinansowanych z funduszy europejskich. ...... projektów zgodnie z umową o dofinansowanie. ...... Współpraca ze szkołami, szkolnymi Klubami Europejskimi i innymi ...... stytucjami. ...... Prowadzenie innych spraw zleconych przez starostę lub wynikających ze zmiany ...... przepisów w sprawach leżących w zakresie przedmiotowym Powiatowego Biura Promocji. ...... Wymagania niezbędne:           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    - wykształcenie ...... sze lub średnie,      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......  - znajomość przepisów ogólna z zakresu zamówień publicznych, administracji ...... samorządowej, funkcjonowania samorządu ...... oraz procedur administracyjnych,          ...... sp;        ...... sp;      - pełna ...... do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   - niekaralność za ...... stępstwa popełnione umyślnie ścigane z ...... skarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo ...... skarbowe,       ...... sp;     - dobry stan ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;- nieposzlakowana opinia,    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;   - obywatelstwo polskie. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......   Wymagania dodatkowe:          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  - doświadczenie zawodowe w ...... stracji publicznej, - samodzielność, ...... umiejętność interpretacji przepisów prawnych. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      Informacja ...... warunkach pracy na danym stanowisku: Praca na stanowisku urzędniczym z ...... scem wykonywania w starostwie Powiatowym w ...... Kochanowskiego 15, praca w godzinach urzędowania w ...... pełnego etatu, wynagrodzenie ustalane zgodnie z obowiązującymi w urzędzie ...... sami. ...... Informuję, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia ...... skaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ...... stce wynosił powyżej 6 %. ......   Oferta powinna zawierać następujące dokumenty     ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  1. ...... List motywacyjny. ...... Przebieg dotychczasowej działalności zawodowej. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      2. ...... Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( dostępny na stronie www. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   3. ...... oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu). ...... Oświadczenie dotyczące nieposzlakowanej opinii. ...... Oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie. ...... zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. ...... Oświadczenie o stanie zdrowia lub aktualne zaświadczenie ...... skie. ...... że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z ...... skarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo ...... skarbowe albo kopia aktualnego „Zapytania o ...... informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;   10. ...... zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, ...... z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... Nr 119, str. ...... innych obowiązujących aktów prawnych, o następującej treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę ...... przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie ...... ofertowych przez starostwo Powiatowe w Głubczycach, na potrzeby ...... procesu rekrutacji”. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   11. ...... Oświadczenie o wyrażeniu zgody na komisyjne zniszczenie złożonych dokumentów w ...... jej nieodebrania w terminie 1 miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie ......   Oferty należy składać w sekretariacie starostwa Powiatowego w ...... w terminie do dnia     12 czerwca 2023 r. ...... do godziny 1600 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ...... szego referenta / referenta w Powiatowym ...... Za dzień doręczenia oferty pocztą uznaje się dzień wpłynięcia przesyłki pocztowej do ...... starostwa. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Adres: starostwo ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce. ...... sp;        ...... sp; Bliższe informacje można uzyskać pod nr ...... 077 4053660, wew. ......     Głubczyce, 2023-05-29   ...... sp; ...