Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Ważność:od godz. 12:00 dnia 16.07.2020 do godz. 23:00 dnia 16.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5511 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1768

 • Pismo ogólne
 • XIX sesja Rady Powiatu - 25.06.2020 r.
  ...   ...
 • Ocena jakości wody do spożycia w II kwartale 2020 r.
 • Lato z MOKiem!
 • Przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
  ... G Ł O s Z E N I E   starosta Głubczycki zgodnie z art. ...... 39 ust. ...... ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. ......  Dz. ...... ) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ...... skarbu Państwa     ...... nieruchomości według   Pow. ...... działki w ha       Położenie ...... sp;   Opis ...... przeznaczonej do dzierżawy   Cena wywoławcza w decytonach żyta za ...... rok   Okres dzierżawy   ...... sięgi wieczystej   ...... sp; Ewidencji gruntów   ......     OP1G/00013791/2   ...... arkusz  mapy nr 2   działka nr  82/1 ...... sp; grunty orne RIIIa    ...... sp;      ......   0,5109       Pomorzowice ......     Nieruchomość stanowi grunty orne ...... sy IIIa, przeznaczone do użytkowania   ......   2,90         ......   3 lata   ...... sp;         ......             -  ...... sp;  Przeznaczenie i sposób jej ...... spodarowania: Zgodnie z obowiązującym ...... studium uwarunkowań i kierunków ...... spodarowania przestrzennego gminy Głubczyce ...... uchwałą   nr L/374/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 ...... działka nr 82/1 znajduje się na terenie rolniczej przestrzeni ......       -   Pierwszy przetarg w sprawie wydzierżawienia ...... nieruchomości odbył się w dniu 20 kwietnia 2020 roku. ......       -   Drugi przetarg w sprawie wydzierżawienia ...... nieruchomości odbył się w dniu 07 lipca 2020 roku. ......       -   Zgodnie z § 3 ust. ...... 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. ...... w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz   warunków stosowania tych ...... powyższa dzierżawa zwolniona jest z podatku VAT. ......       -   Wadium wyrażone w polskich złotych: ...... sp;50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych). ......     -    sposób zapłaty czynszu dzierżawnego: ...... sp;        ...... sp;  Czynsz płatny jest do dnia 31 maja ...... Czynsz dzierżawny płatny jest w pieniądzu (polskich złotych) jako   ...... sp;        ...... sp;    równowartość ...... w oparciu o aktualną średnią krajową cenę skupu żyta ogłaszaną przez Główny Urząd ...... statystyczny. ...... -    Czas, miejsce i warunki przetargu: Przetarg odbędzie ...... się dnia 12 sierpnia 2020 r. ...... o godzinie 1000 w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach przy ul. ...... sp;Kochanowskiego 15 (parter - sala ...... W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej  do dnia  ...... 07 sierpnia 2020 r. ...... sp; wpłacą w/w  wadium  na konto: ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO ...... sp; s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując ...... wpłaty: „dzierżawa gruntów w Pomorzowicach”. ...... sp;Za datę wpłaty na konto uważa się datę ...... rachunku starostwa. ...... Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu ...... 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania  przetargu, zamknięcia przetargu, ...... sp; Wadium wniesione przez uczestnika ...... który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawcę ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. ...... Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy ...... miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może ...... stąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... sp;nie podlega zwrotowi. ......        -   Organizator przetargu zastrzega ...... sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych ......        -   Ogłoszenie  podaje się do ...... wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach,  na ...... stronie internetowej starostwa Powiatowego w ...... sp; oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. ...
 • Starosta Głubczycki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa - Pomorzowice
  ... G Ł O s Z E N I E   starosta Głubczycki zgodnie z art. ...... 39 ust. ...... ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. ......  Dz. ...... ) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ...... skarbu Państwa     ...... nieruchomości według   Pow. ...... działki w ha       Położenie ...... sp;   Opis ...... przeznaczonej do dzierżawy   Cena wywoławcza w decytonach żyta za ...... rok   Okres dzierżawy   ...... sięgi wieczystej   ...... sp; Ewidencji gruntów   ......     OP1G/00013791/2   ...... arkusz  mapy nr 2   działka nr  82/1   ...... grunty orne RIIIa          ......   0,5109       Pomorzowice ......     Nieruchomość stanowi grunty orne ...... sy IIIa, przeznaczone do użytkowania   ......   2,90         ......   3 lata   ...... sp;         ......             -  ...... sp;  Przeznaczenie i sposób jej ...... spodarowania: Zgodnie z obowiązującym ...... studium uwarunkowań i kierunków ...... spodarowania przestrzennego gminy Głubczyce ...... uchwałą   nr L/374/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 ...... działka nr 82/1 znajduje się na terenie rolniczej przestrzeni ......       -   Pierwszy przetarg w sprawie wydzierżawienia ...... nieruchomości odbył się w dniu 20 kwietnia 2020 roku. ......       -   Drugi przetarg w sprawie wydzierżawienia ...... nieruchomości odbył się w dniu 07 lipca 2020 roku. ......       -   Zgodnie z § 3 ust. ...... 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. ...... w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz   warunków stosowania tych ...... powyższa dzierżawa zwolniona jest z podatku VAT. ......       -   Wadium wyrażone w polskich złotych: 50,00 ...... słownie: pięćdziesiąt złotych). ......     -    sposób zapłaty czynszu dzierżawnego:   ...... sp;        ...... sp; Czynsz płatny jest do dnia 31 maja każdego ...... Czynsz dzierżawny płatny jest w pieniądzu (polskich złotych) jako   ...... sp;        ...... sp;    równowartość ...... w oparciu o aktualną średnią krajową cenę skupu żyta ogłaszaną przez Główny Urząd ...... statystyczny. ...... -    Czas, miejsce i warunki przetargu: Przetarg odbędzie ...... się dnia 12 sierpnia 2020 r. ...... o godzinie 1000 w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach przy ul. ...... sp;Kochanowskiego 15 (parter - sala ...... W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej  do dnia  07 ...... sierpnia 2020 r. ...... sp; wpłacą w/w  wadium  na konto: ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO ...... sp; s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując ...... wpłaty: „dzierżawa gruntów w Pomorzowicach”. ...... Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku starostwa. ...... Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu ...... 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania  przetargu, zamknięcia przetargu, ...... sp; Wadium wniesione przez uczestnika ...... który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawcę ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. ...... Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy ...... miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może ...... stąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ......        -   Organizator przetargu zastrzega ...... sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych ......        -   Ogłoszenie  podaje się do ...... wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach,  na ...... stronie internetowej starostwa Powiatowego w ...... sp; oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. ......     ...
 • Przetarg na termomodernizację budynków!
  ...   ...
 • XVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - 16.03.2020 r.
 • XVIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - 22.05.2020 r
 • Bac Leszek
  ... MAJĄTKOWE radnego powiatu            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         Głubczyce, ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;  (miejscowość)   Uwaga: ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i ...... Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym ...... zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych ...... składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i ...... sp;za granicą. ...... Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również ...... W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ...... dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca ......   CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany Leszek Bac (imiona i nazwisko oraz ...... sko rodowe) Urodzony 06. ...... w Głubczycach   Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w ...... - nauczyciel Technik dentystyczny- Głubczyce (miejsce zatrudnienia, ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... odrębny:   I. ...... Zasoby pieniężne: - środki pieniężne ...... w walucie polskiej: ok 115  tyś zł - środki pieniężne zgromadzone w ...... nie dotyczy - papiery wartościowe: Fundusze inwestycyjne i ubezpieczeniowe  na ...... Dom o powierzchni: 376 m2, o wartości:  680 tyś zł    tytuł prawny: ...... spółwłasność 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: 67,98 m2, o wartości: ...... tyś zł    tytuł prawny: współwłasność 3. ...... Gospodarstwo rolne:    rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie ......    o wartości: nie dotyczy     ...... zabudowy: nie dotyczy    tytuł prawny: nie dotyczy    Z ...... tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w ...... sokości: nie dotyczy 4. ...... Inne nieruchomości:    powierzchnia: a)miejsce postojowe w garażu ...... stanowiskowym. ......                 ...... sp;        ...... sp;b)działka budowlana o powierzchni 01124 ha ......    o wartości: a) 30 tyś zł           ...... sp;        ...... sp;  b) ok. ...... tyś zł    tytuł prawny: a) współwłasność,        ...... współwłasność III. ......  1. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;   uczestniczą takie osoby - należy ...... i emitenta udziałów: nie dotyczy     udziały te stanowią pakiet większy ...... 10% udziałów w spółce: nie dotyczy     Z tego tytułu osiągnąłem w roku ...... dochód w wysokości: nie dotyczy  2. ...... Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... udziałów: nie dotyczy     Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym ...... w wysokości: nie dotyczy   IV. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;     uczestniczą  ...... osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...... dotyczy    akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...... nie dotyczy    Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... akcji: nie dotyczy    Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym ...... w wysokości: nie dotyczy   V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: Działka ...... ha zakupiona w drodze przetargu od starostwa Powiatowego w Głubczycach ,w dniu 12. ......   VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i ...... działalności): technik dentystyczny wyrób i naprawa protez zębowych ...... sp;  - osobiście: tak    - ...... spólnie z innymi osobami: nie dotyczy   ......  Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód: 15889,99 ...... sp;i dochód w wysokości: 14354,82 zł 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... (należy podać     formę prawną i przedmiot działalności): ...... dotyczy    - osobiście :nie dotyczy    - ...... spólnie z innymi osobami :nie dotyczy   ......  Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... dotyczy   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem ...... (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy   VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie ze ...... stosunku pracy 87779,12 zł    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       dieta ...... 7764 ,00 zł              ...... sp;        ...... sp;     dochody z najmu ...... szkania 21440,00 zł      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     dochody żony 54125, ...... zł   IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... markę, model i rok produkcji): użytkuje samochód osobowy marki Volkswagen Golf ...... sportsvan, rok produkcji 2018 będący ...... umowy leasingu   X. ...... kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): Leasing pojazdu samochodowego, wykazanego w punkcie IX, umowa ...... na okres 3 lat - do dnia 28 stycznia 2022 r. ...... kwota pozostała do zapłaty: 36374,96 zł   ...... B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  Miejsce ...... wymienionych w punkcie II części A (adres): 1. ...... sp; 2. ...... sp; 3. ...... sp;     Powyższe oświadczenie ...... składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ......                 ...... sp;   Głubczyce, 29. ...... sp;           ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;     (miejscowość, ......                         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...
 • Bernacki Wojciech
  ... MAJĄTKOWE radnego powiatu            ...... sp;        ...... sp;       ...... dnia  27. ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;  (miejscowość)   Uwaga: ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i ...... Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym ...... zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych ...... składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za ...... Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również ...... W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ...... dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca ......     CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),  ...... Wojciech Przemysław Bernacki……………………………. ...... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a). ...... gospodarcza/ Właściciel. ......  (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)   po zapoznaniu ...... się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: . ......     tytuł prawny: . ...... Mieszkanie o powierzchni:  1/ 40m2 , 2/ 70m2, o wartości: 1/ 80. ...... ,2/  160. ......     tytuł prawny: . ...... Własność. ...... Własność. ...... Gospodarstwo rolne:     rodzaj gospodarstwa: . ......     o wartości: . ......     rodzaj zabudowy: . ......     tytuł prawny: . ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ......  4. ...... Inne nieruchomości:     powierzchnia: . ...... budowlana  11 arów. ......     …. ......     o wartości: . ......     …. ......     tytuł prawny: . ...... sność. ......     …. ......   III. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;   uczestniczą takie osoby - ...... podać liczbę i emitenta udziałów:     . ......     …. ......     udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w ...... spółce: . ......     …. ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......     …. ...... Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... udziałów:     …. ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......     …. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;   uczestniczą takie osoby - ...... podać liczbę i emitenta akcji:     …. ......     …. ......     akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ......     …. ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......     …. ...... Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... akcji:     …. ......     …. ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......     …. ......   V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: . ......   VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i ...... działalności):     . ...... Ubezpieczeniowo Finansowa Bernacki Wojciech. ......     – osobiście . ......     …. ......     – wspólnie z innymi osobami . ......     …. ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: . ...... zł  Dochód   2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... prawną i przedmiot działalności):     – osobiście . ......     …. ......     – wspólnie z innymi osobami . ......     …. ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): . ......  – jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ......  – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . ......  – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ......   VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: . ...... tytułu wynajmu mieszkania – 2. ......  ………………………………. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... swagen Golf kombi 2012r, . ...... 3  2018r. ......   X. ...... kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): . ...... szkaniowy…36,000. ...... szkania. ...... szkaniowy…148,000. ...... szkania. ...... CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:       ...... sp; Miejsce położenia nieruchomości ...... w punkcie II części A (adres): 1. ...... sp;  . ...... sp; 3. ...... sp;  . ...... sp; Powyższe oświadczenie składam ...... iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ......                ...... sp;   Głubczyce 27,05,2020 r. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  . ......                 ...... sp;    (miejscowość, ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     (podpis) ...... sp; ...
 • Czechowicz Artur
  ...                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;   (miejscowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie o stanie majątkowym ...... sp;  Oświadczenie o stanie majątkowym ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Artur Czechowicz,   ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;           (imiona ...... nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)     ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   14. ...... w Częstochowie              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;          ...... Miejski w Baborowie, Główny specjalista,           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub ...... po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: –  środki pieniężne zgromadzone w walucie ...... skiej: 75 000,00 zł, . ...... –  środki pieniężne zgromadzone w walucie ...... –  papiery wartościowe: nie dotyczy . ...... Dom o powierzchni:   nie dotyczy m2, o wartości:  nie ...... tytuł prawny:  nie dotyczy 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: 65 m2, o wartości: 130 ...... zł tytuł prawny: własność 3. ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy ...... o wartości:  nie dotyczy rodzaj zabudowy:  nie ...... tytuł prawny:  nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości:  nie dotyczy 4. ...... 1/4 udziałów w prawie użytkowania wieczystego . ...... sp;  Posiadam udziały w spółkach ...... z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... stniczą takie osoby – należy podać liczbę i ...... udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy . ...... sp;  Posiadam udziały w innych spółkach ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... stniczą takie osoby – należy podać liczbę i ...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy 2. ...... Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy . ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy ......   VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i ...... –   osobiście   nie dotyczy . ...... –   wspólnie z innymi osobami    nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... –   osobiście   nie dotyczy . ...... –   wspólnie z innymi osobami   nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:   nie dotyczy . ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy . ...... –  jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy ...... –  jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... –  jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy . ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy   VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: umowa o pracę: 58 ...... 984,00 zł, dieta Przewodniczącego Zarządu Osiedla Północ: 933,55 zł . ......   IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... należy podać markę, model i rok produkcji): skoda superb 2006 r. ......   X. ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): kredyt hipoteczny na zakup ...... szkania w ING Bank Śląski z roku 2013 w ...... sokości 114 224,00 zł udzielony na 30 lat, ...... stan zadłużenia na 31. ...... wynosi 99 387,52 zł. ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Miejsce ...... wymienionych w punkcie II części A (adres): 1. ...... sp; 3. ...... sp; Powyższe oświadczenie składam ...... iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ......        Baborów 28. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  . ......       (miejscowość, data)        ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;     (podpis) ...
 • Farasiewicz Maria
  ... MAJĄTKOWE radnego powiatu                 ...... sp;      Głubczyce, dnia 08. ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp; (miejscowość)   Uwaga: 1. ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i ...... Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym ...... zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych ...... składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i ...... sp;za granicą. ...... Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również ...... W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ...... dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca ......   CZĘŚĆ A   Ja, niżej podpisany(a)    ...... sp;        ...... sp;    Maria Małgorzata ...... siewicz (Wierzba)      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp; (imiona i nazwisko oraz nazwisko ...... urodzony(a)             ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp; 08. ...... w Głubczycach              ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;  Zespół szkół Mechanicznych w ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     nauczycielka ...... polskiego              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) ...... sp; po zapoznaniu się z przepisami ustawy z ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... odrębny:   I. ...... Zasoby pieniężne: - środki pieniężne ...... w walucie polskiej: 17. ...... - papiery wartościowe: nie dotyczy   na kwotę: nie dotyczy   II. ...... dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy    tytuł prawny: nie dotyczy 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: ...... nie dotyczy    tytuł prawny: nie dotyczy 3. ...... Gospodarstwo rolne:    rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie ......    o wartości: nie dotyczy     ...... zabudowy: nie dotyczy    tytuł prawny: nie dotyczy    Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 4. ...... Inne nieruchomości:    powierzchnia: nie dotyczy    o ...... nie dotyczy    tytuł prawny: nie dotyczy   III. ......  1. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;   uczestniczą takie osoby - należy ...... liczbę i emitenta udziałów nie dotyczy     udziały te stanowią pakiet większy ...... 10% udziałów w spółce: nie dotyczy     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ...... ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy  2. ...... Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... udziałów: nie dotyczy     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ...... dochód w wysokości: nie dotyczy   IV. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;     uczestniczą  ...... osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...... dotyczy    akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...... nie dotyczy    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy 2. ...... Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... akcji: nie dotyczy    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ...... dochód w wysokości: nie dotyczy   V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy ......   VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i ...... działalności): nie dotyczy    - osobiście nie dotyczy    - ...... spólnie z innymi osobami nie dotyczy   ...... sp;Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ...... przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... (należy podać     formę prawną i przedmiot działalności): ...... dotyczy    - osobiście nie dotyczy    - ...... spólnie z innymi osobami nie dotyczy   ...... sp;Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ...... dochód w wysokości: nie dotyczy   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem ...... (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy   VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:    ...... sp;             ...... sp;          z tytułu ...... zł                ...... sp;        ...... sp;  umowa-zlecenie – 7. ...... zł                ...... sp;        ...... sp;  dieta radnej – 20. ...... zł   IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... model i rok produkcji): nie dotyczy   X. ...... kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): nie dotyczy   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby ...... składającej oświadczenie:  Miejsce ...... wymienionych w punkcie II części A (adres): 1. ...... nie dotyczy   Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na ...... stawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ......        Głubczyce, dnia 08. ......                    ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       . ......                  ...... sp;  (miejscowość, data)   ...... sp;             ...... sp;          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; (podpis) ...
 • Hajda Krzysztof
  ... MAJĄTKOWE radnego powiatu                 ...... sp;      Głubczyce, dnia 27. ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;    (miejscowość)   ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i ...... Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym ...... zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych ...... składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i ...... sp;za granicą. ...... Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również ...... W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ...... dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca ......   CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany, Krzysztof, Andrzej Hajda, (imiona i ...... sko oraz nazwisko rodowe) Urodzony 07 lipca ...... Rencista Państwowej straży Pożarnej  (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub ...... po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... odrębny:   I. ...... Zasoby pieniężne: - środki pieniężne ...... w walucie polskiej: 14 000,00 zł - środki pieniężne zgromadzone ...... Dom o powierzchni: 211 m2, o wartości: 412 000,00,-    tytuł prawny: ...... spółwłasność 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o ...... nie dotyczy    tytuł prawny: nie dotyczy 3. ...... Gospodarstwo rolne:    rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie ......    o wartości: nie dotyczy     ...... zabudowy: nie dotyczy    tytuł prawny: nie dotyczy    Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 4. ...... Inne nieruchomości:    powierzchnia: pole rolne (Ps III) 0,1239 ha ......    o wartości:  ok. ...... 000,00,-    tytuł prawny: współwłasność   III. ......  1. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;   uczestniczą takie osoby - należy ...... i emitenta udziałów: nie dotyczy     udziały te stanowią pakiet większy ...... 10% udziałów w spółce: nie dotyczy     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ...... ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy  2. ...... Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... udziałów: nie dotyczy     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ...... dochód w wysokości: nie dotyczy   IV. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;     uczestniczą  ...... osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...... dotyczy    akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...... nie dotyczy    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy 2. ...... Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... akcji: nie dotyczy    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ...... dochód w wysokości: nie dotyczy   V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy ......   VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i ...... działalności): nie dotyczy    - osobiście: nie dotyczy    - ...... spólnie z innymi osobami: nie dotyczy   ......  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód  ...... dochód w wysokości: nie dotyczy 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... (należy podać     formę prawną i przedmiot działalności: nie ......    - osobiście: nie dotyczy    - ...... spólnie z innymi osobami: nie dotyczy   ......  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):  nie dotyczy - jestem ...... zarządu (od kiedy):  nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy   VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Moje dochody ...... z tytułu renty - 65 986,22,- z tytułu diety radnego - 2  ...... Dochód córki z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego - 2 060,04,- . ...... Dochody brutto żony z tytułu umów o pracę w sP1, sP3, Przedszkole Nr 1 – 72 177,85,- ...... sp;dochód brutto z tytułu umów zlecenie ...... sp;765,00 ,- . ......   IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... Opel Zafira rok produkcji 2013   X. ...... kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): Kredyt hipoteczny 43 480,48 EUR na zakup domu zaciągnięty w ...... wspólnie z żoną. ...... CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  Miejsce ...... wymienionych w punkcie II części A (adres): 1. ...... sp; 2. ...... sp; Powyższe oświadczenie składam ...... iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ......                ......                    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   . ......                  ...... sp;  (miejscowość, data)   ...... sp;             ...... sp;          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; (podpis) ...
 • Jasion Jan
  ... MAJĄTKOWE radnego powiatu            ...... sp;       ...... sp; r. ......                         ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;           ...... scowość , data)   Uwaga: 1. ...... sp;      Osoba ...... składająca oświadczenie obowiązana jest do ...... z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;      Jeżeli ...... szczególne rubryki nie znajdują w konkretnym ...... zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. ...... sp;      Osoba ...... składająca oświadczenie obowiązana jest ...... przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;      Oświadczenie ...... stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za ...... sp;      Oświadczenie ...... stanie majątkowym obejmuje również ...... sp;      W części A ...... zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ...... dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca ......     CZĘŚĆ A   Ja, niżej podpisany(a),    ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;     Jan Józef Jasion ...... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)  01. ...... w  Kietrzu              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   P. ...... AGROMAX sp. ...... sp;   47-400 Racibórz, ul. ...... Gdańska 75 Dział Przygotowania i sprzedaży Płodów - magazynier   ...... sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) ...... sp; po zapoznaniu się z przepisami ustawy z ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej:  73 137,41 zł. ...... pieniężne zgromadzone w walucie obcej:  nie dotyczy . ...... na kwotę:   nie dotyczy. ...... Dom o powierzchni:  155  m2, o wartości:   wg własnej ...... sp; wraz z działką  150. ......     tytuł prawny:  małżeńska wspólność majątkowa  . ...... sp;       ...... szkanie o powierzchni: ,   nie ...... , o wartości : nie dotyczy     tytuł prawny:  nie dotyczy. ...... Gospodarstwo rolne:     rodzaj gospodarstwa: . ......     o wartości:  nie dotyczy. ......     rodzaj zabudowy:  nie dotyczy . ......     tytuł prawny: nie dotyczy. ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości:  nie dotyczy . ......  4. ...... Inne nieruchomości:     powierzchnia:  nie dotyczy  . ......     …. ......     o wartości:  nie dotyczy. ......     …. ......     tytuł prawny:  nie dotyczy . ......     …. ......   III. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;   uczestniczą takie osoby - ...... podać liczbę i emitenta udziałów:      nie dotyczy. ......     udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w ...... spółce:  nie dotyczy. ......     …. ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:  nie dotyczy. ......     …. ...... Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... udziałów:      nie dotyczy. ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:  nie dotyczy. ......     …. ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych ...... sób prawnych lub przedsiębiorców, w których ...... sp;   uczestniczą takie osoby - ...... podać liczbę i emitenta akcji:      nie dotyczy. ......     akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...... sp; nie dotyczy. ......     …. ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:  nie dotyczy. ......     …. ...... Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ...... akcji:      nie dotyczy. ......     …. ......     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy. ......     …. ......   V. ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:  ......   VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i ...... działalności):     nie dotyczy. ......     – osobiście :  nie dotyczy. ......         – wspólnie z innymi osobami  : nie ......        Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ...... przychód i dochód w wysokości:  nie dotyczy …. ......   2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... prawną i przedmiot działalności):     – osobiście  : nie ......         – wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy. ......         Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ...... dochód w wysokości:  nie dotyczy. ......   VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):  nie dotyczy. ......  – jestem członkiem zarządu (od kiedy):  nie ......  – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... sp; nie dotyczy. ......  – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):  nie dotyczy. ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:  nie dotyczy. ......   VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   ...... wraz z żoną  113. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  radnego      ...... sp;      21 084, ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... podać markę, model i rok produkcji):  Opel Astra III 1,9 2007 r. ......   X. ...... kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): nie dotyczy. ......   CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  ...... sce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... sp;   2. ...... sp;  nie dotyczy . ...... sp;  nie dotyczy . ...... sp;  nie dotyczy . ......   Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ......     Baborów, dnia 14. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     . ......         (miejscowość, data)     ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;    (podpis)   ...