Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 3861 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1705

 • Pismo ogólne
 • Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego ul. Żeromskiego – Aleja Lipowa
  ... ciągu pieszo – jezdnego ul. ...... Żeromskiego – Aleja Lipowa ...
 • Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego ul. Żeromskiego – Aleja Lipowa
  ... ciągu pieszo – jezdnego ul. ...... Żeromskiego – Aleja Lipowa. ...
 • I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w Pomorzowicach
  ... O G Ł O s Z E N I E   starosta Głubczycki, na podstawie art. ...... 23 ust. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  ...... sp; (tj. ...... ogłasza   I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ...... skarbu Państwa     ...... nieruchomości według   Pow. ...... działki w ha       Położenie ...... sp;   Opis ...... przeznaczonej do dzierżawy   Cena wywoławcza w decytonach żyta za ...... rok   Okres dzierżawy   ...... sięgi wieczystej   ...... sp; Ewidencji gruntów   ......     OP1G/00013791/2   ...... arkusz  mapy nr 2   działka nr  82/1   ...... grunty orne RIIIa          ......   0,5109       Pomorzowice ......     Nieruchomość stanowi grunty orne ...... sy IIIa, przeznaczone do użytku rolniczego. ......   3,63         ......   3 lata   ...... sp;         ......           ...... i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym ...... studium uwarunkowań i kierunków ...... spodarowania przestrzennego gminy Głubczyce ...... uchwałą nr L/374/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 ...... działka nr 82/1 znajduje się na terenie rolniczej przestrzeni ...... Dotychczas wykorzystywana była w poszczególnych częściach jako ogródek przydomowy. ...... Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: Cena ...... wynosi 3,63 dt (tj. ...... Zgodnie z § 3 ust. ...... 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. ...... w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień ...... 736), powyższa dzierżawa zwolniona jest z podatku VAT. ...... Wadium wyrażone w polskich złotych: 60,00 (słownie: sześćdziesiąt ...... sposób zapłaty czynszu dzierżawnego: Czynsz płatny jest w ...... Czynsz dzierżawny płatny jest w pieniądzu (polskich złotych) jako ...... w oparciu o aktualną średnią krajową cenę skupu żyta ogłaszaną przez Główny Urząd ...... statystyczny. ...... Czas, miejsce i warunki przetargu: Przetarg ...... się dnia 25 kwietnia 2017 r. ...... o godzinie 1100 w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach przy ul. ...... sp;Kochanowskiego 15 (I piętro -  ...... W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej  w dniu  19 ...... sp; wpłacą w/w  wadium  na konto: ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO ...... sp; s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując ...... wpłaty: „dzierżawa gruntu w Pomorzowicach”. ...... Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku starostwa. ...... Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu ...... 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania  przetargu, zamknięcia przetargu, ...... sp; Wadium wniesione przez uczestnika ...... który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawcę ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. ...... Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy ...... miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może ...... stąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ......   Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania z ważnych przyczyn ...... szonego przetargu. ...... /-/ sTAROsTA mgr Józef Kozina ...
 • I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w Pomorzowicach
  ... przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości ...... skarbu Państwa w Pomorzowicach Głubczyce, ...... O G Ł O s Z E N I E   starosta Głubczycki, na podstawie art. ...... 23 ust. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  ...... sp; (tj. ...... ogłasza   I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ...... skarbu Państwa     ...... nieruchomości według   Pow. ...... działki w ha       Położenie ...... sp;   Opis ...... przeznaczonej do dzierżawy   Cena wywoławcza w decytonach żyta za ...... rok   Okres dzierżawy   ...... sięgi wieczystej   ...... sp; Ewidencji gruntów   ......     OP1G/00013791/2   ...... arkusz  mapy nr 2   działka nr  82/1   ...... grunty orne RIIIa          ......   0,5109       Pomorzowice ......     Nieruchomość stanowi grunty orne ...... sy IIIa, przeznaczone do użytku rolniczego. ......   3,63         ......   3 lata   ...... sp;         ......           ...... i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym ...... studium uwarunkowań i kierunków ...... spodarowania przestrzennego gminy Głubczyce ...... uchwałą nr L/374/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 ...... działka nr 82/1 znajduje się na terenie rolniczej przestrzeni ...... Dotychczas wykorzystywana była w poszczególnych częściach jako ogródek przydomowy. ...... Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: Cena ...... wynosi 3,63 dt (tj. ...... Zgodnie z § 3 ust. ...... 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. ...... w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień ...... 736), powyższa dzierżawa zwolniona jest z podatku VAT. ...... Wadium wyrażone w polskich złotych: 60,00 (słownie: sześćdziesiąt ...... sposób zapłaty czynszu dzierżawnego: Czynsz płatny jest w ...... Czynsz dzierżawny płatny jest w pieniądzu (polskich złotych) jako ...... w oparciu o aktualną średnią krajową cenę skupu żyta ogłaszaną przez Główny Urząd ...... statystyczny. ...... Czas, miejsce i warunki przetargu: Przetarg ...... się dnia 25 kwietnia 2017 r. ...... o godzinie 1100 w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach przy ul. ...... sp;Kochanowskiego 15 (I piętro -  ...... W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej  w dniu  19 ...... sp; wpłacą w/w  wadium  na konto: ...... starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO ...... sp; s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując ...... wpłaty: „dzierżawa gruntu w Pomorzowicach”. ...... Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku starostwa. ...... Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu ...... 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania  przetargu, zamknięcia przetargu, ...... sp; Wadium wniesione przez uczestnika ...... który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawcę ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. ...... Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy ...... miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może ...... stąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ......   Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania z ważnych przyczyn ...... szonego przetargu. ......     ...
 • Zaproszenie do składania ofert - nadzór Wojnowice 2017
 • XVII Festiwal Kultury Powiatowej już niebawem!
  ... nami XVII edycja Festiwalu Kultury Powiatowej, którego ...... jest Powiat Głubczycki. ...... W tym roku współorganizatorem całości konkursów, przeglądów i warsztatów będzie Gmina ...... Festiwal rozpocznie się 18 kwietnia br. ...... w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach Konkursem ...... senki. ...... Regulaminy i karty zgłoszeń dla poszczególnych kategorii dostępne są poniżej. ...... Przygotowane propozycje festiwalowe skierowane są do przedszkolaków, szkół ...... stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. ...... Natomiast Konkurs Literacki skierowany jest również do osób powyżej 18 roku życia. ...... Festiwal zakończy się 14 maja br. ...... uroczystym koncertem galowym, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach. ...... Podczas koncertu nastąpi podsumowanie tegorocznego XVII Festiwalu Kultury ......   Do pobrania:         ......         ...
 • wszczęcie postępowania - odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni w m. Lwowiany
  ...   ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;     starosta ...... działając na podstawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... sp;   zawiadamia że na ...... sek Pana Łukasza Krechowieckiego – Wiceprezesa ...... oraz Pana Krzysztofa Tkacz – Członka Zarządu Top Farms ...... sp. ...... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia ...... do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji ...... sp. ...... ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska ...... pochodzących z myjni pojazdów w miejscowości Lwowiany. ......             Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ...... Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczenie w publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Głubczycach. ......         ...
 • Zaproszenie do składania ofert
 • Opolski Turniej Dzieci i Żaków
  ... Głubczycach 11 marca odbył się Opolski Turniej Dzieci i Żaków. ...... Nasi najmłodsi zdobyli na tych zawodach pięć medali. ...... Poniżej przedstawiamy wyniki naszych badmintonistów: Kategoria U- 9 ...... II miejsce -Julia Krawiec V miejsce -Maja Naumczyk V miejsce - Maria ...... Kategoria U-9 chłopcy V miejsce - Paweł Kiszczyk V miejsce - Piotr Adamów ...... Kategoria U- 11 dziewczęta II miejsce - Anna Gałaszkiewicz III miejsce - Kaja ...... III miejsce - Oliwia Zielińska V miejsce - Julia Zielińska Kategoria U- 11 ...... III miejsce - Karol serwetnicki V miejsce - Dominik Lenartowicz V miejsce - Rafał ...... V miejsce - Jakub Gałązka   ...
 • Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Głubczyckiego
 • SSP Urząd Slajd wystawa
 • SSP Urząd Slajd marsz
 • Szansa dla Nepalu
 • Zaproszenie na XII Marsz Pamięci
  ... spół szkół im. ...... Jana Pawła II w Pietrowicach Głubczyckich  i Parafia w Braciszowie przy współpracy z ...... w Gołuszowicach, Równym i Opawicach  serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do ...... w „XII Marszu Pamięci”, który odbędzie się 1 kwietnia 2017 roku, w 12 rocznicę ...... Tegoroczna piesza pielgrzymka odbywa się pod hasłem „Totus Tuus Maryjo”. ...... Trasa pielgrzymki rozpoczyna się w Głubczycach i wiedzie przez miejscowości: ...... Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Radynia, Mokre-Kolonia, Pietrowice. ...... Zakończenie pielgrzymki nastąpi o godz. ...... 16:00 w kościele w Pietrowicach Nabożeństwem z ucałowaniem relikwii św. ...