Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 6158 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2160

 • Pismo ogólne
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki na odcinku Klisino-Pomorzowice oraz w miejscowości Pomorzowiczki
  ... drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki na odcinku ...... sino-Pomorzowice oraz w miejscowości ......   ...
 • 20 posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej - 29.04.2021 r.
  ... 15:00 Miejsce: w trybie zdalnym 1. ...... Otwarcie posiedzenia. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. ...... Informacja Dyrektora sP ZOZ w Głubczycach o sytuacji finansowej szpitala powiatowego za ...... Informacja Dyrektora sP ZOZ w Głubczycach o realizacji kontraktu z ...... Funduszem Zdrowia. ...... Wolne wnioski, sprawy bieżące. ...
 • 20 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 28.04.2021 r.
  ... 14:30 Miejsce: sala konferencyjna nr 109, parter 1. ...... Otwarcie posiedzenia. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. ...... Omówienie projektów organizacyjnych szkół. ...... Organizacja XX Festiwalu Kultury Powiatowej. ...... Wolne wnioski, sprawy bieżące. ...
 • Powiat Głubczycki pozyskał ponad 4 mln zł dofinansowania na przebudowę dróg
  ... Głubczycki pozyskał ponad 4 mln zł dofinansowania na przebudowę kolejnych dróg. ...... W ramach projektów zostaną zmodernizowane dwie drogi powiatowe. ...... Pierwsza z nich będzie dotyczyła przebudowy drogi ...... wraz z budową ronda w miejscowości Lewice. ...... Druga zostanie przeprowadzona na drodze nr 1213O ...... Klisino – Pomorzowice. ...... Łącznie zostanie przebudowanych ponad 7,5 km dróg ...... celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. ...
 • Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym
  ... musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę na podatki. ...... Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić również online, m. ...... przez serwis e-Urząd skarbowy. ...... Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo. ...... w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. ...... Najprościej zrobić to przez Internet korzystając z usługi Twój e-PIT lub z systemu ...... sp;Jeżeli złożysz swoje zeznanie w formie ...... szybciej otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku – urząd skarbowy ...... Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić online i bez wychodzenia z domu, m. ...... poprzez serwis e-Urząd skarbowy na podatki. ...... Rezerwacja wizyty w urzędzie skarbowym W sytuacjach, gdy nie możesz ...... swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i ...... sisz udać się do urzędu skarbowego, wcześniej ...... się na wizytę. ...... Ze względu na sytuację epidemiczną konieczna jest rezerwacja ...... formularza (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym), dostępnego na stronie  ...... Bez umawiania wizyty dokumenty możesz złożyć w urnie wystawionej w urzędzie (bez ...... Ze względu na sytuację epidemiczną w poszczególnych urzędach skarbowych mogą wystąpić ...... sowe przerwy w bezpośredniej obsłudze klientów. ...... Informacje na ten temat publikowane są na bieżąco na stronach internetowych ...... e-Urząd skarbowy Do uruchomionego 1 lutego br. ...... e-Urzędu skarbowego logowano się już ponad 21,3 mln razy. ...... Złożono 25,5 tys. ...... różnych pism, ponad 500 tys. ...... razy wyświetlono szczegóły mandatu. ...... serwis e-Urząd skarbowy jest budowany etapami do września 2022 r. ...... W e-Urzędzie skarbowym masz dostęp m. ...... do usługi Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu ...... Możesz zrealizować płatności online do organów ...... i zobaczyć historię wpłat. ...... Możesz również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy. ...... W serwisie złożysz w formie elektronicznej niektóre pisma np. ...... zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, ...... sek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku ...... E-Urząd skarbowy jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w ...... Twój e-PIT "W usłudze Twój e-PIT podatnicy złożyli już około ...... Najwięcej osób rozlicza się na formularzu PIT-37. ...... 3,3 mln takich zeznań zaakceptowanych w usłudze" - informuje wiceminister Magdalena ...... ska. ...... Krajowa Administracja skarbowa przygotowała na podstawie posiadanych ...... siebie danych zeznania roczne za 2020 r. ...... W usłudze Twój e-PIT udostępniono zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 ...... PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. ...... Korzystajmy z e-usług i wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo! ...... Źródło: Izba Administracji skarbowej w Opolu ...
 • 16 posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 29.04.2021 r.
  ... 09:00 Miejsce: sala konferencyjna nr 109, parter 1. ...... Otwarcie posiedzenia. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. ...... Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu ...... Wolne wnioski, sprawy bieżące. ...
 • Nieodpłatne poradnictwo
 • Zarządzenie Nr 68/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 31-12-2020 w sprawie powołania zespołu do przygotowania szczegółowych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz procedur bezpiecznej eksploatacji tego systemu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
  ... podstawie art. ...... ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji ...... zarządzam co następuje: ​§ 1. ...... W celu ustalenia potrzeb ochrony i koniecznego poziomu ...... stwa dla systemu teleinformatycznego oraz ...... skania wymaganego certyfikatu akredytacji ...... stwa teleinformatycznego do wytwarzania, ...... informacji niejaw-nych o klauzuli „Zastrzeżone”, powołuję zespół do opracowania ...... szczególnych wymagań bezpieczeństwa (sWB) i procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) ...... systemu teleinformatycznego w starostwie ...... W skład zespołu powołuję: 1) Pan Lesław Gałaszkiewicz Inspektor Bezpieczeństwa ...... – Przewodniczący; 2) Pan Krzysztof Hartabus – Administrator systemu ...... 3) Pani Wioletta Makselan – sekretarz Powiatu; ​§ 2. ...... Termin zakończenia prac w zakresie przygotowania dokumentacji o której mowaw ...... Traci moc Zarządzenie Nr 15/2011 starosty Głubczyckiego z dnia 23 marca 2011 r. ...... w sprawie powołania zespołu do przygotowania szczegółowych wymagań ...... stwa systemu teleinformatycznego oraz procedur ...... eksploatacji tego systemuw starostwie Powiatowym w Głubczycach ​§ 4. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 31-12-2020 w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 52 ust. ...... 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. ...... 742) zarządza się, co następuje: : ​§ 1. ...... W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w starostwie ...... informacje niejawne wyznaczam: 1) Pana Krzysztofa Hartabusa na administratora systemu ...... odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za ...... strzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa ...... dla systemu teleinformatycznego, 2) Pana Lesława Gałaszkiewicz na inspektora ...... stwa teleinformatycznego odpowiedzialnego za ...... i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi ...... bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji. ...... Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. ...... ochrony informacji niejawnych w starostwie Powiatowym w Głubczycach. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Ogłoszenie - V przetarg na dzierżawę dz. nr 260, 273-2 w Pilsczu
  ... O G Ł O s Z E N I E starosta Głubczycki, zgodnie z art. ...... 39 ust. ...... ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce  nieruchomościami  (j. ...... ogłasza V przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości ......     Lp. ...... nieruchomości według   Powierzchnia w ha   ......     Położenie nieruchomości ......   Opis nieruchomości   ...... Wysokość czynszu dzierżawnego ( netto ) w zł. ......   Wadium   w zł. ......   Forma udostępnienia     ...... Księgi Wieczystej Ewidencji gruntów ......   1   ...... sp;        ......   arkusz  mapy  nr 5   ...... sp; nr  260     ...... sp;     grunty ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   0,0819 ...... sp;     ...... szcz   Działka ...... w obrębie zabudowy mieszkaniowej   i zagrodowej wsi przy ul. ...... Wojska Polskiego. ...... sp; Działka stanowi obecnie teren zieleni. ...... Dojazd do działki ulicą Wojska Polskiego o nawierzchni asfaltowej, o niewielkim ...... transportu samochodowego. ...... Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna. ...... Dzierżawca  działki nr 260 będzie zobowiązany do ...... przejazdu               ...... sp;  i przechodu przez działkę ...... snemu właścicielowi i użytkownikowi działki nr ...... Prawo to obejmuje pas działki     nr 260 o szerokości 3,00 metrów ...... sytuowany na wprost bramy wjazdowej do posesji ...... Pas ten przebiega w linii prostej od drogi publicznej ulicy Wojska ...... skiego do bramy wjazdowej do posesji położonej ...... działce               ...... sp;     nr 273/1. ......   847,00   stawka roczna   ...... sp;     ...... sp; 100,00   ...... na czas oznaczony do dnia 31. ...... roku zawarta              ...... sp;        ...... sp; w trybie przetargu ustnego ......   2   ...... sp;        ......   arkusz  mapy  nr 5   ...... sp;nr  273/2      ...... sp;     grunty rolne ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   0,4385 ...... sp;     ...... szcz   Działka ...... w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wsi     ...... sp;        ...... sp;   w sąsiedztwie ul. ...... Wojska Polskiego. ...... Dojazd do działki drogą transportu rolnego       ...... sp;        ...... sp; o nawierzchni utwardzonej tłuczniem ...... drogi gminnej w kierunku Uciechowic,  o nawierzchni asfaltowej. ...... Kształt działki korzystny, rzeźba terenu pozioma. ...... Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna. ...... Działka zabudowana budynkiem gospodarczym     o powierzchni użytkowej ...... Określa sstopień zużycia technicznego budynku w ...... sokości 40 %. ...... Instalacje wewnętrzne  wymagają remontu bieżącego. ...... Pokrycie dachu z eternitu do wymiany, stolarka okienna przerdzewiała, drewniana do ...... bramy i drzwi stalowe z blachy płaskiej do konserwacji. ...... Na działce znajdują się pozostałości po zasiekach betonowych na kiszonkę. ...... sp;   8 998,00 ...... sp; stawka roczna   ...... sp;     ...... sp; 1 000,00   ...... na czas oznaczony do dnia 31. ...... roku zawarta              ...... sp;        ...... sp; w trybie przetargu ustnego ...... Pierwsze przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych ...... odbyły się w dniu 04 grudnia 2020 roku. ...... Drugie przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych ...... odbyły się w dniu 12 stycznia 2021 roku. ...... Trzecie przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych ...... odbyły się w dniu 22 lutego 2021 roku. ...... Czwarte przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych ...... odbyły się w dniu 09 kwietnia 2021 roku. ...... Przeznaczenie nieruchomości:     Dla przedmiotowego terenu nie ...... opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. ...... Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków    ...... sp; zagospodarowania przestrzennego Gminy ...... zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/6/2014 z dnia 18 ......     -  teren działki nr 260, obręb Pilszcz ...... jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi – tereny ukształtowane, ......     -  teren działki nr 273/2, obręb Pilszcz ...... jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi – tereny projektowane. ...... sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w ...... studium  uwarunkowań i kierunków ...... spodarowania przestrzennego Gminy Kietrz:  ...... sp;      -  ...... nr 260 - pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi,   ...... sp;   -  działka nr 273/2 - pod ...... mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi. ...... zobowiązania, prawa i umowy na rzecz osób trzecich istniejące na nieruchomości: ...... sp;    - na działce nr 260 ...... stnieje zobowiązanie do umożliwienia przejazdu ...... przechodu przez działkę każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi działki nr ...... prawo  to obejmuje pas działki nr 260 o szerokości 3,00 metrów usytuowany na wprost ...... wjazdowej do posesji położonej na działce nr 273/1, pas ten ...... w linii prostej od drogi publicznej ulicy Wojska Polskiego do bramy wjazdowej do posesji ...... Terminy wnoszenia opłat:     - czynsz dzierżawny płatny będzie ...... sięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. ...... Zasady aktualizacji opłat:      Czynsz dzierżawny może być ...... sowany corocznie o średnioroczny wskaźnik cen ...... i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ...... sp;         ...... przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego. ...... Pierwsza indeksacja może nastąpić w roku następnym po roku, w którym zawarta zostanie ......      dzierżawy. ...... O zmianie wysokości czynszu dzierżawnego, wydzierżawiający zawiadamiać ...... Nowa stawka czynszu      dzierżawnego      ...... sp;obowiązywać będzie od miesiąca ...... stępującego po miesiącu otrzymania przez ...... pisma zawiadamiającego o zmianie wysokości      czynszu ...... sp;dzierżawnego,   bez potrzeby ......           10. ...... Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od ...... i usług ( jednolity tekst Dz. ...... ) do ustalonego w przetargu   czynszu dzierżawnego zostanie  ...... sp;podatek VAT według  ...... sp;stawek. ...... dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego   wykazu  stawka ...... sp;podatku wynosi  23%. ......       11. ...... Termin przetargu:      - przetarg w sprawie dzierżawy ...... nr 260 odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o godzinie 10°° w ...... siedzibie starostwa   Powiatowego w ......   ul. ...... Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ). ...... przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 19 maja ......   roku  wpłacą wadium  na konto: starostwo Powiatowe w ...... PKO BP  s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując ......  wpłaty „ dzierżawa nieruchomości skarbu Państwa położonej w Pilszczu – działka ...... Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku starostwa;   ...... sp;  - przetarg w sprawie dzierżawy ...... nr 273/2 odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o godzinie 1045 w ...... siedzibie starostwa   Powiatowego w ...... Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ). ...... przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 19 maja ...... roku    wpłacą wadium  na konto: starostwo Powiatowe w ...... PKO BP  s. ...... O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując ...... wpłaty, dzierżawa nieruchomości skarbu Państwa położonej w Pilszczu – działka ...... Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku starostwa. ......      Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu ...... dnia, odpowiednio: odwołania przetargu,      zamknięcia ...... Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg    ...... sp;  wygra, zalicza się na poczet ...... szej raty czynszu dzierżawnego. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawę ......    o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. ...... Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy ...... miejscu i terminie      podanym na zawiadomieniu, organizator ...... może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ...... Uczestnicy przystępujący do      przetargu zobowiązani są do ...... dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a ...... ponadto zobowiązani są      przedłożyć pełnomocnictwo. ...... sp;Nie posiadanie takich  ...... sp;spowoduje niedopuszczenie do  ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       12. ...... przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... sadnionych przyczyn. ...... szenie podaje się do publicznej wiadomości ...... wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach, na ...... stronie internetowej      ...... sp;starostwa Powiatowego w Głubczycach  ...
 • Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 14-04-2021 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w ramach zadania „Budowa instalacji gazowej w zakresie od układu pomiarowego do układu odcinającego gaz na elewacjach budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 17 oraz 19”.
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. ...... 920) powołuję komisję do odbioru robót budowlanych w ramach ...... „Budowa instalacji gazowej w zakresie od układu pomiarowego do układu ...... gaz na elewacjach budynków specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w ...... Raciborskiej 17 oraz 19” w składzie: ​§ 1. ...... - Tomasz seń – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia, ...... - Tomasz Kiszczyk – Dyrektor specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczegow ...... - Dariusz Kozłowski –Inspektor nadzoru inwestorskiego. ...... Podstawowym zadaniem Komisji jest dokonanie końcowego odbioru robót oraz ...... sporządzenie protokołu. ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 14-04-2021 w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 920) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... Wprowadza się zmiany do Regulaminu korzystania ze środków transportu w starostwie ...... w Głubczycach, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ...... 1) w § 6 ust. ...... 1 dopisuje się pkt. ...... 5 w brzmieniu: „Volkswagen Transporter 1,9 TDI (OGL 38GK) (olej napędowy) – 8, ...... 1) uchyla się załącznik nr 1 do Regulaminu – wykaz ...... samochodów służbowych, a w jego miejsce ...... się załącznik nr 1 w nowym brzmieniu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ...... 2) uchyla się załącznik nr 2 do Regulaminu – Wykaz osób ...... do prowadzenia samochodów służbowych, a w jego miejsce wprowadza się ...... nr 2 w nowym brzmieniu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ...... Pomiar zużycia paliwa zostanie wykonany w terminie do 30 maja 2021 ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 01-03-2021 w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
  ... podstawie art. ...... 34 ust. ...... 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 920) zarządzam, co następuje: ​§ 1. ...... Wprowadza się zmiany do Regulaminu korzystania ze środków transportu w starostwie ...... w Głubczycach, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ...... 1) uchyla się załącznik nr 2 do Regulaminu – Wykaz osób ...... do prowadzenia samochodów służbowych, a w jego miejsce wprowadza się ...... nr 2 w nowym brzmieniu, stanowiący załącznik do niniejszego ...... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ...... starosta Głubczycki Piotr soczyński   ...
 • Webinarium dla osób fizycznych - wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej
  ... FORMULARZ ZGŁOsZENIOWY: https://docs. ...... s ...... sLFOFOehLC60yshVemzvhvfOgs-6Pkk/viewform? ...... sted=true ...