Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5610 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1847

 • Pismo ogólne
 • Zapytanie dot. przesunięcia środków przeznaczonych na organizację XX Festiwalu Kultury Powiatowej na zakup komputerów dla ZSM
  ...   ...
 • Interpelacja Radnych Gminy Branice dot. przycięcia suchych konarów drzew przy drodze powiatowej Michałkowice-Branice.
  ...   ...
 • 6 posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji
  ... 15:30 Miejsce: sala konferencyjna nr 109, parter 1. ...... Otwarcie posiedzenia. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. ...... Ostateczne rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu szkół ...... Wolne wnioski, sprawy bieżące. ...
 • 6 posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji
  ... 15:30 Miejsce: sala konferencyjna nr 109, parter 1. ...... Otwarcie posiedzenia. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. ...... Ostateczne rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu szkół ...... Wolne wnioski, sprawy bieżące. ...
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła.
  ... o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy ...... społecznej w Klisinie Filia w Branicach ...... kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i ...
 • Piechaczek Barbara
 • Powiat głubczycki znalazł się w żółtej strefie zagrożenia COVID-19
  ... głubczycki znalazł się w żółtej strefie zagrożenia koronawirusem! ...... W strefach żółtych nie trzeba zasłaniać ust i nosa w przestrzeni publicznej – przy ...... 1,5 metrowego dystansu. ...... Obostrzenia w strefach żółtych: W przypadku organizacji ...... kulturalnych i sportowych wszyscy ich uczestnicy muszą zakrywać usta i nos. ...... Ponadto obowiązują limity uczestników: - targów i kongresów – 1 osoba na ...... - wydarzeń sportowych i kulturalnych – 25% widowni - ...... rozrywki i parków rekreacyjnych – 1 osoba na 10 mkw. ...... - siłowni i klubów fitness – 1 osoba na 7 mkw. ...... - kin – 25% publiczności - gastronomii – 1 osoba na 4 mkw. ...... - wesel i innych uroczystości „rodzinnych” – 100 osób, z wyjątkiem ...... sługi W kościołach i miejscach kultu ...... nie obowiązuje żaden limit – jednak wszyscy biorący w nich udział (za wyjątkiem osób ...... sprawujących kult religijny) muszą zasłaniać ...... sta i nos. ...
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Głubczycach
  ... ZAWIADOMIENIE – OBWIEsZCZENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA Na podstawie art. ...... 61 § 1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. ...... 115a ust. ...... 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ...... Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity Dz. ...... z a w i a d a m i a m o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania ...... określającej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla Klasztoru Zakonu Braci ...... szych w Głubczycach przy ul. ...... Informuję o uprawnieniach stron, wynikających z art. ...... 10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. ...... W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z posiadaną dokumentacją w sprawie w ...... Ochrony Środowiska i Rolnictwa starostwa Powiatowego w Głubczycach (pok. ...... Kochanowskiego 15) w godzinach pracy Urzędu, po ...... szym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem ...... strony mają również prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz ...... szonych żądań. ...... Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. ...... 49a Kpa zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie ...... Informacji Publicznej starostwa Powiatowego w Głubczycach www. ...... Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ...... szenia niniejszego zawiadomienia. ...... Pouczenie stosownie do art. ...... 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy ...... obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego ...... su. ...... zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. ...... Klasztor Zakonu Braci Mniejszych ul. ...... Pozostałe strony poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. ...... Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu ...
 • Informacje o prowadzonych postępowaniach administracyjnych
 • Skargi i wnioski
  ... skargi i wnioski Każdemu przysługuje prawo ...... składania skarg i wniosków do organów ...... stwowych, organów jednostek samorządu ...... organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i ...... stytucji społecznych zarówno w interesie ...... jak również w celu ochrony interesów własnych lub interesów innej osoby za jej zgodą. ...... Tryb rozpatrywania wniosków i skarg określa ustawa Kodeks postępowania ...... stracyjnego, która w dziale VIII reguluje ...... stępowanie dotyczące skarg i wniosków. ...... skarga lub wniosek powinny być wniesione pisemnie, telegraficznie lub za pomocą ...... su, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ...... stnie do protokołu. ...... W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza ...... który podpisują wnoszący skargę lub wniosek  i przyjmujący zgłoszenie. ...... W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i ...... s zgłaszającego oraz zwięzły opis treści ...... sprawy. ...... Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte ...... organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, ...... przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. ...... Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, ...... praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ...... własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. ...... O tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma ...... Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać ...... sprawy bez zbędnej zwłoki. ...... sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są ...... W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, sprawę załatwia się ...... później niż w ciągu miesiąca. ...... skargi i wnioski posłów na sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we ...... snym imieniu albo przekazali do załatwienia ...... skargę innej osoby rozpatruje się w terminie ...... 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania. ...... i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują: Prezes Rady ...... strów i wojewodowie – gdy chodzi o skargi ...... przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe ...... stki organizacyjne. ...... Ważne jest również rozróżnienie właściwych organów do ...... wniosku lub skargi. ...... Jeśli skarga lub wniosek wpłynie do organu, który nie jest właściwy ...... jego rozpatrzenia, wówczas organ ten ma obowiązek w terminie 7 dni ...... Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów ...... do rozpatrywania skarg,  organem właściwym jest, w zakresie ...... lub działalności: rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie ...... spraw finansowych – regionalna izba ...... organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników ...... służb, inspekcji i straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do ...... zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda, wójta (burmistrza ...... prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek ...... z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy, ...... powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, ...... spekcji, straży i innych jednostek ...... z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada powiatu, ...... i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – sejmik województwa, ...... wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według ...... su – właściwy minister, a w innych sprawach – ...... s Rady Ministrów, innego organu administracji ...... organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki ...... – organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór, ministra – ...... s Rady Ministrów, konsula- Minister właściwy ...... s. ...... skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu ...... szczonym. ...... skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. ...... W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający ...... może podtrzymać swoje stanowisko. ...... Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo ...... sienia skargi. ...... skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) ...... adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania. ...... Interesanci  przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków w starostwie ......  w Głubczycach. ...... starosta Głubczycki przyjmuje: w każdy poniedziałek ...... Wicestarosta przyjmuje:  w każdy wtorek w godz. ......   Załączniki:     ...
 • Wspieramy najlepszych III - Program Stypendialny Samorządu Województwa Opolskiego
  ... Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych do programu stypendialnego ...... spieramy najlepszych III", realizowanego w ...... Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej w klasie 7 i 8 lub uczniem ...... szkoły ponadpodstawowej w województwie ...... skim, szczególnie uzdolnionym m. ...... w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, ...... języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości a Twoja średnia z roku szkolnego ...... to 4,9 lub więcej to  masz szanse zawalczyć o stypendium. ...... Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych ...... złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej https://www. ...... skie. ...... sp;w zakładce REGION Nabór wniosków ...... Wnioski  można przesłać pocztą na adres:  Departament ...... i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. ...... Piastowska 14 45-082 Opole lub elektronicznie ...... skrzynkę e-puap na adres: /q877fxtk55/skrytkaEsP lub złożyć osobiście do skrzynki ...... na terenie urzędu Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. ...... Piastowska 14 (wejście od Ostrówka) 45-082 Opole   ...
 • Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach
  ... o unieważnieniu postępowania - sukcesywną dostawę materiałów budowlanych dla Domu Pomocy ...... społecznej w Klisinie Filia w Branicach. ...
 • Konferencja "PPK blisko Ciebie"