Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Kontakt

obrona cywilna.jpeg
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W GŁUBCZYCACH

 

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

tel. 77 405 36 60 , 77 485 20 78

fax: 077 405 36 61

telefon całodobowy: 722 392 885

e-mail:pczk@powiatglubczycki.pl

 

Zadaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego jest:

pełnienie całodobowego dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

dokonywanie wstępnej sytuacji oraz powiadamianie Starosty;

przygotowywanie ostrzeżeń, komunikatów  samorządów terytorialnych oraz dla środków masowego przekazu;

przekazywanie informacji o zdarzeniach do Wojewódzkiego CZK

W sytuacjach kryzysowych:

współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;

śledzenie przebiegu prowadzonych przez władze samorządowe akcji ratunkowych o małym zasięgu;

zbieranie informacji o rozwoju sytuacji, przetwarzanie jej
i przekazywanie do poszczególnych grup roboczych;

przekazywanie zadań i sposobów współdziałania, zgodnie
z decyzją szefa grupy do wykonawców (instytucji), przedsiębiorstw wydzielających siły i środki ratownicze lub materiałowe;

nadzór nad przebiegiem realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców;

 

         POWIATOWY  ZESPÓŁ  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

        Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę.

Zespół powiatowy wykonuje  na obszarze powiatu następujące zadania: zadania:

  • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie reagowania kryzysowego;
  • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
  • opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego;

W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje wicestarosta, wchodzą osoby powołane spośród:

  • osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, służb, inspekcji i straży powiatowych;
  • przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych;
  • inne osoby zaproszone przez starostę;