Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Głubczycach

Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Głubczycach

W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały oraz równorzędne komórki organizacyjne, z którymi można połączyć się telefonicznie przez numery centrali
774053660, 774852078 i numery wewnętrzne.

Wydział Komunikacji oddzielna centrala  77485 04 93, 77485 08 87

Wydział Ogólno - Organizacyjny

Wydziałem kieruje Sekretarz Powiatu - Wioletta Makselan  tel. wew. 233 bezpośredni 774053693

Do zakresu działania pracowników należy:

 • prowadzenie kancelarii i obsługa sekretariatu Starosty, Wicestarosty  tel. wew. 200
 • prowadzenie spraw organizacyjnych i obsługi Starostwa Powiatowego                 tel. wew. 218
 • obsługa Rady Powiatu tel. wew. 240
 • sprawy obywatelskie, wojskowe, kadry tel. wew. 215
 • sprawy stowarzyszeń  tel. wew. 218
 • przetargi tel. wew. 218
 • informatyk tel. wew. 215

 

Wydział Finansowo - Budżetowy - tel. wew. 223, 227

Wydziałem kieruje Skarbnik Powiatu - Anna Kasperek-Pindur  tel. wew. 227

Do zakresu działania pracowników w wydziale należy:

 • obsługa finansowo-księgowa Starostwa,
 • windykacja należności oraz pokrywanie zobowiązań,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie finansów

 

Wydział Budownictwa i Architektury - tel. wew. 236

Wydziałem kieruje - Aneta Toporowska tel. wew. 235

Do zakresu działania pracowników w wydziale należy:

 

 • kontrola pod względem merytorycznym i prawnym projektów budowlanych,
 • przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych, 
 • rejestrowanie dzienników budowy,

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji
48-100 Głubczyce
ul. Kościuszki 4
Tel./fax:  77 485 04 93 , 77 485 08 87
Godziny urzędowania:  poniedziałek godz. 7.30 - 16.00, wtorek - czwartek godz. 7.30-15.30, piątek 7.30-15.00
Kasa czynna w godz. 9.00 - 13.00

Wydziałem kieruje - Tomasz Makarski tel. wew. 32

Do zakresu działania pracowników w wydziale należy:

 • rejestracja pojazdów  tel. wew. 31
 • sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów tel. wew. 33
 • wydawanie praw jazdy, zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców                tel. wew. 33

 

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Wydziałem kieruje – Zbigniew Szmuc - Geodeta Powiatowy tel. wew. 231
Wydział składa się z dwóch komórek organizacyjnych:

1. Oddział Geodezji z podziałem na referaty

Do jego zakresu działania należy:

 • zakładanie osnów szczegółowych oraz zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 • przyjmowanie od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • opłat do zasobu geodezyjnego oraz sporządzenie zestawień kwartalnych i rocznych,
 • Ośrodek Obsługi Technicznej tel. wew. 239
 • przygotowywanie materiałów i informacji, zgłaszającym wykonawcom o przystąpieniu do wykonania prac geodezyjnych,
 • nanoszenie zmian na mapy ewidencji gruntów,
 • prowadzenie w systemie informatycznym map numerycznych
 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków tel. wew. 213, 232
 • współpraca ze statystyką państwową i analizy na potrzeby lokalne,
 • prowadzenie rejestru lokali i garaży spółdzielni mieszkaniowych,
 • prace urządzeniowo – rolne na potrzeby rolnictwa,
 • przyjmowanie wniosków o przeprowadzenie scaleń lub wymian,
 • przygotowywanie decyzji o wszczęciu postępowania,
 • wnioskowanie o wprowadzenie zmian w Księgach Wieczystych.

2. Gospodarka Nieruchomościami tel wewn. 214

Do jego zakresu działania należy:

 • gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, mienia powiatowego,
 • sporządzenie podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,
 • ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia powiatowego,
 • wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości przez Państwo,

Wydział Oświaty i zdrowia- tel. wew. 221

Wydziałem kieruje - Tomasz Seń

Do zakresu działania pracowników wydziału należy:

 • nadzórnad działalnością szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych specjalnych i placówek publicznych z zakresu spraw finansowych i administracyjnych,
 • przyzwolenie na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 • zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury,
 • nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych na terenie powiatu,
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • zapewnienie warunków działania i rozwoju biblioteki powiatowej.
 • przygotowywanie materiałów do tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
 • egzekwowanie szczepień ochronnych przeciwko gruźlicy i innym chorobom zakaźnym oraz badaniom lekarskim,
 • prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej proponującej zdrowy styl życia,
 • sprawy związane ze sprowadzaniem zwłok, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - tel. wew. 219

Wydziałem kieruje – Ewa Sowińska tel. wew. 219

Do zakresu działania pracowników wydziału należy:

 • wydawanie polecenia właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia, w przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska,
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego ,
 • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • zezwolenie na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach składowisk odpadów,
 • nadzór nad gospodarką leśną,
 • wydzierżawianie obwodów łowieckich-polnych, naliczanie czynszów dzierżawczych.

Wydział Drogownictwa

Wydział Drogownictwa - tel. wew. 217

Wydziałem kieruje – Paweł Janeczek tel.wew.212

Do zakresu działania pracowników wydziału należy:

 • opracowywanie projektów, planów rozwoju sieci drogowej,
 • realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • realizacja zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach,
 • wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

Powiatowe Biuro Promocji– tel. wew. 238,242

Do zakresu działania pracowników centrum należy:

 • udzielanie informacji wszystkim zainteresowanym tematyką Unii Europejskiej,
 • współpraca ze szkołami, Szkolnymi Klubami Europejskimi i innymi instytucjami,
 • pozyskiwanie środków z funduszu Unii Europejskiej,
 • podejmowanie działań w zakresie promocji powiatu,
 • organizowanie współpracy międzynarodowej powiatu.
 •  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Głubczycach  - tel. wew. 229

Rzecznik Zbigniew Łątka

Do jego zadań należy:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony praw konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami UOKiK, jednostkami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumentów,
 • występowanie przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji i monopolizacji.