Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Głubczycki  realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,  Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji od 31 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Realizator: Powiat Głubczycki  oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

Dofinansowanie: 289 270,00 zł ,

- w tym płatność ze środków europejskich  w kwocie : 243 796,76 zł , co stanowi 84,28% 

  dofinansowania ,

- ze środków dotacji celowej krajowej w formie współfinansowania krajowego w kwocie 45 473,24 , co stanowi 15,72% dofinansowania.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia  COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych , rodzinnych domów dziecka , placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych, interwencyjnych  ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów  w okresie epidemii.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostawały w pieczy zastępczej do 25 roku życia oraz ich opiekunowie.

W ramach pomocy w organizacji  zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez:

- zakup sprzętu komputerowego (79 laptopów),

- oprogramowania  specjalistycznego ( 4 sztuki) oraz sprzętu audiowizualnego( telewizory oraz projektory),

W ramach projektu środki ochrony indywidualnej otrzymali również wychowankowie , rodzice zastępczy, a także placówka opiekuńczo-wychowawcza tj:

-  zakup środków ochrony indywidualnej ( maseczek, rękawiczek jednorazowych , zakup środków dezynfekujących),

- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny /izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej,

Dla dzieci  z niepełnosprawnościami zakupiono oprogramowanie dostosowane do ich potrzeb.

Ponadto należy podkreślić, że celem Projektu nie jest wsparcie podmiotów pieczy zastępczej jako takich, ale w głównej mierze, w zależności od zakresu wsparcia, samych wychowanków w niej umieszczonych i ich opiekunów.

 

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

IMG-20201109-WA0004.jpeg