Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

IV Sesja Rady Powiatu - 28.02.2019

Protokół Nr IV/2019 z posiedzenia sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
Obrady rozpoczęto 28-02-2019 o godz. 15:07, a zakończono o godz. 18:36 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych:
1. Jerzy Naszkiewicz,
2. Bartosz Rudziński,
3. Wojciech Bernacki,
4. Maria Farasiewicz,
5. Bogdan Kulik,
6. Marian Podkówka,
7. Artur Czechowicz,
8. Irena Sapa,
9. Bronisława Pawlik,
10. Jan Jasion,
11. Tadeusz Krupa,
12. Benedykt Pospiszyl,
13. Anita Juchno,
14. Piotr Soczyński.
1. Otwarcie obrad (15:07)
Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła IV sesję Rady Powiatu. Przywitała radnych powiatowych oraz wszystkich przybyłych na sesję.
2. Przyjęcie porządku obrad (15:09)
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad i zwróciła się do radnych z zapytaniem czy mają uwagi i wnioski do przedstawionego porządku obrad.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynął wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku sesji o uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego.
Wniosek został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania uchwała zostały wprowadzona do porządku obrad w podpunkcie l. Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że w pkt 4 ppkt f wprowadza się autopoprawkę poprzez poprawę daty z 2019 na 2018.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała cały porządek obrad pod głosowanie z uwzględnieniem w/w zmiany.
Wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
2
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie,
d) powierzenia w roku 2019 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej,
e) przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,
f) zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2018-2020,
g) skargi na działalność kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach
h) skargi na działanie Starosty Głubczyckiego,
i) petycji mieszkańców sołectwa Tłustomosty,
j) zmiany Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Administracyjno-Budżetowej,
k) zmiany Uchwały Nr II/11/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego,
l) zmiany Uchwały Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego.
5. Informacja na temat działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.
6. Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Głubczycki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Głubczyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15:10)
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do protokołu nie zgłoszono zastrzeżeń, w związku z powyższym Wiceprzewodnicząca poinformowała, że został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.
3
4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:11) a) zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:11) Nastąpiła zmiana quorum (15:13) Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15 Do sesji dołączył radny Leszek Bac.
Projekt uchwały zreferowała Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że w: § 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29.256,- z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego na drodze powiatowej. § 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.830,- z tytułu: - zakupu usług dot. remontów bieżących i przeznaczenie powyższych środków na wydatki majątkowe (DPS w Klisinie) – 25.830,- - opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi – 15.000,- § 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.156,- z tytułu: - zwrotu nienależnie uzyskanej w 2015 r. subwencji ogólnej części oświatowej – 8.156,- - dotacji przeznaczonej na realizację zadań powiatu przez organizacje pozarządowe lub przez organizacje działalności pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej – 10.000,- § 4 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 51.930,- z tytułu: - uzupełnienia planu wydatków dot. realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i integrację z mieszkańcami Kietrza” przeznaczonych na opłatę za nadzór inwestorski oraz za obsługę wniosku – 25.830,- - zakupu maglownicy przemysłowej dla internatu ZSM – 11.100,- - zwiększenia środków przeznaczonych na wymianę dotychczasowych źródeł ciepła c.o. na ekologiczne wypłacanych osobom fizycznym w formie dotacji – 15.000,-.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:
- Administracyjno-Budżetowej,
- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Oświaty, Kultury i Sportu,
- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Głosowanie w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:13)
Wyniki imienne:
ZA (15): Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
4
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:13)
Projekt uchwały zreferowała Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że w wyniku zmian budżetu powiatu głubczyckiego ulegają zwiększeniu dochody do kwoty 74.179.344,- oraz wydatki do wysokości 73.232.144,-. Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1.
Zmiana w załączniku Nr 2 dot. zwiększenia nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 25.830,- przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i integrację z mieszkańcami Kietrza”. Projekt finansowany jest ze środków europejskich w ramach RPOWO w wys. 1.251.188,- , z dotacji z budżetu państwa w kwocie 192.500,- oraz ze środków własnych w wys. 507.047,-. Okres realizacji projektu przypada na lata 2017-2019, a łączne nakłady finansowe wynoszą 3.931.300,-.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:
- Administracyjno-Budżetowej,
- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Oświaty, Kultury i Sportu,
- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:15)
Wyniki imienne:
ZA (15): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Marian Podkówka, Irena Sapa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Jerzy Naszkiewicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz.
Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
c) uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie (15:16)
Projekt uchwały zreferował Starosta Głubczycki. Poinformował, że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie zwróciła się z wnioskiem o aktualizację statutu jednostki i opracowanie tekstu jednolitego statutu.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:
- Administracyjno-Budżetowej,
- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Oświaty, Kultury i Sportu,
- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.
Głosowanie w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie (15:17)
5
Wyniki imienne:
ZA (15): Leszek Bac, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Jerzy Naszkiewicz, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
d) powierzenia w roku 2019 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej (15:17)
Projekt uchwały zreferował Tomasz Seń – kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia. Poinformował, że obowiązkiem Powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach jest prowadzenie biblioteki powiatowej. Na dzień dzisiejszy Powiat nie prowadzi takiej placówki, gdyż koszty jej utworzenia przez Powiat byłyby bardzo wysokie. W związku z czym celowe jest zawarcie porozumienia z Gminą Głubczyce na prowadzenie zadania własnego Powiatu, jakim jest prowadzenie biblioteki powiatowej.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:
- Administracyjno-Budżetowej,
- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Oświaty, Kultury i Sportu,
- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.
Głosowanie w sprawie powierzenia w roku 2019 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej (15:19)
Wyniki imienne:
ZA (15): Piotr Soczyński, Leszek Bac, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Marian Podkówka, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński.
Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
e) przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” (15:19)
Nastąpiła zmiana quorum (15:22)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16
Do sesji dołączył radny Tomasz Ognisty.
Projekt uchwały zreferowała Wicestarosta. Poinformowała, że na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Niniejszy program niezbędny jest do podjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Projekt Programu był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz
6
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego. Wyniki konsultacji zostały opisane w dokumencie: Informacja z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:
- Administracyjno-Budżetowej,
- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Oświaty, Kultury i Sportu,
- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.
Głosowanie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (15:23)
Wyniki imienne:
ZA (16): Piotr Soczyński, Leszek Bac, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty.
Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
f) zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2018-2020 (15:23)
Nastąpiła zmiana quorum (15:49)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17
Do sesji dołączył radny Radosław Gorzko.
Program naprawczy SP ZOZ-u przedstawił dyrektor SP ZOZ w Głubczycach – Adam Jakubowski. Poinformował, że konieczność przedstawienia takiego programu wynika z przepisów ustawy, która nakłada taki obowiązek na jednostki mające ujemny wynik finansowy. Główne wnioski wynikające z programu to fakt, że szpital jest jednostką publiczną i musi przyjmować wszystkich pacjentów, którzy się zgłoszą. Nie może selekcjonować ich pod żadnym względem np. opłacalności. Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego jest słabe finansowanie ze strony głównego płatnika, jakim jest Narodowy Funduszu Zdrowia. Dyrektor dodał, że ujemny wynik finansowy generują wszystkie szpitale na terenie województwa opolskiego. Ponadto poinformował, że w dniu dzisiejszym wraz ze Starostą byli na konwencie Starostów. Wydźwięk jest taki, że w każdym szpitalu jest źle, a jednostki, które w poprzednich latach miały dodatni wynik finansowy, obecnie również są na dużym minusie.
Radny Ognisty zwrócił się z pytaniem z czego się wzięło stwierdzenie na konwencie Starostów, że jest źle, a nawet bardzo źle.
Dyrektor Jakubowski odpowiedział, że skoro w 2017 r. szpitale wygenerowały 7 mln długu, a w tej chwili 20 mln, to trudno taką sytuację nazwać dobrą.
7
Radny Rudziński stwierdził, że z programu wynika, iż na oddziale pediatrycznym i neonatologicznym zatrudnienie jest na poziomie minimalnym, co jest niepokojące, gdyż w szpitalu w Kluczborku podobna sytuacja doprowadziła do zamknięcia oddziału z powodu braku lekarzy. W związku z tym jakie konkretne działania zostały podjęte, aby pozyskać lekarzy na wspomnianych oddziałach.
Dyrektor Jakubowski odpowiedział, że skutek jest minimalny. Odbył rozmowy z lekarzami pediatrami, którzy w chwili obecnej pracują w POZ-ach, ale nie wyrażają oni woli pracy u nas, gdyż musieliby zostawić POZ-ty, które dzisiaj są dużo lepiej finansowane. Dodał, że mają prawo prowadzenia rezydentury pediatrycznej i w najbliższym czasie wraz z dyrektorem medycznym planują udać się do konsultanta medycznego w dziedzinie pediatrii z prośbą o pomoc w znalezieniu rezydenta.
Radny Rudziński poinformował, że administracyjnie nie ma możliwości wyznaczenia rezydenta, gdyż w całym województwie są wakaty rezydenckie. Ponadto dodał, że jego zdaniem jest jeszcze kilka niebezpieczeństw, które nie zostały wykazane w programie m.in. kadra lekarska spoza powiatu. Szpitale podkupują lekarzy dając lepsze oferty płacy.
Dyrektor Szymański zasygnalizował również problem doszkalania się przez lekarzy. Przytoczył pracownię endoskopii, w której pracuje minimalna liczba lekarzy i nie ma czasu i możliwości szkolenia młodego lekarza, aby uzyskał takie uprawnienia.
Radny Rudziński poinformował, że od stycznia weszły w życie normy pielęgniarskie i dyrektor wspomniał, że ta sytuacja doprowadzi do likwidacji 30 łóżek w naszym szpital. W związku z tym prosi o informację na jakich oddziałach nastąpi likwidacja tych łóżek i co będzie się działo od lipca, w momencie kiedy te normy zostaną jeszcze bardziej zmniejszone.
Dyrektor Jakubowski poinformował, że łóżka zostaną zlikwidowane na następujących oddziałach:
- neurologia – z 15 na 12,
- pediatria – z 16 na 11,
- ginekologia – z 22 na 13,
- noworodkowy – z 12 na 7.
Na oddziale wewnętrznym liczba łóżek nie zostanie w ogóle zmniejszona.
Ponadto dodał, że w dniu dzisiejszym wicewojewoda poinformowała, że te normy od lipca prawdopodobnie nie wejdą w życie. Dodał, że przy nowych przepisach wykorzystanie łóżek będzie na poziomie 75% i spełniamy normy zatrudnienia. W szpitalu będzie ok. 100 łóżek plus 90 na ZOL-u.
Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem na jakich zasadach są zaciągnięte zobowiązania.
Dyrektor Jakubowski odpowiedział, że długotrwałe zobowiązania są zaciągnięte przy 5-6 oprocentowaniu.
Starosta stwierdził, że strata szpitala jest problemem globalnym, a to dla powiatu nie jest jedyna strata do pokrycia, gdyż dokładamy również do innych zadań m.in. do subwencji oświatowej, która jest niewystarczająca na pokrycie bieżącej działalności szkół. Dodał, że w dniu dzisiejszym na konwencie Starostów wyciągnięto wniosek, że ważne jest zdrowie mieszkańców. W związku z tym ma nadzieję, że jednogłośnie Rada będzie za tym, żeby rezygnować ze wsparcia innych przedsięwzięć finansowych i przekazywać pieniądze na to, aby
8
nasz szpital funkcjonował dalej na tym samym dobrym poziomie. Starosta dodał, że na Konwencie Starostów, Wicewojewoda Porowska chwaliła nasz szpital za jego dobre funkcjonowanie, ale musimy sobie zdawać sprawę, że dzieje się to kosztem pokrycia za rok 2018 kwoty 3 mln zł z budżetu powiatu.
Stwierdził, że jest nadzieja, iż sytuacja finansowania ulegnie poprawie i NFZ przekaże wystarczającą ilość środków, aby nie zwiększać straty w szpitalach. Ma nadzieje, że jakieś rozwiązania systemowe pojawią się, bo jeżeli tak się nie stanie, to za kilka lat będziemy mieli poważne problemy.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji:
- Administracyjno-Budżetowej,
- Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Oświaty, Kultury i Sportu,
- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2018-2020 (15:54)
Wyniki imienne:
ZA (17): Leszek Bac, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Jerzy Naszkiewicz, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Artur Czechowicz.
Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
g) skargi na działalność kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach (15:54)
Nastąpiła zmiana quorum (16:10)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16
Sesję opuścił radny Tadeusz Krupa. Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji – Bronisława Pawlik przedstawiła opinię Komisji w sprawie skargi na działalność kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach. Poinformowała, że Komisja zapoznała się ze skargą z dnia 10.12.2018 r. oraz zarzutami w niej zawartymi, a dotyczącymi zwrotu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach poniesionych przez rodzica biologicznego kosztów przewozu dziecka do szpitala. Z pisma strony skarżącej wynika, iż zwróciła się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwrot kosztów w wysokości 300 zł poniesionych na przewóz dziecka do kliniki w Warszawie. Zgodnie z Postanowieniem z dnia 27 marca 2018 roku Sądu Okręgowego w Opolu w dniu przewozu dziecka do kliniki, było ono pod opieką Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Samborowicach. Komisja skarg, wniosków i petycji ustaliła, iż nie ma podstaw prawnych do zwrotu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach środków poniesionych przez rodzica biologicznego, gdyż rodzic, pomimo ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, obowiązany jest troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998
9
z późn. zm.) umożliwiają jedynie pokrycie przez Powiat średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W opinii Komisji skarga jest bezzasadna.
Osoba skarżąca zabrała głos przedstawiając swoje argumenty i dokumentację związaną z leczeniem córki. Stwierdziła, że domaga się zwrotu kosztów poniesionych na dowóz dziecka do kliniki w Warszawie.
Radny Naszkiewicz zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem czy jest prawne uzasadnienie do zwrotu tych środków.
Radca prawny odpowiedział, że nie ma przepisów pozwalających powiatowi na zwrot pieniędzy dla rodzica biologicznego. Dziecko było umieszczone w placówce na podstawie postanowienia sądu.
Radny Bac, odnosząc się do zarzutu skarżącej dotyczącego złego i nienależytego traktowania córki w placówce w Samoborowicach, zapytał radcę czy powiat nie powinien kontrolować jednostki, której przekazuje środki na utrzymanie dziecka.
Radca odpowiedział, że złe traktowanie lub niedopilnowanie opieki zdrowotnej przez placówkę nie leży w gestii powiatu, gdyż nie jest to jego jednostka, a powiat nie może kontrolować placówki, która nie jest jego jednostką. Dodał, że to Sąd skierował dziecko do placówki, a nadzór nad placówką ma ten powiat lub gmina, na którego terenie ów placówka się znajduje.
Radny Naszkiewicz zwrócił się do skarżącej z pytaniem czy zwracała się o pomoc finansową do opieki społecznej.
Osoba skarżąca odpowiedziała, że składała takie pismo, ale otrzymała negatywną odpowiedź.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie skargi jako bezzasadną. Głosowanie w sprawie skargi na działalność kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach (16:29)
Wyniki imienne:
ZA (12): Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Anita Juchno, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl.
PRZECIW (1): Tomasz Ognisty.
WSTRZYMAŁO SIĘ (3): Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz.
Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
10
h) skargi na działanie Starosty Głubczyckiego (16:30) Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji – Bronisława Pawlik przedstawiła opinię Komisji w sprawie skargi na działalność Starosty Głubczyckiego. Poinformowała, że Komisja zapoznała się ze skargą z dnia 11.09.2018 r. oraz zarzutami w niej zawartymi, a dotyczącymi niepodjęcia działań przez Starostę Głubczyckiego zmierzających do faktycznego sprawdzenia prawidłowości wykorzystania nierolniczego działki nr 184 położonej w Klisinie. Komisja skarg, wniosków i petycji ustaliła, iż brak jest podstaw do stwierdzenia niezgodności z prawem postanowienia Starosty Głubczyckiego z dnia 16 sierpnia 2013 r. (G.6124.172.2013.AS). Obowiązek wydania przedmiotowego postanowienia wynika z dyspozycji art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (ad. art. 61 tej ustawy) oraz faktu, iż to starosta jest organem właściwym w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów (ustawowe domniemanie kompetencji; ad. art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). W świetle powyższego organ - Starosta Głubczycki legitymowany był do wydania przedmiotowego postanowienia i w tym formalnym zakresie jest ono zgodne z prawem. Odnosząc się zaś do kwestii jego merytorycznej zgodności z przepisami należy uznać, iż postanowienie Starosty Głubczyckiego z dnia 16 sierpnia 2013 r. nie daje podstaw do uznania go za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Przeciwne twierdzenia skarżącego, wyrażone w skardze z dnia 11 września 2018 r., nie znajdują oparcia w ustaleniach poczynionych przez właściwy organ w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie swojej właściwości. Powyższe stało u podstaw wydania postanowienia przez Starostę Głubczyckiego w dniu 16 sierpnia 2013 r., które to postanowienie stało się ostateczne, a w rezultacie stanowiło podstawę do wydania i realizowania decyzji Burmistrza Głubczyc o warunkach zabudowy. Wzmiankowane orzeczenia pozostają w obrocie prawnym, wobec czego stanowią źródło praw i obowiązków wnioskodawcy i w tym zakresie wydane zostały zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W opinii Komisji skarga jest bezzasadna.
Radny Ognisty zwrócił się z pytaniem czy działka była na terenie DPS-u Klisino.
Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że działka nie była na terenie DPS-u.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie skargi jako bezzasadną. Głosowanie w sprawie skargi na działanie Starosty Głubczyckiego (16:40)
Wyniki imienne:
ZA (13): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Anita Juchno.
WSTRZYMAŁO SIĘ (3): Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty.
11
Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
i) petycji mieszkańców sołectwa Tłustomosty (16:41)
Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji – Bronisława Pawlik przedstawiła opinię Komisji w sprawie petycji mieszkańców sołectwa Tłustomosty. Komisja zapoznała się z petycją z dnia 20.09.2018 r. (data wpływu 18.12.2018 r.) dotyczącą podjęcia niezwłocznych działań związanych z remontem drogi powiatowej nr 1227O relacji Kietrz-Tłustomosty. Z analizy pisma wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną wynika, iż droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia posiada liczne dziury, koleiny i pęknięcia. Pobocze drogi jest ukruszone, co powoduje duże zwężenie szerokości jezdni stwarzające utrudnienia podczas mijania się pojazdów. Komisja widzi potrzebę uzupełnienia poboczy do szerokości odpowiadającej drodze powiatowej oraz uzupełnienie dziur. W opinii Komisji petycja jest zasadna.
Radna Sapa podziękowała Komisji za uznanie petycji za zasadną. Dodała, że 19 lutego 2019 r. odbył się objazd dróg powiatowych na terenie Gminy Baborów, w którym udział wzięli członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. Oni również uznali za konieczne wyremontowanie wspomnianej drogi.
Starosta poinformował, że w tym roku odbył się dopiero objazd dróg powiatowych po jednej z czterech gmin leżących na terenie powiatu. Stwierdził, że jest przekonany, iż po kolejnych objazdach w pozostałych gminach pojawią się następne wnioski i petycje. Oczywiście, zdaniem Starosty, petycja mieszkańców sołectwa Tłustomosty jest zasadna, ale konkretne głosowania odbywać się będą w momencie, kiedy będziemy zabezpieczali środki finansowe na wykonanie tych wszystkich wniosków. Wówczas może się okazać, że tych petycji będzie mniej, gdyż jak wcześniej już Starosta wspomniał, jest potrzeba dotowania szkół i służby zdrowia, na które również brakuje środków. Wszystkich zadań nie uda się zrealizować i przy głosowaniu nad budżetem trzeba będzie wybrać zadania priorytetowe.
Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem czy wiadomo jakie będą koszty wyremontowania wspomnianej drogi.
Starosta odpowiedział, że aby móc określić koszty należy najpierw ocenić, czy ta inwestycja będzie realizowana. Następnie należy wykonać dokumentację techniczną, przedmiar i wycenę. Wówczas będzie można mówić o kosztach. Starosta wspomniał, że w momencie uchwalania budżetu na 2019 rok nie było mowy o w/w inwestycji i nic nie wskazuje na to, aby do budżetu powiatu wpłynęły jakieś dodatkowe środki, by móc tą inwestycję zrealizować.
Radny Rudziński stwierdził, że opinia Komisji skarg, wniosków i petycji jest nie konsekwentna, gdyż wniosek jest o podjęcie niezwłocznych działań związanych z remontem drogi powiatowej, a nie ma środków na jego realizację. W związku z tym powinno się działać konsekwentnie i skoro jest niezwłoczna potrzeba wykonania remontu, to należy zrezygnować z jakiegoś zadania i zrealizować to, o którym mowa.
Starosta poinformował, że można w ramach bieżącego remontu zabezpieczyć ubytki w tej drodze, ale na pewno w tym roku nie będzie gruntownego remontu.
Radny Rudziński zwrócił radnym uwagę, że kilka miesięcy temu, podczas głosowania nad budżetem, ta droga była w takim samym stanie i wówczas nie było wniosków o jej remont.
12
Radna Sapa poinformowała, że z petycją o remont wspomnianej drogi zwrócili się mieszkańcy Tłustomostów i Komisja skarg, wniosków i petycji uznała jej zasadność. Niemniej jednak na chwilę obecną zostanie wykonany tylko bieżący remont.
Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem ile szacunkowo wyniesie koszt bieżącej naprawy.
Wicestarosta odpowiedziała, że na chwilę obecną nie ma zrobionego kosztorysu i trudno mówić o jakiejkolwiek kwocie. Ponadto odnosząc się do wypowiedzi radnego Rudzińskiego, że rok temu ta droga była w takim samym stanie poinformowała, że w ubiegłym roku podczas inwestycji w miejscowości Nowa Cerekwia, droga ta była objazdem. W związku z tym jej stan techniczny bardzo się pogorszył.
Radny Ognisty potwierdził zły stan drogi w związku z objazdem drogi wojewódzkiej. Przychyla się do wniosku mieszkańców Tłustomostów i chciałby, żeby chociaż w ramach bieżącego remontu wykonać łatanie dziur i zabezpieczyć pobocza. Ponadto zwrócił się z pytaniem czy w związku z objazdem spowodowanym remontem drogi wojewódzkiej, powiat ma możliwości prawne lub czy istnieje szansa na porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, aby partycypowali w kosztach remontu drogi Tłustomosty-Kietrz.
Starosta stwierdził, że plany inwestycyjne remontów dróg należy szczegółowo omówić na posiedzeniach komisji i wypracować wspólne stanowisko, jakie inwestycje należy wykonać w pierwszej kolejności.
Radny Czechowicz stwierdził, że wspomniana droga jest niebezpieczna, ponieważ skrajnie są zniszczone, co powoduje, że droga nie spełnia norm szerokości i pojazdy mijając się muszą zwolnić, aby wykonać ten manewr.
Radny Ognisty stwierdził, że jest za wykonaniem inwestycji w Lewicach, przyłącza się również do wniosku Przewodniczącego Gorzko dot. remontu chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Kietrzu. Dodał, że z chwilą remontu wspomnianego chodnika, przyłączy się osobiście do usuwania pniaków.
Głosowanie w sprawie petycji mieszkańców sołectwa Tłustomosty (17:02)
Wyniki imienne:
ZA (15): Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Irena Sapa, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Jerzy Naszkiewicz, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Anita Juchno, Maria Farasiewicz.
WSTRZYMAŁO SIĘ (1): Bartosz Rudziński.
Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
j) zmiany Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Administracyjno-Budżetowej (17:05)
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. Poinformowała, że radny Czechowicz pisemnie zadeklarował chęć pracy w Komisji Administracyjno-Budżetowej.
Radna Pawlik zgłosiła ustnie również akces pracy w w/w Komisji.
13
Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 19 listopada 2018 r w sprawie powołania Komisji Administracyjno-Budżetowej (17:05)
Wyniki imienne:
ZA (16): Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz.
Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
k) zmiany Uchwały Nr II/11/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego (17:08)
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. Poinformowała, że ona sama złożyła pisemną rezygnację z pracy w Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego, a następnie ją uzasadniła.
Radna Pawlik zgłosiła ustnie również rezygnację z pracy w w/w Komisji.
Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego (17:08)
Wyniki imienne:
ZA (16): Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Jerzy Naszkiewicz, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński.
Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
l) zmiany Uchwały Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego (17:10)
Projekt uchwały zreferowała Wicestarosta. Poinformowała, że w związku z sugestią nadzoru prawnego Wojewody Opolskiego o rozszerzenie kręgu osób mogących brać udział w konsultacjach, wykreśla się z § 1 ust. 3 Uchwały Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. słowo „pełnoletni”.
Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego (17:10)
14
Wyniki imienne:
ZA (15): Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Jerzy Naszkiewicz, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Leszek Bac, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz.
WSTRZYMAŁO SIĘ (1): Benedykt Pospiszyl.
Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r.
Przerwa.
5. Informacja na temat działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (17:11)
Pan Adam Jakubowski – Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach przedstawił szczegółową informację na temat działalności SP ZOZ-u. Poinformował, że w przyszłym tygodniu przyjdą defibrylatory zakupione w drodze przetargu. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na ambulatoryjną rehabilitację leczniczą. Ponadto poinformował, że otrzymali pismo od Wojewody Opolskiego o zwiększonej zachorowalności na odrę. W związku z tym już szybciej w SP ZOZ dokonano przebadania wszystkich pracowników na przeciwciała w kierunku odry. Badania wykazały, że na 300 przebadanych pracowników, 100 nie ma odporności na odrę. W związku z tym udało się zdobyć 30 szczepionek i zostanie nimi zaszczepiony personel pierwszego kontaktu. Podsumowując stwierdził, że na dzień dzisiejszy szpital funkcjonuje w miarę stabilnie, ale zagrożenia w personelu lekarskim są w dalszym ciągu.
Radny Podkówka zwrócił się z pytaniem dlaczego koszty prądu wzrosły o 60% skoro jest zamontowany wiatrak, który miał wprowadzać oszczędności.
Dyrektor Jakubowski odpowiedział, że wzrost kosztów energii wynika ze wzrostu ceny energii, a nie ze wzrostu zużycia, gdyż ceny wzrosły o 70%. Odnosząc się do wiatraka poinformował, że ma niewielką moc, gdyż przy dobrych wiatrach daje moc 10-15 kW.
6. Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Głubczycki (17:40)
Pan Tomasz Seń – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Głubczycki. Poinformował, ze co roku Karta Nauczyciela zobowiązuje powiat do zrobienia analizy wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z wyliczeń wynika, że za 2018 rok osiągnięto średnie wynagrodzenia na każdym stopniu awansu.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Głubczyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok (17:41)
Pan Tadeusz Schmidt – Sekretarz Powiatu przedstawił w imieniu Starosty sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok.
15
Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem czy w związku z przekroczeniem ilości emisji pyłów do środowiska, powiat jest w stanie współdziałać z gminami w celu ograniczenia tej emisji poprzez karanie mieszkańców palących śmieci i plastik.
Starosta odpowiedział, że jest kilka sposobów działania m.in.:
- zapisy ustawowe, które regulują jakość spalanych paliw stałych,
- wsparcie finansowe dedykowane dla osób fizycznych na wymianę kotłów klasy powyżej V.
Ponadto poinformował, że ilość emisji pyłów badana jest przez WIOŚ. Parę lat temu w ramach programu „Kawka”, istniała możliwość sfinansowania gminom takich inwestycji, które polegały na wpinaniu do kotłowni miejskich pojedynczych użytkowników, którzy mieli małe piecyki. Na chwile obecną jest ogłoszony program „Czyste powietrze” i od pół roku są zbierane wnioski. Być może, jak w ramach tego programu zostaną uwolnione środki, to wówczas poprzez współfinansowanie będziemy mogli redukować wysoką emisję. Odnosząc się do karania poinformował, że powiat nie posiada żadnego instrumentu zarówno do kontroli, jak i karania.
Radny Rudziński stwierdził, że gmina posiada instrumenty do karania i na pewno kary wpłynęłyby na poprawę jakości środowiska.
Starosta zaproponował, aby radny Rudziński sformułował wniosek do komisji, która zajmie się tą sprawą.
Radny Bac poinformował, że w sąsiednich powiatach, gminy kupują drony, które kontrolują jakość czystości powietrza i miejsca, z których wydobywa się powietrze zanieczyszczone. Odnosząc się do odśnieżania zwrócił się z prośbą, aby firmy wykonywały swoją pracę sumiennie i starannie.
Radny Ognisty zwrócił się z pytaniem czy na terenie powiatu występują zagrożenia ekologiczne.
Sekretarz Powiatu odpowiedział, że zagrożenia ekologiczne rozpoznaje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, i temu tematowi było poświęcone jedno spotkanie.
Starosta poinformował, że nadzór na składowiskiem śmieci prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Marszałek Województwa Opolskiego, natomiast nad wodami nadzór sprawuje nowa instytucja „Wody Polskie”.
Radny Ognisty zapytał czy drastyczny wzrost benzopirenu dotyczy również naszego powiatu.
Sekretarz odpowiedział, że tak, gdyż badania są ogólnopolskie.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach (18:09)
Radny Naszkiewicz zwrócił się z pytaniem o jakie uchybienia chodzi w Zespole Szkół Mechanicznych w związku z kontrolą Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i czy zostały już usunięte.
Starosta odpowiedział, że uchybienie zostało usunięte, kosztowało ok. 100 zł, a chodziło o konieczność zakupu zwykłej suszarki do naczyń.
16
Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem o zapis dotyczący pokrycia straty PKS-u.
Starosta odpowiedział, że są dwie możliwości, albo udziałowcy PKS-u pokrywają stratę albo wpisuje się ją na pokrycie z przyszłościowych zysków powstałych w latach następnych.
Radny Ognisty stwierdził, że cieszy się z faktu, iż planowana jest ścinka poboczy przez spółkę PKS.
Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem czy oprocentowanie w instytucji finansowej „Magellan” jest na takim niskim poziomie i wynosi 5%.
Dyrektor Jakubowski odpowiedział, że wynosi 5%-6% i jest to troszkę wyżej niż w zwykłym banku. Dodał, że na innych zasadach banki udzielają kredytów dla osób fizycznych, a inaczej dla firm.
9. Interpelacje i zapytania radnych (18:15)
Radny Rudziński poinformował, że ma przygotowane trzy interpelacje i złoży je w formie pisemnej.
Radna Pawlik poinformowała, że dnia 19 lutego 2019 r. złożyła pisemną interpelację w sprawie podcinki drzew przy drodze powiatowej nr 12220 przy drodze powiatowej Gniewkowice-Dzierżysław, zwłaszcza na wysokości cmentarza w Lubotyniu.
Starosta przedstawił krótką informację w sprawie planowanych przycinek drzew i wycinki topól.
10. Wnioski i oświadczenia radnych (18:23)
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga na Przewodniczącego Rady, która została zaadresowana do Komisji Rewizyjnej i radnych powiatu. W związku z tym radni otrzymają treść tej skargi oraz zostanie ona przesłana Wojewodzie Opolskiemu do rozpatrzenia. Dodał, że z opinii radcy prawnego wynika, iż brak jest prawnych uregulowań, z których wynika kto powinien taką skargę rozpatrywać. W związku z tym, jeżeli Wojewoda uzna, że nie jest jej adresatem, wówczas zostanie ona przekazana do właściwej komisji celem jej rozpatrzenia.
Radny Naszkiewicz poprosił radnych o uczczenie minutą ciszy śmierć premiera Jana Olszewskiego.
Radni powstali i minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego premiera.
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła informację o wydarzeniach kulturowo-oświatowych mających miejsce w kolejnych miesiącach:
- XIX Festiwal Kultury Powiatowej – rozpoczęcie 07 maja, zakończenie 16 czerwca. Radni zostali zapoznani ze szczegółowym programem festiwalu,
- koncert charytatywny „Otwarte serca” – 21 marca 2019 r. w sali „Pod aniołem”,
- jubileusz obchodów 25-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach – 11-12 października 2019 r.
17
Wiceprzewodnicząca zadedykowała wszystkim kobietom z okazji Dnia Kobiet wiersz własnej twórczości pt. „Kwintesencja kobiecości”. 11. Zakończenie obrad (18:36) Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że porządek IV sesji Rady Powiatu VI kadencji został wyczerpany i zamknęła obrady. Zakończono sesję (18:36)

Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Gorzko

Protokółowała: Wioletta Makselan Inspektor