Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży

W bieżącym roku szkolnym dzieci i młodzież Opolszczyzny rozpoczną ferie zimowe w pierwszej turze - już 15 stycznia 2018r. Czas ten jest doskonałą okazją aby zadbać o właściwy wypoczynek młodych ludzi.

Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2198) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452). Zgodnie z definicją zawartą w art. 92a  ustawy o systemie oświaty przez pojęcie wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku. Wypoczynek dzieci i młodzieży mogą organizować:

1) szkoły i placówki;

2) przedsiębiorcy podlegający ustawie o usługach turystycznych;

3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W myśl art. 92d ww. ustawy organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku. Organizator wypoczynku posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w bazie wypoczynku, na stronie wypoczynek.men.gov.pl. Szczegółową instrukcję zgłaszania wypoczynku, elektroniczne formularze zgłoszeń oraz wzór karty wypoczynku można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Wypoczynek oraz na stronie bazy wypoczynku: wypoczynek.men.gov.pl.

Wypoczynek może się odbyć tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu go przez właściwego kuratora oświaty i umieszczeniu w bazie wypoczynku. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży którego nie zamieszczono w bazie, odbywa się nielegalnie.  Zgodnie z art. 96a ww. ustawy kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

Baza wypoczynku to elektroniczny zbiór danych o organizatorach wypoczynku i zgłoszonych przez nich formach wypoczynku dzieci i młodzieży. Kurator oświaty umieszcza w bazie wypoczynku do publicznej wiadomości tylko takie zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa. Z bazy tej mogą korzystać rodzice, aby zweryfikować wybraną dla swoich pociech formę wypoczynku.

Ponadto dostęp do bazy mają służby zobowiązane do pełnienia nadzoru nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie swoich kompetencji (Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Kuratorium Oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach w nadchodzącym sezonie, wzorem lat ubiegłych podejmie szereg działań, w tym kontroli sprawdzających zapewnienie właściwych warunków uczestnikom form wypoczynku organizowanych na terenie powiatu głubczyckiego. Oceniane będą m.in.: warunki zdrowotne w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i otoczenia, bloki żywienia, stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, zapewnienie opieki medycznej.

Więcej informacji na temat wypoczynku można uzyskać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Głubczycach przy ul. Grunwaldzkiej 1b lub pod nr telefonu 77/ 471-07-17.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach życzy wszystkim udanych i bezpiecznych ferii zimowych.

 Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Głubczycach

mgr Alina Mazur-Ciapa