Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

RPO WO 2014-2020

RPO+OPO+EFRR.jpeg

1. NAZWA PROJEKTU:

"Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne
– zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej"

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.03.02-16-0004/16-00 z dnia 30.11.2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

16.03.2015 – 30.11.2019

3. WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 21 642 099,76 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 21 426 705,71 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 18 212 699,83 zł

 

4. OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany w partnerstwie: Lider – Gmina Prudnik i 5 partnerów: Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Kietrz i Powiat Głubczycki.

Rozwój oferty kulturowej regionu (w tym jego obszarów przygranicznych) jest jednym z celów RPO WO 2014-2020 koniecznych do osiągnięcia, dla skutecznego wzrostu potencjałów woj. opolskiego. Wśród mocnych stron woj. opolskiego wymieniane są zarówno walory przyrodniczo-krajobrazowe, jak
i dziedzictwo kulturowe, którym towarzyszyć powinna wysoka aktywność mieszkańców regionu korzystających z tychże walorów oraz dziedzictwa kulturowego i skoordynowanym działaniom
6 partnerów zlokalizowanych na terenie wszystkich trzech przygranicznych powiatów województwa dedykowany jest niniejszy projekt. Unikatowe połączenie przyrody otaczającej liczne obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie 5 gmin sprawiają, iż działania planowane przez 6 partnerów na rzecz wspomnianych zasobów mają charakter zintegrowanego podejścia. Zapewni to możliwość zrównoważonego rozwoju obszaru, przy uwzględnieniu specyficznego charakteru terytorium, co przełoży się zarówno na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. W wyniku realizacji projektu powstaną produkty w postaci: 6 obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w Prudniku: Park Miejski, Park „Małpi Gaj”, sanitariaty na Koziej Górze, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach, ciąg pieszo-jezdny: Aleja Lipowa i ul. Żeromskiego w Głubczycach) 4 zabytków nieruchomych objętych wsparciem (Park Miejski
w Prudniku, Park Zdrojowy w Głuchołazach, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach) 4 zabytków ruchomych objętych wsparciem (zespół kapliczek drogi krzyżowej w Głuchołazach, dwie fontanny
w Głubczycach, zabytkowa Kolumna Maryjna w Kietrzu) 4 wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego (w Prudniku: Park Miejski, w Głuchołazach Park Zdrojowy oraz zespół kapliczek drogi krzyżowej, Dom Kultury w Branicach) 1 instytucji kultury objętej wsparciem (Dom Kultury w Branicach) oraz 1 obiektu zasobu kultury objętego wsparciem (Dom Kultury w Branicach). Zakres rzeczowy projektu realizowany przez poszczególnych partnerów obejmuje:

Gmina Prudnik: budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Poniatowskiego, rewaloryzacja parku „Małpi Gaj”, zagospodarowanie terenu „Kozia Góra”, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego;  

Gmina Branice: Rewaloryzacja miejsc kultury – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu, budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejscowościach: Włodzienin, Boboluszki, Branice, zagospodarowanie terenu Parku wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą;

Gmina Głubczyce: Rewaloryzacja Parku Miejskiego

Gmina Głuchołazy: zakup nieruchomości – tereny parku zdrojowego, rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego, remont konserwatorski kapliczek Drogi Krzyżowej na zboczy Góry Parkowej

Gmina Kietrz: Rewaloryzacja rynku

Powiat Głubczycki: Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego ul. Żeromskiego – Aleja Lipowa (Pomnik przyrody).

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU:

Południowa część regionu jest obszarem o cennych przyrodniczo i kulturowo zasobach, gdzie obok Parku Krajobrazowego Gór Opawskich oraz sąsiadującej z nią Bramą Morawską rezerwatów przyrody
i parków miejskich funkcjonują liczne obiekty historyczne, dziedzictwa kulturowego – tereny
z potencjałem przyrodniczym, turystycznym, o bogatej historii. Problemem obszaru, na którym realizowany będzie niniejszy projekt (realizowany przez 6-ciu partnerów na obszarze 5-ciu gmin zlokalizowanych w każdym z przygranicznych powiatów) jest utrudniona dostępność – obarczona barierami architektonicznymi, technicznymi - do obiektów dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonych z chronioną przyrodą, które wymagają z kolei podjęcia prac adaptacyjnych, remontowych. Istniejący stan powoduje, iż poziom wskaźników określających uczestnictwo mieszkańców
w rozwoju kultury regionu utrzymuje się na zauważalnie niższym pułapie niż przeciętnie w Polsce. Zdiagnozowane powyżej problemy powodują, iż celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych 6-ciu partnerów projektu poprzez zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju obszaru projektu, które uwzględniając specyfikę terytorium projektu przełoży się na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonego z chronioną przyrodą.

 

 

RPO+OPO+EFRR.jpeg

1. NAZWA PROJEKTU:

"ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP I"

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.01.01-16-0003/16-00 z dnia 30.06.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.1.1 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.10.2016 – 31.12.2018

 

3. WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 33 090 296,19 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 32 867 001,19 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 27 936 950,70 zł

 

4. OPIS PROJEKTU:

Celem projektu realizowanego w partnerstwie przez Powiat Nyski – Lidera i 3 partnerów: Powiat Prudnicki, Gmina Głubczyce i Powiat Głubczycki jest wzrost jakości życia mieszkańców i poprawa stanu powietrza Subregionu Południowego poprzez wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

W ramach działań projektu przeprowadzone zostaną:  

Powiat Nyski - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (8 autobusów) dla publicznego transportu zbiorowego oraz przebudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w Nysie wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz parkingu podziemnego, ścieżki rowerowej i ciągu pieszego, parkingów bike&ride oraz park&ride;

Powiat Głubczycki - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (3 nowe busy) dla publicznego transportu zbiorowego oraz Utworzenie centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Głubczycach wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów, motocykli i rowerów typu park&ride i bike&ride, ścieżki rowerowej i ciągu pieszego;

Powiat Prudnicki – przebudowa ul. Kolejowej w Prudniku, obejmująca również utworzenie ciągów pieszych i rowerowych;

Gmina Głubczyce - Przebudowa Al. Śląskiej w Głubczycach, obejmująca również utworzenie ciągów pieszych i rowerowych.

 

W efekcie realizacji projektu powstanie:

 • 7 obiektów Bike&ride, łącznie na 114 stanowisk
 • 8 obiektów „parkuj i jedź” na łączną liczbę 274 miejsc, w tym 11 dla osób niepełnosprawnych
 • 0,2 km dróg rowerowych
 • 5 obiekty dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Zakupionych zostanie 11 jednostek taboru pasażerskiego (8 autobusów, w tym 1 elektryczny, 3 busy) na łącznie 439 miejsc pasażerskich

 

 

RPO+OPO+EFRR.jpeg

1. NAZWA PROJEKTU

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 z dnia 06.12.2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.08.2017 – 15.09.2018

3. WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 20 381 364,13 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 18 471 014,31 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 10 711 195,03 zł

4. OPIS PROJEKTU

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez 15 jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Nyski jako Lider Projektu oraz 14 partnerów) i ma charakter zintegrowany. Obejmie głęboką termomodernizację 21 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Południowego, w tym: 1) wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Głubczyce budynek ZSO w Głubczycach, zlokalizowany przy ul. Kochanowskiego 22, 2) wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Prudnik budynek OPS zlokalizowany przy ul. Traugutta 10 w Prudniku, 3) wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Korfantów budynek Urzędu Miejskiego w Korfantowie. Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje m. in.:

• prace budowlane związane z ociepleniem przegród pionowych i poziomych budynków,

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

• wymianę i modernizację systemów c.o.,

• wymianę źródeł ciepła na efektywne energetycznie,

• wymianę i modernizację systemów c. w. u.,

• montaż lub modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji,

• instalację energooszczędnego oświetlenia LED.

Produktami projektu będą:

• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 21 szt.,

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1,

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 8 szt.,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 5,85 MWe,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,32 MWt,

• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 36 247,04 m2.

Zakres zadań realizowanych przez poszczególnych partnerów:

Powiat Nyski: Termomodernizacja obiektów ZOZ Nysa – budynek kuchni Głównej, Oddziału Zakaźnego i Oddziału Fizykoterapii.

Powiat Głubczycki: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (Stara część wraz ze starą salą gimnastyczną) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O. - budynek starej sali gimnastycznej i budynek szkoły.

Powiat Prudnicki: Docieplenie budynku hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku

Gmina Głubczyce: Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola Nr 1 w Głubczycach

Gmina Prudnik:  Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku przy ul. Traugutta

Gmina Biała: Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia

Gmina Paczków: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja

Gmina Głuchołazy: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach

Gmina Pakosławice: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice i Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach

Gmina Nysa: Termomodernizacja Żłobka nr 1 w Nysie

Gmina Korfantów: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska - budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie oraz budynek Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Gmina Otmuchów: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie

Gmina Skoroszyce: Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chróścinie

Gmina Grodków: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej i remizy OSP Gałązczyce

Gmina Branice: Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku byłego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej na działce nr 435/1 w Lewicach.

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizuje cel szczegółowy 2 - „Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym), ponieważ jego efektem będzie znaczące zwiększenie efektywności energetycznej 21 budynków użyteczności publicznej objętych interwencją, redukcja emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogóle konsumowanej energii.

Osiągnięcie powyższych rezultatów projektu będzie wyrażało osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:7 249 303,05 kWh/rok,

• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 147,75 tony CO2/rok,

• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 20 914,85 GJ/rok,

• zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 21 700,67 GJ/rok,

• ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 277,73 MWh/rok,

• produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 465,66 MWht/rok,

• produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 5,89 MWhe/rok.

 

RPO+PL+OPO+EFRR.jpeg

1. NAZWA PROJEKTU :

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i  integrację z mieszkańcami Kietrza

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.10.02.00-16-0018/17-00 z dnia 16.02.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach Działania 10.02 - Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

 

BENEFICJENT: POWIAT GŁUBCZYCKI

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

02.10.2017 - 16.09.2018

3. WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 4 590 616,58 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych:  4 590 616,58 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR:  3 442 962,38 zł

4. OPIS PROJEKTU:

Przedmiotowy projekt polega na dostosowaniu infrastruktury budynku DPS Filia w Kietrzu i adaptacji pomieszczeń strychu do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami, w tym przypadku przewlekle psychicznie chorymi. Budynek został przejęty od Szpitala Powiatowego w Głubczycach. Budynek w latach 2012-2013 przeszedł gruntowny remont przy dotacji udzielonej przez ROPS w Opolu. Zrealizowane zadanie dostosowało budynek ZOL w Kietrzu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewniło właściwy standard wymagany przepisami prawa. Niniejszy projekt zakłada wykonanie prac budowlano – montażowych i instalacyjnych związanych z dociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą instalacji c.o. i c.w.u., montażem windy w przygotowanym szybie, kompleksowym przygotowaniem pokoi do nauki codziennych czynności (8 pokoi dla 23 osób) i pomieszczeń terapeutycznych na zaadaptowanym poddaszu, montażu pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniu przyległego terenu, w tym adaptacja budynku gospodarczego na budynek magazynowy. Dzięki realizacji projektu powstaną produkty: 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. 4. Budynki dostosowane w ramach projektu do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi – 1 szt. Teren działek nr 1805/6,1805/7, 1806/3 na których realizowany będzie projekt jest zlokalizowany na obszarze układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków w jego średniowiecznych granicach pod nr 119/57 z 12.09.1957 r. Dla wszystkich planowanych prac uzyskano wymagane decyzje i pozwolenia.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób zależnych, ich aktywizacja i integracja z mieszkańcami Kietrza. Projekt zmierza też do stworzenia jak najlepszych warunków do usamodzielnienia się pensjonariuszy i ich powrót do rodzin i środowiska. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez dostosowanie infrastruktury obiektu DPS w Klisinie Filia w Kietrzu – adaptację pomieszczeń na pokoje do nauki codziennych czynności i przygotowanie pracowni mających pomóc w realizacji zakładanych celów, tj. do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym osobami niepełnosprawnymi.

W ramach projektu powstaną pomieszczenia:

1. Pracownia komputerowa: 6 stanowisk komputerowych, projektor, drukarka i tablica interaktywna. 

2. Pracownia terapii zajęciowej - do prowadzenia zajęć w różnych formach terapii; rodzaj terapii uzależniony będzie od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańca.

3. Świetlica dzienna do spotkań w większych grupach, spędzania czasu wolnego oraz do organizowania imprez okolicznościowych. Wyposażona będzie w telewizor, zestaw wypoczynkowy, stoły i krzesła oraz meble (komoda lub kredens).

4. Kuchenka podręczna, gdzie mieszkańcy samodzielnie będą mogli przygotowywać sobie dodatkowe posiłki, organizować zajęcia kulinarne. Doposażona w niezbędne sprzęty AGD oraz meble.

5. Pracownia Doświadczania Świata, Muzyki i Teatru będzie służyć poznawaniu i pobudzaniu zmysłów poprzez odpowiednio dobrane bodźce, które mają stymulować wzrok, słuch, dotyk, węch.

6. Składzik porządkowy, w którym podopieczni będą przechowywać drobny sprzęt gospodarczy, który posłuży do codziennych prac porządkowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach.

W celu ułatwienia komunikacji między kondygnacjami w budynku oraz z otoczeniem zostanie zamontowana winda osobowa. Dzięki zwiększeniu liczby mieszkańców o 23 osoby utworzone zostanie dodatkowo 11 etatów.

Projekt zakłada też rewitalizację terenów przyległych do budynku, ich uporządkowanie i doposażenie. Celem jest stworzenie przestrzeni do organizacji otwartych spotkań oraz wydarzeń kulturowych, zachęcanie pensjonariuszy DPS i mieszkańców społeczności lokalnej do organizacji szeroko rozumianej integracji społecznej i podejmowanie współpracy na różnych płaszczyznach. Aby zachęcić mieszkańców do aktywnego korzystania z rewitalizowanej przestrzeni zakończenie prac zostanie uwieńczone imprezą integrującą mieszkańców DPS i ich rodzin z mieszkańcami Kietrza.

Kontynuacją działań będą cyklicznie organizowane imprezy i animowanie czasu wolnego przez pracowników DPS oraz organizowanie otwartych spotkań tematycznych, potańcówek na świeżym powietrzu oraz pikników integracyjnych dla mieszkańców DPS i społeczności lokalnej gminy Kietrz. Działania rewitalizacyjne będą miały wpływ na poprawę jakości życia oraz zmianę przekonań na temat charakteru placówki i osób zależnych przebywających w niej oraz zwiększenie poziomu integracji ze społecznością.

 

RPO+OP+EFS.jpeg

1. NAZWA PROJEKTU :

Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze
oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.08.01.00-16-0024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

BENEFICJENT: POWIAT GŁUBCZYCKI

REALIZATOR: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GŁUBCZYCACH 

Zadanie zakłada realizację w latach 2018-2020 różnych form wsparcia wychowanków pieczy zastępczej, których celem będzie nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych oraz wsparcie środowiska rodzinnej pieczy zastępczej. Realizowane zostanie poprzez:

 • poradnictwo psychologiczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
 • zajęcia integracji sensorycznej dla wychowanków posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
 • organizację zajęć o charakterze aktywnej integracji społecznej
 • spotkanie integracyjne środowiska pieczy zastępczej

Wartość dofinansowania projektu z UE to 10.137.632,59 PLN, a wysokość dofinansowania projektu ze środków UE dla Partnera tj. Powiatu Głubczyckiego wynosi 140.532,00 PLN

OPOLSKIE DLA RODZINY - LOGO.png

 

 

RPO+PL+OPO+EFRR.jpeg
 

1. NAZWA PROJEKTU:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce – Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)”

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.06.01.00-16-0016/17-00 z dnia 24.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI – Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, Działanie 6.1 – Infrastruktura drogowa, Zakres: DROGI LOKALNE: Drogi powiatowe, gminne.

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

ROK 2018/2019

3. WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 5.092.127,26 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 5.092.127,26 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 3.055.276,36 zł

4. OPIS PROJEKTU:

Dobra infrastruktura drogowa stymuluje rozwój gospodarczy, jednakże utrzymanie jej w należytym stanie technicznym wymaga ponoszenia nakładów na jej rozwój i modernizację, aby możliwe było sprostanie potrzebom rynku, wynikającym ze wzrostu wymiany towarowej oraz migracji mieszkańców. Stąd tak ważne jest dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej dla poprawy bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych. W wyniku realizacji projektu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zostanie przebudowany ponad 4 km odcinek drogi powiatowej na trasie Głubczyce - Bogdanowice, stanowiący element transgranicznego układu drogowego. Przedmiotowy odcinek zostanie wyposażony w elementy wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in. zatoki autobusowe, aktywne oznakowanie o stałej i zmiennej treści, mierniki prędkość pojazdów, kocie oczka. Zostanie skorygowany również łuk drogi, celem zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu komunikacyjnego. Realizacja projektu oprócz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi, ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne, poprzez zastosowanie rozwiązań zmniejszających presję na środowisko.

CEL REALIZACJI PROJEKTU:

Celem niniejszego projektu jest poprawa infrastruktury oraz wzmocnienie powiązań przestrzennych i funkcjonalnych pomiędzy głównymi ośrodkami rozwoju na poziomie subregionalnym, lokalnym oraz obszarami wiejskimi. Ponadto wzmocnienie relacji transgranicznych z Czechami oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych w szczególności ochrona pieszych i rowerzystów. Realizacja założonych celów przyczyni się do wzrostu intensywności wymiany międzynarodowej, zwiększenia możliwości inwestycyjnych, edukacyjnych, turystycznych i kulturalnych. Poprawa infrastruktury drogowej a tym samym zmniejszenia czasu potrzebnego na pokonanie trasy pomiędzy głównymi ośrodkami aktywności gospodarczej będzie sprzyjać większej mobilności mieszkańców. Cele przedmiotowego projektu dzięki zaplanowanym działaniom z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenia dostępności transportowej przyczynią się do realizacji celów RPO WO 2014-2020 – OPVI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, Działania 6.1 Infrastruktura drogowa, w tym celu szczegółowego "Zwiększona dostępność transportowa obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach".

 

 

RPO+PL+OPO+EFRR.jpeg

Powiat Opolski

w partnerstwie z Województwem Opolskim, Miastem Opole, Powiatem Brzeskim,  Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem  Krapkowickim, Powiatem  Namysłowskim, Powiatem  Nyskim, Powiatem Oleskim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Strzeleckim

w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Działania 10.3 E-usługi publiczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego

Nr Umowy

RPOP.10.03.00-16-0012/17-00

Wartość Projektu

Ogółem: 7 997 976,48 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  – 6 318 401,42 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego  – 1 679 575,06 zł

Okres realizacji

Od 2016r. – do 2020r.

Cele Projektu

Przedmiotem planowanego projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym
w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych przez Partnerów.

W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa rozwiązania:

- Portal e-usług województwa opolskiego wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu, stanowiący Centrum Usług Wspólnych (CUW), który stanowił będzie bramkę dostępową do e-usług poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego, a także stanowił będzie bramkę do e-usług poziomu wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK;

- System WZGiK – System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym
 i Kartograficznym, który stanowił będzie kompleksowy system teleinformatyczny świadczący e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Realizacja Projektu 

W ramach projektu powstanie:

 • 15 usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4
  – transakcja;
 • 13 podmiotów udostępni on-line informacje sektora publicznego;
 • 4000 zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego;
 • 2 aplikacje oparte na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych;
 • 12 udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A);
 • 12 podmiotów udostępniających usługi A2A;
 • 112,8 TB przestrzeni dyskowej serwerowni;
 • 4000 udostępnionych on-line dokumentów;
 • 2 uruchomione systemy teleinformatyczne w podmiotach wykonujących zadania publiczne.

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.

Realizatorzy
i Partnerzy
w projekcie:

 

1. Powiat Opolski

kontakt: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

tel. 77 5415101, fax. 77 5415103

http: www.powiatopolski.pl; e-mail:

 

2. Województwo Opolskie

kontakt: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tel. 77 541 64 10; fax. 77 541 64 11

http: www.opolskie.pl; e-mail:

 

3. Powiat Brzeski

kontakt: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

tel. (77) 44 47 900-902; fax. (77) 44 47 903

http: www.brzeg-powiat.pl; e-mail:

4. Powiat Głubczycki
ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
tel. (77) 40 53 660; fax. (77) 40 53 661
http: 
www.powiatglubczycki.pl; e-mail:

5. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. (77) 48 33 108; fax. (77) 47 23 295
http: 
www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl;
e-mail:

6. Powiat Kluczborski
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. (77) 41 85 218; fax. (77) 41 86 520
http: 
www.powiatkluczborski.pl; e-mail:

7. Powiat Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. (77) 40 74 300; fax. (77) 40 74 332
http: 
www.powiatkrapkowicki.pl; e-mail:

8. Powiat Namysłowski
Pl. Wolności 12a, 46-100 Namysłów
tel. (77) 41 03 695; fax. (77) 41 03 922
http: 
www.namyslow.pl; e-mail:

9. Powiat Nyski
ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa
tel. (77) 40 85 000; fax. (77) 40 85 070
http: 
www.powiat.nysa.pl; e-mail:

10. Powiat Oleski
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
tel. (34) 359 78 35; fax. (34) 359 78 45
http: 
www.powiatoleski.pl; e-mail:

11. Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
tel. (77) 43 81 700; fax. (77) 54 32 215
http: 
www.powiatprudnicki.pl; e-mail:

12. Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 44 01 700; fax. (77) 44 01 701
http: 
www.bip.powiatstrzelecki.pl; e-mail:

13. Miasto Opole
Rynek Ratusz, 45-015 Opole
tel. (77) 45 11 800; fax. (77) 54 11 322
http: 
www.opole.pl; e-mail:

Koordynator projektu

Edyta Wenzel-Borkowska

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

Starostwa Powiatowego w Opolu

kontakt:

e-mail:

tel. 077 44 12 335, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPO+OP+EFRR.jpeg

 

1. Tytuł projektu:  

"Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego"

Projekt realizowany na podstawie Umowy nr RPOP.05.01.00-16-0009/18-00 z dnia 30.09.2019 r.

Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

2. Termin realizacji projektu: 30.05.2019 - 30.04.2021 r.

 

3. Cel projektu: wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej cennych siedlisk przyrodniczych na terenie Gminy Nysa, Otmuchów, Paczków oraz powiatów prudnickiego i głubczyckiego. 

4. Partnerzy projektu

Lider Projektu: Gmina Nysa

Partnerzy: Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Paczków, Gmina Otmuchów.

5. Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 4.794.181,21 zł

Dofinansowanie (85%): 3.925.010,15 zł

Wartość projektu Powiatu Głubczyckiego: 443.453,58 zł 

Dofinansowanie dla Powiatu Głubczyckiego: (85%): 376.935,54 zł.

6. Zakres projektu

Zakres rzeczowy Powiatu Głubczyckiego: 

- opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej Pomnika przyrody Aleja Lipowa,

- ochrona, pielęgnacja i konserwacja Pomnika przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach,

- nadzór specjalistyczny nad ochroną gatunków występujących na Pomniku przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach.

 

 

RPO+OP+EFRR.jpeg

1. Tytuł projektu 

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II"

Projekt realizowany na mocy umowy nr RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 z dnia 06.04.2020 r. 

Oś priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2 - Efektywność energetyczna

Poddziałanie 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

2. Cel projektu

Cel główny projektu stanowi zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, dzięki przeprowadzeniu głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków na terenie Subregionu Południowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez termomodernizację 18. obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów zabytkowych, jak i pełniących funkcje społeczne.

3. Partnerzy projektu

Lider partnerstwa - Powiat Nyski

Partnerzy: Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Biała, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmina Łambinowice, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Prudnik, Gmina Skoroszyce. 

Okres realizacji projektu 

27.05.2019 - 31.12.2020

4. Wartość projektu 

14 352 805,62 zł

Wartość części projektu Powiatu Głubczyckiego

1 400 971,84 zł

5. Dofinansowanie

5 726 572,00 zł

Dofinansowanie część projektu Powiatu Głubczyckiego

419 225,83 zł

6. Zakres projektu do Powiatu Głubczyckiego

Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Raciborskiej w Głubczycach.