Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

RPO WO 2014-2020

RPO+OPO+EFRR.jpeg

1. NAZWA PROJEKTU:

"Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne
– zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej"

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.03.02-16-0004/16-00 z dnia 30.11.2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

16.03.2015 – 30.11.2019

3. WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 21 642 099,76 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 21 426 705,71 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 18 212 699,83 zł

 

4. OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany w partnerstwie: Lider – Gmina Prudnik i 5 partnerów: Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Kietrz i Powiat Głubczycki.

Rozwój oferty kulturowej regionu (w tym jego obszarów przygranicznych) jest jednym z celów RPO WO 2014-2020 koniecznych do osiągnięcia, dla skutecznego wzrostu potencjałów woj. opolskiego. Wśród mocnych stron woj. opolskiego wymieniane są zarówno walory przyrodniczo-krajobrazowe, jak
i dziedzictwo kulturowe, którym towarzyszyć powinna wysoka aktywność mieszkańców regionu korzystających z tychże walorów oraz dziedzictwa kulturowego i skoordynowanym działaniom
6 partnerów zlokalizowanych na terenie wszystkich trzech przygranicznych powiatów województwa dedykowany jest niniejszy projekt. Unikatowe połączenie przyrody otaczającej liczne obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie 5 gmin sprawiają, iż działania planowane przez 6 partnerów na rzecz wspomnianych zasobów mają charakter zintegrowanego podejścia. Zapewni to możliwość zrównoważonego rozwoju obszaru, przy uwzględnieniu specyficznego charakteru terytorium, co przełoży się zarówno na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. W wyniku realizacji projektu powstaną produkty w postaci: 6 obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w Prudniku: Park Miejski, Park „Małpi Gaj”, sanitariaty na Koziej Górze, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach, ciąg pieszo-jezdny: Aleja Lipowa i ul. Żeromskiego w Głubczycach) 4 zabytków nieruchomych objętych wsparciem (Park Miejski
w Prudniku, Park Zdrojowy w Głuchołazach, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach) 4 zabytków ruchomych objętych wsparciem (zespół kapliczek drogi krzyżowej w Głuchołazach, dwie fontanny
w Głubczycach, zabytkowa Kolumna Maryjna w Kietrzu) 4 wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego (w Prudniku: Park Miejski, w Głuchołazach Park Zdrojowy oraz zespół kapliczek drogi krzyżowej, Dom Kultury w Branicach) 1 instytucji kultury objętej wsparciem (Dom Kultury w Branicach) oraz 1 obiektu zasobu kultury objętego wsparciem (Dom Kultury w Branicach). Zakres rzeczowy projektu realizowany przez poszczególnych partnerów obejmuje:

Gmina Prudnik: budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Poniatowskiego, rewaloryzacja parku „Małpi Gaj”, zagospodarowanie terenu „Kozia Góra”, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego;  

Gmina Branice: Rewaloryzacja miejsc kultury – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu, budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejscowościach: Włodzienin, Boboluszki, Branice, zagospodarowanie terenu Parku wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą;

Gmina Głubczyce: Rewaloryzacja Parku Miejskiego

Gmina Głuchołazy: zakup nieruchomości – tereny parku zdrojowego, rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego, remont konserwatorski kapliczek Drogi Krzyżowej na zboczy Góry Parkowej

Gmina Kietrz: Rewaloryzacja rynku

Powiat Głubczycki: Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego ul. Żeromskiego – Aleja Lipowa (Pomnik przyrody).

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU:

Południowa część regionu jest obszarem o cennych przyrodniczo i kulturowo zasobach, gdzie obok Parku Krajobrazowego Gór Opawskich oraz sąsiadującej z nią Bramą Morawską rezerwatów przyrody
i parków miejskich funkcjonują liczne obiekty historyczne, dziedzictwa kulturowego – tereny
z potencjałem przyrodniczym, turystycznym, o bogatej historii. Problemem obszaru, na którym realizowany będzie niniejszy projekt (realizowany przez 6-ciu partnerów na obszarze 5-ciu gmin zlokalizowanych w każdym z przygranicznych powiatów) jest utrudniona dostępność – obarczona barierami architektonicznymi, technicznymi - do obiektów dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonych z chronioną przyrodą, które wymagają z kolei podjęcia prac adaptacyjnych, remontowych. Istniejący stan powoduje, iż poziom wskaźników określających uczestnictwo mieszkańców
w rozwoju kultury regionu utrzymuje się na zauważalnie niższym pułapie niż przeciętnie w Polsce. Zdiagnozowane powyżej problemy powodują, iż celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych 6-ciu partnerów projektu poprzez zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju obszaru projektu, które uwzględniając specyfikę terytorium projektu przełoży się na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonego z chronioną przyrodą.

 

 

RPO+OPO+EFRR.jpeg

1. NAZWA PROJEKTU:

"ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP I"

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.01.01-16-0003/16-00 z dnia 30.06.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.1.1 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.10.2016 – 31.12.2018

 

3. WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 33 090 296,19 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 32 867 001,19 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 27 936 950,70 zł

 

4. OPIS PROJEKTU:

Celem projektu realizowanego w partnerstwie przez Powiat Nyski – Lidera i 3 partnerów: Powiat Prudnicki, Gmina Głubczyce i Powiat Głubczycki jest wzrost jakości życia mieszkańców i poprawa stanu powietrza Subregionu Południowego poprzez wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

W ramach działań projektu przeprowadzone zostaną:  

Powiat Nyski - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (8 autobusów) dla publicznego transportu zbiorowego oraz przebudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w Nysie wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz parkingu podziemnego, ścieżki rowerowej i ciągu pieszego, parkingów bike&ride oraz park&ride;

Powiat Głubczycki - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (3 nowe busy) dla publicznego transportu zbiorowego oraz Utworzenie centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Głubczycach wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów, motocykli i rowerów typu park&ride i bike&ride, ścieżki rowerowej i ciągu pieszego;

Powiat Prudnicki – przebudowa ul. Kolejowej w Prudniku, obejmująca również utworzenie ciągów pieszych i rowerowych;

Gmina Głubczyce - Przebudowa Al. Śląskiej w Głubczycach, obejmująca również utworzenie ciągów pieszych i rowerowych.

 

W efekcie realizacji projektu powstanie:

  • 7 obiektów Bike&ride, łącznie na 114 stanowisk
  • 8 obiektów „parkuj i jedź” na łączną liczbę 274 miejsc, w tym 11 dla osób niepełnosprawnych
  • 0,2 km dróg rowerowych
  • 5 obiekty dostosowane dla osób niepełnosprawnych
  • Zakupionych zostanie 11 jednostek taboru pasażerskiego (8 autobusów, w tym 1 elektryczny, 3 busy) na łącznie 439 miejsc pasażerskich

 

 

RPO+OPO+EFRR.jpeg

1. NAZWA PROJEKTU

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 z dnia 06.12.2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.08.2017 – 15.09.2018

3. WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 20 381 364,13 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 18 471 014,31 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 10 711 195,03 zł

4. OPIS PROJEKTU

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez 15 jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Nyski jako Lider Projektu oraz 14 partnerów) i ma charakter zintegrowany. Obejmie głęboką termomodernizację 21 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Południowego, w tym: 1) wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Głubczyce budynek ZSO w Głubczycach, zlokalizowany przy ul. Kochanowskiego 22, 2) wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Prudnik budynek OPS zlokalizowany przy ul. Traugutta 10 w Prudniku, 3) wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Korfantów budynek Urzędu Miejskiego w Korfantowie. Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje m. in.:

• prace budowlane związane z ociepleniem przegród pionowych i poziomych budynków,

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

• wymianę i modernizację systemów c.o.,

• wymianę źródeł ciepła na efektywne energetycznie,

• wymianę i modernizację systemów c. w. u.,

• montaż lub modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji,

• instalację energooszczędnego oświetlenia LED.

Produktami projektu będą:

• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 21 szt.,

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1,

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 8 szt.,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 5,85 MWe,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,32 MWt,

• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 36 247,04 m2.

Zakres zadań realizowanych przez poszczególnych partnerów:

Powiat Nyski: Termomodernizacja obiektów ZOZ Nysa – budynek kuchni Głównej, Oddziału Zakaźnego i Oddziału Fizykoterapii.

Powiat Głubczycki: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (Stara część wraz ze starą salą gimnastyczną) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O. - budynek starej sali gimnastycznej i budynek szkoły.

Powiat Prudnicki: Docieplenie budynku hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku

Gmina Głubczyce: Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola Nr 1 w Głubczycach

Gmina Prudnik:  Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku przy ul. Traugutta

Gmina Biała: Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia

Gmina Paczków: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja

Gmina Głuchołazy: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach

Gmina Pakosławice: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice i Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach

Gmina Nysa: Termomodernizacja Żłobka nr 1 w Nysie

Gmina Korfantów: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska - budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie oraz budynek Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Gmina Otmuchów: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie

Gmina Skoroszyce: Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chróścinie

Gmina Grodków: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej i remizy OSP Gałązczyce

Gmina Branice: Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku byłego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej na działce nr 435/1 w Lewicach.

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizuje cel szczegółowy 2 - „Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym), ponieważ jego efektem będzie znaczące zwiększenie efektywności energetycznej 21 budynków użyteczności publicznej objętych interwencją, redukcja emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogóle konsumowanej energii.

Osiągnięcie powyższych rezultatów projektu będzie wyrażało osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:7 249 303,05 kWh/rok,

• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 147,75 tony CO2/rok,

• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 20 914,85 GJ/rok,

• zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 21 700,67 GJ/rok,

• ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 277,73 MWh/rok,

• produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 465,66 MWht/rok,

• produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 5,89 MWhe/rok.

 

RPO+PL+OPO+EFRR.jpeg

1. NAZWA PROJEKTU :

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i  integrację z mieszkańcami Kietrza

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.10.02.00-16-0018/17-00 z dnia 16.02.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach Działania 10.02 - Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

 

BENEFICJENT: POWIAT GŁUBCZYCKI

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

02.10.2017 - 16.09.2018

3. WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 4 590 616,58 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych:  4 590 616,58 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR:  3 442 962,38 zł

4. OPIS PROJEKTU:

Przedmiotowy projekt polega na dostosowaniu infrastruktury budynku DPS Filia w Kietrzu i adaptacji pomieszczeń strychu do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami, w tym przypadku przewlekle psychicznie chorymi. Budynek został przejęty od Szpitala Powiatowego w Głubczycach. Budynek w latach 2012-2013 przeszedł gruntowny remont przy dotacji udzielonej przez ROPS w Opolu. Zrealizowane zadanie dostosowało budynek ZOL w Kietrzu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewniło właściwy standard wymagany przepisami prawa. Niniejszy projekt zakłada wykonanie prac budowlano – montażowych i instalacyjnych związanych z dociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą instalacji c.o. i c.w.u., montażem windy w przygotowanym szybie, kompleksowym przygotowaniem pokoi do nauki codziennych czynności (8 pokoi dla 23 osób) i pomieszczeń terapeutycznych na zaadaptowanym poddaszu, montażu pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniu przyległego terenu, w tym adaptacja budynku gospodarczego na budynek magazynowy. Dzięki realizacji projektu powstaną produkty: 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. 4. Budynki dostosowane w ramach projektu do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi – 1 szt. Teren działek nr 1805/6,1805/7, 1806/3 na których realizowany będzie projekt jest zlokalizowany na obszarze układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków w jego średniowiecznych granicach pod nr 119/57 z 12.09.1957 r. Dla wszystkich planowanych prac uzyskano wymagane decyzje i pozwolenia.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób zależnych, ich aktywizacja i integracja z mieszkańcami Kietrza. Projekt zmierza też do stworzenia jak najlepszych warunków do usamodzielnienia się pensjonariuszy i ich powrót do rodzin i środowiska. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez dostosowanie infrastruktury obiektu DPS w Klisinie Filia w Kietrzu – adaptację pomieszczeń na pokoje do nauki codziennych czynności i przygotowanie pracowni mających pomóc w realizacji zakładanych celów, tj. do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym osobami niepełnosprawnymi.

W ramach projektu powstaną pomieszczenia:

1. Pracownia komputerowa: 6 stanowisk komputerowych, projektor, drukarka i tablica interaktywna. 

2. Pracownia terapii zajęciowej - do prowadzenia zajęć w różnych formach terapii; rodzaj terapii uzależniony będzie od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańca.

3. Świetlica dzienna do spotkań w większych grupach, spędzania czasu wolnego oraz do organizowania imprez okolicznościowych. Wyposażona będzie w telewizor, zestaw wypoczynkowy, stoły i krzesła oraz meble (komoda lub kredens).

4. Kuchenka podręczna, gdzie mieszkańcy samodzielnie będą mogli przygotowywać sobie dodatkowe posiłki, organizować zajęcia kulinarne. Doposażona w niezbędne sprzęty AGD oraz meble.

5. Pracownia Doświadczania Świata, Muzyki i Teatru będzie służyć poznawaniu i pobudzaniu zmysłów poprzez odpowiednio dobrane bodźce, które mają stymulować wzrok, słuch, dotyk, węch.

6. Składzik porządkowy, w którym podopieczni będą przechowywać drobny sprzęt gospodarczy, który posłuży do codziennych prac porządkowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach.

W celu ułatwienia komunikacji między kondygnacjami w budynku oraz z otoczeniem zostanie zamontowana winda osobowa. Dzięki zwiększeniu liczby mieszkańców o 23 osoby utworzone zostanie dodatkowo 11 etatów.

Projekt zakłada też rewitalizację terenów przyległych do budynku, ich uporządkowanie i doposażenie. Celem jest stworzenie przestrzeni do organizacji otwartych spotkań oraz wydarzeń kulturowych, zachęcanie pensjonariuszy DPS i mieszkańców społeczności lokalnej do organizacji szeroko rozumianej integracji społecznej i podejmowanie współpracy na różnych płaszczyznach. Aby zachęcić mieszkańców do aktywnego korzystania z rewitalizowanej przestrzeni zakończenie prac zostanie uwieńczone imprezą integrującą mieszkańców DPS i ich rodzin z mieszkańcami Kietrza.

Kontynuacją działań będą cyklicznie organizowane imprezy i animowanie czasu wolnego przez pracowników DPS oraz organizowanie otwartych spotkań tematycznych, potańcówek na świeżym powietrzu oraz pikników integracyjnych dla mieszkańców DPS i społeczności lokalnej gminy Kietrz. Działania rewitalizacyjne będą miały wpływ na poprawę jakości życia oraz zmianę przekonań na temat charakteru placówki i osób zależnych przebywających w niej oraz zwiększenie poziomu integracji ze społecznością.