Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Partnerstwo Nyskie

partnerstwo.gif

baner_partnerstwo.gif

Projekt PARTNERSTWO NYSKIE 2020

 1. Projekt złożony do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.
 2. Termin realizacji od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r.
 3. Całkowita wartość projektu               2.669.830,28 zł
 4. Dofinansowanie 85%                        2.269.355,74 zł
 5. Wkład własny 15%                             400.474,54 zł
 6. Koszt projektu przypadający na Partnera to 157.048,84 zł, w tym wkład własny 23.557,33 zł.
 7. W dniu 25.03.2013r. podpisano Umowę Partnerstwa.
 8. W skład partnerstwa wchodzą 3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki i 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce

Poniżej zasięg terytorialny Partnerstwa przedstawiony na mapach:

 1. Partnerstwo Nyskie na tle mapy Województwa Opolskiego

1.jpeg

    2.   Partnerstwo Nyskie – powiaty wchodzące w skład Partnerstwa

2.jpeg

    3.   Partnerstwo Nyskie – gminy wchodzące w skład Partnerstwa

3.jpeg

     9. Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym.

   10. Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj.

 1. Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
 2. Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
 3. Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
 4. Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.

    11.  Dla potrzeb realizacji Projektu – opracowywania dokumentów strategicznych - utworzono zespoły robocze ds. strategii, w których każdy z Partnerów ma swojego przedstawiciela.

     12.  Obszar funkcjonalny to obszar, który tworzą Partnerzy projektu. Opracowane dokumenty planistyczne będą dotyczyć wszystkich Partnerów. Poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny będą w równym stopniu opisywać każdego z Partnerów Projektu. Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli zasadę, iż wszystkie pożytki i koszty związane z realizacją zadania dzielone są po równo na każdego Partnera.  Zasada ta odnosi się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji Projektu. Dlatego podjęto wspólnie decyzję, iż Projekt od początku do końca będzie realizowany wspólnymi siłami przez wszystkich Partnerów.

13. Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach mających na celu:

 1. wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego,
 2. wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,
 3. wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego,
 4. propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami.

 

 Informacja o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Nysa: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej,

w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Numer ogłoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Biuletyn UZP:     http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67071&rok=2014-03-28

Strona internetowa Zamawiającego : http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=5d42ae7d39986246f08209f55f46192c&ver=1#menuscroll

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści SIWZ.

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=0f37b28a720294bdcaed784590b7d97c&ver=1#menuscroll

 

Informuję iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 (….) - ogłoszone w dniu 28 marca 2014r. (ogłoszenie nr 67071, wyznaczony terminem składania ofert na dzień 08.04.2014) zostało unieważnione w dniu 08.04.2014r. na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  informuję, iż zostało ogłoszone postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn. :
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.         

Linki do stron :

Biuletyn UZP:     http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=76941&rok=2014-04-08

Strona internetowa Zamawiającego : http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=60fffbaa07c419d995717b5939b69605&ver=1#menuscroll

przetarg w ramach projektu Partnerstwo Nyskie 2020 :
http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=dae41fb45d344cae5751e2aa1f84fa19&ver=3#menuscroll

Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych

na opracowanie Strategii OF  „PARTNERSTWO NYSKIE 2020”

 

Lp.

Strategia

Data składania ofert , godzina

Link do ogłoszenie i SIWZ opublikowanej  przez Zamawiającego na stronie www

 

Link do ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej

1

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.

10:00

 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=4dc7aa86a5108501fff13e666b638daa&ver=1#menuscroll

 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236873-2014:TEXT:PL:HTML

 

2

Strategia  Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.

12:00

 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=48a9c0a4a6fc65dab0b010537c8ba1c9&ver=1#menuscroll

 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236652-2014:TEXT:PL:HTML

 

3

Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

22 sierpnia 2014r.

10:00

 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=fc7bbd052e7a0c5422a117efe86d2d36&ver=1#menuscroll

 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236523-2014:TEXT:PL:HTML

 

4

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

25 sierpnia 2014r.

10:00

 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=d7c860a16881c0c4c42b149e08486337&ver=1#menuscroll

 

 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236842-2014:TEXT:PL:HTML

 

 

Informuję, iż zostało ogłoszone ponowne postępowanie o udzielenie zamóienia publicznego pn.:  

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020, 

- dla dwóch części - dla  których uprzednio postępowanie zostało unieważnione

 

Ponizej link do strony www na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i SWIZ .

- strona www zamawiającego

- biuletyn uzp

Informuję, iż zostało ogłoszone ponowne postępowanie o udzielenie zamóienia publicznego pn.:  

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020, 

- dla dwóch części - dla  których uprzednio postępowanie zostało unieważnione

Ponizej link do strony www na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i SWIZ .

- strona www zamawiającego

- biuletyn uzp

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=138775&rok=2014-06-27

Informacja o konferencji inaugurującej projekt „Partnerstwo Nyskie 2020”

Dnia 21 października 2014 r. o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn.: „Partnerstwo Nyskie 2020”. Na konferencję zaproszono wielu znamienitych gości. Konferencja miała na celu poinformowanie mieszkańców o rozpoczęciu realizacji projektu, a także zaproszenie wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych.
Po przywitaniu przez Starostę Głubczyckiego Pana Józefa Kozinę wszystkich gości głos zabrała Burmistrz Nysy Pani Jolanta Barska, która przedstawiła ideę i cele projektu. Następnie wystąpił Pan Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Pan Dyrektor Porawski poinformował uczestników konferencji o idei zawierania partnerstw oraz ich najważniejszych celach. Następnie o zakresie realizowanego projektu oraz istocie stworzenia czterech strategii dla Obszaru Funkcjonalnego prezentację przedstawiła Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego Pani Irena Sapa. Prezentacja zawierała głównie przyczyny stworzenia czterech strategii, a także sposoby poprawy obecnej sytuacji określone przez każdą strategię. W dalszej części konferencji swoje prezentacje przedstawili Wykonawcy poszczególnych strategii: Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego, Rozwoju Transportu, Rynku Pracy i Rozwoju Społecznego. Wykonawcy przedstawili w jaki sposób będą opracowywać każdą strategię, jakimi posłużą się metodami badawczymi oraz przekazali informacje o konsultacjach społecznych, a także zaprosili wszystkich zainteresowanych do czynnego włączenia się w proces opracowywania strategii poprzez udział w różnych badaniach społecznych. Kolejny wykład wygłosił Pan Mirosław Olczak, który przedstawił prezentację na temat Jednostek Samorządu Terytorialnego – jako lidera, partnera
i inicjatora. W swoim wykładzie Pan Olczak zaprezentował m.in. sens i cel powoływania partnerstw, formalne i nieformalne aspekty działania
i rozwoju partnerstw, mechanizmy i problemy współpracy międzysektorowej. 

 

 

Harmonogram badań fokusowych dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 

Przed nami badania fokusowe, organizowane w ramach II etapu konsultacji społecznych nad powstającą Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Celem badania jest uzupełnienie danych zebranych w poprzednim etapie konsultacji oraz praca nad częścią strategiczną dokumentu – wyznaczanie wizji, misji, celów strategicznych i kierunków działań.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 do udziału w badaniu fokusowym. Planowany czas trwania spotkania to 3 godziny. Zapewniamy materiały niezbędne do pracy (materiały biurowe i informacyjne) oraz catering. U każdego z Partnerów odbędzie się jedno badanie fokusowe (harmonogram spotkań znajduje się poniżej).

Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://cyfrowymanager.pl/ofpn2020/rejestracja

W razie pytań dotyczących spotkań, prosimy o kontakt z Martyną Sztajerwald, mail: m.sztajerwald@respublic.pl, tel. 22 630 98 34.

 

kwiecień 2015

21

22

23

24

25

26

27

28

Grodków

 

 

 

 

 

 

8:00-11:00

 

Powiat nyski

 

8:00-11:00

 

 

 

 

 

 

Skoroszyce

 

8:00-11:00

 

 

 

 

 

 

Nysa

8:00-11:00

 

 

 

 

 

 

 

Otmuchów

 

 

9:00-12:00

 

 

 

 

 

Paczków

 

 

 

8:00-11:00

 

 

 

 

Łambinowice

 

 

8:00-11:00

 

 

 

 

 

Korfantów

 

 

 

 

 

 

 

8:00-11:00

Głuchołazy

 

 

 

 

 

 

 

8:00-11:00

Powiat prudnicki

8:00-11:00

 

 

 

 

 

 

 

Prudnik

 

8:00-11:00

 

 

 

 

 

 

Lubrza

 

 

8:00-11:00

 

 

 

 

 

Biała

 

 

 

8:00-11:00

 

 

 

 

Powiat głubczycki

8:00-11:00

 

 

 

 

 

 

 

Głubczyce

 

8:00-11:00

 

 

 

 

 

 

Branice

 

 

8:00-11:00

 

 

 

 

 

Kietrz

 

 

 

8:00-11:00

 

 

 

 

 

 

Harmonogram badań fokusowych dla Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Rozpoczynamy badania fokusowe w ramach II etapu prac nad Strategią Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem lokalnego rynku pracy do udziału w spotkaniach.

Celem II etapu jest wyznaczenie wizji, misji i celów strategicznych dla powstającej Strategii. Zaangażowanie osób związanych z lokalnym rynkiem pracy może znacząco podnieść jakość dokumentu.

Zapewniamy materiały niezbędne do pracy (materiały biurowe i informacyjne) oraz catering.

Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://cyfrowymanager.pl/ofpn2020/rejestracja

W razie pytań dotyczących spotkań, prosimy o kontakt z wykonawcą Strategii, mail: biuro@instytut-ipc.pl, tel. 71 79 49 249.

 

kwiecień 2015

21

22

23

24

25

26

27

28

Grodków

 

 

 

 

 

 

14:30-17:30

 

Powiat nyski

 

14:30-17:30

 

 

 

 

 

 

Skoroszyce

 

14:30-17:30

 

 

 

 

 

 

Nysa

14:30-17:30

 

 

 

 

 

 

 

Otmuchów

 

 

15:00-18:00

 

 

 

 

 

Paczków

 

 

 

14:30-17:30

 

 

 

 

Łambinowice

 

 

14:30-17:30

 

 

 

 

 

Korfantów

 

 

 

 

 

 

 

14:30-17:30

Głuchołazy

 

 

 

 

 

 

 

14:30-17:30

Powiat prudnicki

14:30-17:30

 

 

 

 

 

 

 

Prudnik

 

14:30-17:30

 

 

 

 

 

 

Lubrza

 

 

14:30-17:30

 

 

 

 

 

Biała

 

 

 

14:30-17:30

 

 

 

 

Powiat głubczycki

14:30-17:30

 

 

 

 

 

 

 

Głubczyce

 

14:30-17:30

 

 

 

 

 

 

Branice

 

 

14:30-17:30

 

 

 

 

 

Kietrz

 

 

 

14:30-17:30

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram badań fokusowych dla Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Zapraszamy do udziału w badaniu fokusowym, będącym częścią prac nad Strategią Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Szczególnie zależy nam na udziale przedstawicieli instytucji publicznych, jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami społecznymi, a więc m.in. sytuacją dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, osób niepełnosprawnych, systemem pomocy społecznej czy integracją społeczną.

Zapewniamy materiały niezbędne do pracy (materiały biurowe i informacyjne) oraz catering.

Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://cyfrowymanager.pl/ofpn2020/rejestracja

W razie pytań dotyczących spotkań, prosimy o kontakt z wykonawcą Strategii, mail: info@eu-consult.pl, tel. 58 307 44 06.

 

kwiecień 2015

21

22

23

24

25

26

27

28

Grodków

 

 

 

 

 

 

11:15-14:15

 

Powiat nyski

 

11:15-14:15

 

 

 

 

 

 

Skoroszyce

 

11:15-14:15

 

 

 

 

 

 

Nysa

11:15-14:15

 

 

 

 

 

 

 

Otmuchów

 

 

12:00-15:00

 

 

 

 

 

Paczków

 

 

 

11:15-14:15

 

 

 

 

Łambinowice

 

 

11:15-14:15

 

 

 

 

 

Korfantów

 

 

 

 

 

 

 

11:15-14:15

Głuchołazy

 

 

 

 

 

 

 

11:15-14:15

Powiat prudnicki

11:15-14:15

 

 

 

 

 

 

 

Prudnik

 

11:15-14:15

 

 

 

 

 

 

Lubrza

 

 

11:15-14:15

 

 

 

 

 

Biała

 

 

 

11:15-14:15

 

 

 

 

Powiat głubczycki

11:15-14:15

 

 

 

 

 

 

 

Głubczyce

 

11:15-14:15

 

 

 

 

 

 

Branice

 

 

11:15-14:15

 

 

 

 

 

Kietrz

 

 

 

11:15-14:15

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

RAZEM STWORZYMY LEPSZY SYSTEM TRANSPORTOWY W POWIECIE GŁUBCZYCKIM

 

Biorąc udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Transportu w swojej gminie masz realny wpływ na to jaki będzie efekt końcowy tych prac.

Dzięki temu możesz wpłynąć na wygląd i funkcjonowanie systemu transportowego (stan i przejezdność dróg, funkcjonowanie komunikacji publicznej, udogodnienia dla pieszych i rowerzystów, itp.) w całej gminie, zgłosić swoje uwagi i przedyskutować tematy problemowe, które na co dzień zakłócają Twoje swobodne przemieszczanie się do pracy, szkoły, na zakupy, itp.

Przyjdź i podziel się swoimi przemyśleniami, opisz nam problem,

a będziemy mogli wspólnie go rozwiązać!

Konsultacje społeczne - Etap prezentacji założeń projektu strategii

Zapraszamy na kolejne spotkania z mieszkańcami na temat przygotowywanych dokumentów strategicznych Partnerstwa Nyskiego 2020. Podczas konsultacji przedstawimy Państwu założenia projektu dokumentów: Strategii Rozwoju OF PN2020, Strategii Rynku Pracy OF PN2020 oraz Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020. Zebrane sugestie, opinie i uwagi zostaną wykorzystane na ostatnim etapie tworzenia dokumentu.

Zaplanowanych jest 17 spotkań, po jednym spotkaniu u każdego z Partnerów Projektu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału nad projektowanymi dokumentami.

Szczegółowy harmonogram konsultacji znajduje się poniżej.  

Organizatorem spotkań jest konsorcjum firm ResPublic Sp. z o.o. & Instytut Badawczy IPC & EU-Consult.

Kontakt , tel. 22 630 98 34

 

 

Miejscowość

 

Data

 

Liderzy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe

Mieszkańcy

Urząd Miejski w Głuchołazach

19.10.2015r.

 

Strategia Rozwoju

8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Budynek ZOKiS w Głubczycach

Strategia Rozwoju

8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Starostwo Powiatowe w Prudniku

 

Strategia Rozwoju

8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Urząd Miejski w Paczkowie

Strategia Rozwoju

8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Urząd Miejski w Nysie

 

 

20.10.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2015r.

 

Strategia Rozwoju 8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Urząd Miejski w Prudniku

 

Strategia Rozwoju 8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, klub “Na skrzyżowaniu”

 

Strategia Rozwoju 8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Urząd Gminy Łambinowice

 

Strategia Rozwoju 8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Pawilon sportowy w Skoroszycach

 

21.10.2015r.

 

Strategia Rozwoju 8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Wiejski Dom Kultury w Branicach 

 

Strategia Rozwoju 8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Urząd Gminy w Lubrzy

Strategia Rozwoju 8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Miejsko-Gminny

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie

Strategia Rozwoju 8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Centrum Usług Hotelowo - Turystycznych “Zamek” w Otmuchowie

 

 

 

 

 

22.10.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2015r.

 

Strategia Rozwoju

8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie

 

Strategia Rozwoju

8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Urząd Miejski w Białej

 

Strategia Rozwoju

8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Urząd Miejski w Kietrzu

 

Strategia Rozwoju

8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

Urząd Miejski w Grodkowie

 

28.10.2015r.

 

Strategia Rozwoju

8:00-9:30

Strategia Społeczna

9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy

11:30-13:00

Strategia Rozwoju 14:00-15:30

Strategia Społeczna 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy

17:30-19:00

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału!

 

 

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Transportu OF PN2020.

Każdy może zapoznać się z projektem Strategii i wnieść do niego swoje uwagi, wysyłając je na adres: konsultacje.nysa@collect.pl

Projekt Strategii Rozwoju Transportu dostępny jest pod adresem:
d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = '//www.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); }(document, 'script'));